pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Od októbra bude platná novela katastrálneho zákona

14.09.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Parlament už schválil zákon, ktorý novelizuje katastrálny zákon, zákon o spravných poplatkoch a zákon o geodézii. Novela zákona bola publikovaná pod č. 212/2018 Z.z a jej prevažná časť nadobudne účinnosť 1.10.2018. Máme pre vás prehľad najdôležitejších zmien, ktoré októbrová novela katastrálneho zákona prináša.

1.      Evidencia cien nehnuteľností

V informačnom systéme budú zaevidované ceny všetkých nehnuteľností. K týmto údajom bude mať prístup len vlastník a oprávnené subjekty (napr. NBS, súdy a pod).

2.      Skrátené lehoty

Skráti sa lehota na výmaz záložného práva z 60 na 5 dní. Od 1.10.2019 bude lehota na záznam pri využití elektronického formulára skrátená na 30 dní.

3.      Povinné náležitosti návrhu na vklad

Návrh na vklad bude po novom musieť obsahovať deväť povinných náležitostí. Doteraz musel tento návrh obsahovať iba tri náležitosti, novela zákona pridala ďalších šesť, z ktorých sú niektoré uvedené v prikladanej zmluve – označenie podielov, podrobné označenie nehnuteľnosti a vymedzenie právneho úkonu.

4.      Súpis nehnuteľností

Občania budú môcť požiadať úrady o vyhotovenie súpisu nehnuteľností, ktoré vlastnia na celom území Slovenskej republiky. Doteraz bolo potrebné o všetky listy vlastníctva požiadať samostatne.

5.      Nová povinnosť pre obce

Novela obciam ukladá novú povinnosť zapisovať do informačného systému katastra úžitkovú plochu alebo podlahovú plochu bytu, počet izieb, údaje o rekonštrukcii a dátum kolaudácie rodinného domu alebo bytu a tiež počet podlaží rodinného domu alebo bytového domu.

6.      Netreba prikladať geometrický plán

K listinám a zmluvám určeným na zápis nemusí občan dokladať aj geometrický plán. Bude potrebné iba číslo, pod ktorým bol tento plán overený. Geometrický plán sa bude po novom predkladať iba v prípadoch, kedy sa overenie uskutočnilo predtým, než novela nadobudla účinnosť.

7.      Prílohy k návrhu na vklad

Doteraz zákon presne vymedzoval, aké dokumenty je potrebné doložiť k návrhu na vklad. Po novom zákon tieto dokumenty len označuje ako "listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie". Predtým musel úrad sám zaobstarať všetky ďalšie listinné dôkazy, po novom je táto zodpovednosť prenesená na účastníkov konania.

8.      Zápis inžinierskych a drobných stavieb

Do katastra bude možné zapísať iba stavby, ktoré sú ohraničené obvodovými múrmi a strešnou konštrukciou. Vlastníkom iných typov stavieb (parkoviská, cesty a pod.) sa touto úpravou obmedzilo ich vlastnícke právo, pretože bez zápisu v katastri nehnuteľností nie je možné stavbu predať.

9.      Vyhotovenie kópií

Občania si budú môcť vyhotoviť kópie z katastrálneho operátu napr. prostredníctvom mobilného telefónu. Doteraz zákon dával oprávnenie iba na vyhotovenie výpisov, odpisov a náčrtov.

Odborníci majú z novely zákona rozporuplné pocity. Hoci je badateľná snaha o pokrok a centralizáciu katastra, prijaté zmeny však neriešia všetky problémy, s ktorými sa potýka nielen rezort, ale aj občania, ktorí kataster využívajú. Aký dopad budú mať nové zmeny na efektívnosť katastra v praxi, ukáže až čas.

Kompletné znenie zákona nájdete tu.