pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie pracujúcich študentov: Čo platí zamestnávateľ a čo študent?

05.04.2022 | Autor: Katarína Zelinková

Pracujúci študenti sa z hľadiska poistení dostávajú do iného postavenia než tí, ktorí sa naplno venujú len štúdiu. Či bude ich poistenie dostačujúce, do veľkej miery závisí od typu pracovného úväzku. Netreba však zabúdať ani na iné typy dobrovoľného poistenia, ktoré garantujú náhradu v prípade nečakaných udalostí, pri ktorých môžu nastať úrazy, ale aj finančné škody.

študentky v coworkingovom centre

V krátkosti najprv zhrňme, ako je to s poistením u študentov všeobecne. Študenti vysokých škôl do 26 rokov, ktorí ešte nezískali titul 2. stupňa, si neplatia povinné zdravotné poistenie, platí ho za nich štát. Ak majú dennú formu štúdia, toto pravidlo pre nich platí, až dokým nedosiahnu 30 rokov (za predpokladu, že stále nedosiahli titul). Rovnako je to v prípade doktorandov, ktorí ešte nedosiahli 30 rokov a titul 3. stupňa. V prípade sociálneho poistenia je to inak. Štát nemá povinnosť ho platiť a tak jednoducho povedané, študent si tým pádom nesporí ani na dôchodok, ani nemá garanciu nemocenských či nezamestnaneckých dávok. Môže sa však prihlásiť na dobrovoľné sociálne poistenie, a to už od dovŕšenia 16. roku života.

V momente, kedy študent začne pracovať, situácia sa mení. Povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie vzniká, keď si založí napríklad živnosť. V druhom roku podnikania pri dosiahnutí určitej hranice príjmu mu môže vzniknúť aj povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Ako je to však v prípade, že pracuje na dohodu alebo trvalý pracovný pomer?

Povinnosť platiť poistné a jeho sadzby sa odvíjajú od formy úväzku

Systém pracovných zmlúv a povinností platieb poistného je pomerne zložitý, začnime však od najjednoduchšieho prípadu: trvalý pracovný pomer. Nič nebráni tomu, aby sa študent zamestnal naplno, a v takomto prípade sa na neho vzťahujú všetky pravidlá Zákonníka práce. A to sa týka aj odvodov, čiže za plne zamestnaného študenta odvádza poistné do zdravotnej aj sociálnej poisťovne firma. Podobne je tomu aj pri práci na skrátený úväzok, kedy sa výška odvodov počíta rovnakým percentom z príjmu.

Ďalšou veľmi častou formou zamestnania študenta sú dohody o brigádnickej práci. Pri tých môže nastať aj situácia, že študent odvody neplatí vôbec. Závisí to od výšky zárobku. Ak za určitý mesiac nepresiahne sumu 200 €, môže si uplatniť odvodové oslobodenie. Zdravotné odvody za neho vtedy platí opäť štát. Ak zarobí viac, odvody platí len zo zárobku nad touto hranicou.

Študent môže byť zamestnaný aj na dohodu s právom na nepravidelný príjem. Pri takomto type dohôd treba myslieť na to, že zamestnávateľ nemá povinnosť platiť niektoré zložky sociálneho poistenia, ako je napríklad poistenie v nezamestnanosti alebo nemocenské poistenie. V prípade potreby by tak študent nemal nárok na získanie akejkoľvek dávky z tohto typu poistenia.

Ak ako pracujúci študent myslíte na svoju budúcnosť a chcete byť krytý pre prípad zdravotných problémov, prípadne si chcete sporiť, odporúčame komerčné poistenie. No situácií, kedy by ste ho mohli potrebovať, je viac.

Kedy je vhodné pridať si komerčné poistenie ako pracujúci študent

Pre pracujúceho študenta odporúčame uzavrieť navyše dobrovoľné komerčné poistenie v dvoch situáciách:

1. keď využíva pri práci majetok svojho zamestnávateľa a

2. keď pri práci bežne cestuje do zahraničia.

Zodpovednosť za škody u zamestnávateľa

Pri používaní majetku zamestnávateľa, napríklad, keď študent využíva služobné auto, je nanajvýš vhodné uzavrieť si poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Študent je tak krytý pre prípad, že neúmyselne pri výkone práce poškodí majetok svojho zamestnávateľa. Bližšie tieto riziká popisuje špecialista na poistenie, Vladimír Cvik: „Vo všeobecnosti možno povedať, že ide o škody spôsobené pri plnení pracovných povinností a zamestnanec za ne zodpovedá. Havária so služobným vozidlom, poškodený služobný mobil či rozbitý tovar v sklade pri jeho nakládke vedia pracujúcim študentom priniesť nemalé finančné výdavky a práve na takéto situácie slúži uvedené poistenie. Pozor však na straty zverených predmetov, manko v pokladni, škody z nesprávneho uskladnenia tovaru alebo rôzne pokuty - v týchto prípadoch ide o škody vylúčené z plnenia. Je treba ešte upozorniť, že takéto poistenie zodpovednosti zamestnanca je možné uzatvoriť, len ak má zamestnávateľ sídlo na území Slovenska.“

Práca študentov v zahraničí

Ak je súčasťou práce študenta pravidelná cesta za hranice, rozhodne sa oplatí celoročné cestovné poistenie, ktoré zaistí preplatenie nákladov pri nečakaných zdravotných problémoch alebo nehodách v zahraničí. A tak, ako to odporúčame pre ktoréhokoľvek dospelého človeka, aj študent by mal mať uzavreté kvalitné životné poistenie so zameraním na konkrétne zdravotné problémy, riziká úrazov alebo ochorenia, ktoré ho môžu postihnúť aj mimo prostredia budovania pracovnej kariéry.

Dôležité veci, ktoré by si mal všímať pri cestovnom poistení, upresňuje náš odborník: „Pri uzatváraní cestovného poistenia netreba zabúdať na to, že ak sú pracovné cesty spojené aj s manuálnou činnosťou, tak daná poistka musí pokrývať kolízne situácie, ktoré nastanú v súvislosti s takýmto druhom práce. Týka sa to najmä zdravotných problémov alebo úrazov. Sú prirodzene spojené s vyšším rizikom, a preto sú takéto poistenia drahšie. Na druhej strane treba upozorniť, že zodpovednostné poistenie, ktoré tiež môže byť súčasťou cestovného poistenia, nekryje škody spôsobené iným osobám alebo na cudzom majetku v súvislosti s výkonom akejkoľvek pracovnej činnosti. Je to z toho dôvodu, že krajiny majú rozdielne právne normy a zákony aj v súvislosti s uplatňovaním náhrady škody, a preto nie je možné takéto situácie zahrnúť v danom poistení. Pridanou hodnotou poistenia je ale ten fakt, že poistený má aj ochranu pri nečakaných zdravotných ťažkostiach, ktoré vzniknú v zahraničí v bežnom mimopracovnom živote (turistické výlety, športová činnosť a pod.).“


Uzatvorte si poistenie zodpovednosti zamestnanca kompletne online za najlepšiu cenu.