pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Nový rok priniesol zvýšenie minimálnych limitov pre PZP a minimálnej mzdy

08.01.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Január tohto roka je mesiacom zmien. Jednou z hlavných úprav sú nové minimálne limity poistného plnenia pri PZP. Taktiež od nového roka platí nová výška minimálnej mzdy. Zmenila sa aj príspevková sadzba a sporitelia si tak po novom budú platiť viac.

Nové limity poistného plnenia pri PZP

Legislatívna úprava limitov poistného plnenia bola vykonaná na základe oznámenia Európskej komisie (2018/C 233/01) o úprave minimálnych súm, ktoré sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Toto oznámenie sa vzťahuje na tie členské štáty Európskej únie, ktoré využívajú prechodné obdobie na uplatňovanie smernice 2009/103/ES.

Od 1.1. 2019 sa minimálny limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti zvýšil z pôvodných 5 000 000 eur na 5 240 000 €.

Minimálny limit podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených sa z pôvodných 1 000 000 € zmenil na 1 050 000 € za škodu.

Vyššia minimálna mzda

Výška minimálnej mzdy sa podľa nariadenia vlády, ktoré nadobúda účinnosť 1.1.2019, zvýšila z doterajších 480 € na 520 €. Minimálny hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak po novom dosiahne sumu 2,989 €. Zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť za minimálnu mzdu, sa čistý príjem zvýši o 27,17 € na 430,35 €.

Počet zamestnancov, ktorých sa dotkne táto zmena, odhaduje rezort práce zhruba na 151 tisíc osôb. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie pre zamestnanca sa od nového roka meniť nebude, opäť zostane v sume 380 €. Ani v novom roku teda nebude pokrývať sumu najnižších zárobkov.

Odvody z minimálnej mzdy platné od 1.1.2019

Výška odvodov je určovaná na základe percentuálnych sadzieb, ktorých výška sa pre rok 2019 nezmení. Zmení sa však výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je potrebný pre výpočet odvodov.

Z minimálnej mzdy sa odvádzajú dva druhy odvodov:

  1. Zdravotné odvody sa odvádzajú do zdravotnej poisťovne na povinné verejné zdravotné poistenie
  2. Sociálne odvody sa odvádzajú do Sociálnej poisťovne a v porovnaní so zdravotnými odvodmi predstavujú najväčšie nie odvodové? zaťaženie

Odvody zamestnávateľa z minimálnej mzdy zamestnanca, ktorý nemá zdravotné postihnutie - 35,20 % - 183,04 € (52 € + 131,04 €).

Odvody zamestnávateľa z minimálnej mzdy zamestnanca, ktorý má zdravotné postihnutie - 30,20 % - 157,04 € (26 € + 131,04 €).

Odvody zamestnanca z minimálnej mzdy, ktorý nemá zdravotné postihnutie - 13,40 % - 65,68 € (16,80 € + 48,88 €) – pri uplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie.

Odvody zamestnanca z minimálnej mzdy, ktorý má zdravotné postihnutie - 11,40 % - 57,28 € (8,40 € + 48,88 €) – pri uplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie.

Rast príspevkovej sadzby do 2. piliera

Zákonná príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od nového roka zvýšila z 4,5 % na 4,75 % hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Príspevková sadzba rastie od roku 2017 každoročne o 0,25 %. Naďalej bude takto rásť až do roku 2024, kedy by mala dosiahnuť 6 % vymeriavacieho základu sporiteľa.

Spolu s týmto opatrením vstupuje do platnosti aj zníženie sadzby poistného na starobné poistenie do prvého priebežného piliera. Príspevky oboch pilierov tak dosahujú 18 % z vymeriavacieho základu.