pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Novela zákona o vlastníctve bytov bude platiť už od novembra

11.10.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Novelou zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa má problematika správy bytov zjednodušiť a sprehľadniť, pričom nové zmeny v zákone majú zabezpečiť jednotný, systematický a prehľadný proces prijímania rozhodnutia vlastníkmi. Taktiež má prispieť k lepšej informovanosti vlastníkov bytov a zvýšiť ich bezpečnosť. Novela vstúpi do platnosti 1. novembra 2018 a prinesie viacero zmien.

Zmení sa hlasovanie o spoločných veciach

Po novom môžu vlastníci hlasovať aj písomne. Ak sa prejednávajú drobnejšie opravy, na schválenie budú stačiť hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných vlastníkov. Ak pôjde o vážnejší problém alebo rozhodnutie, budú potrebné hlasy aspoň od dvojtretinovej väčšiny vlastníkov bytov. Pri rozhodnutiach ako je nadstavba domu bude potrebný súhlas všetkých vlastníkov.

Lehota na predloženie plánu opráv

Plán opráv týkajúci sa nasledujúceho roka bude nutné predložiť do 30. novembra v aktuálnom roku. Pri zostavovaní plánu sa má do úvahy brať najmä opotrebenie materiálu a aktuálny stav spoločných častí a zariadení domu. Plán by mal taktiež obsahovať návrh na výšku fondu údržby, opráv a prevádzky pre nasledujúci rok.

Povinná kontrola pri oprave alebo prestavbe bytu

Ak sa niektorý z vlastníkov rozhodne svoj byt prerábať alebo vykonať iné stavebné úpravy, musí k sebe pustiť kontrolu. Táto kontrola má preveriť, či plánové opravy alebo úpravy nepoškodia, prípadne inak nezasiahnu do spoločných častí bytového domu. 

Zmluvu o spoločenstve nemôže vypovedať vlastník

Táto zmluva sa bude schvaľovať rozhodnutím vlastníkov bytov na dobu neurčitú. Bude ju podpisovať predseda a spolu s ním iná osoba, ktorú vlastníci bytov poveria. Predseda bude následne povinný schválenú zmluvu doručiť každému vlastníkovi v dome v lehote do 30 dní od podpísania zmluvy. Rovnaké ustanovenia platia aj v prípade zmeny či doplnenia zmluvy. Zároveň platí, že túto zmluvu o spoločenstve nemôže žiadny z vlastníkov bytov vypovedať.

Schôdza vlastníkov bytov aspoň raz do roka

Vlastníci bytov by sa mali stretávať pravidelne, a to aspoň raz do roka. Schôdzu možno zvolať aj prípadoch, keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov v dome.

Predaj parkovacieho miesta

Doteraz, ak jeden z vlastníkov predával svoje parkovacie miesto v garáži, musel ho najskôr ponúknuť ostatným spoluvlastníkom garáže. Po novom bude ich predkupné právo zrušené. 

Novela vyvolala rozruch ešte pred svojím schválením v polovici tohto roka. Poslanci vtedy viedli debatu o balkónoch, lodžiách a terasách a snažili sa presadiť názor, že tieto časti bytového domu majú byť považované za spoločné časti domu. Tento návrh sa však stretol s výrazným nesúhlasom verejnosti a nakoniec bol stiahnutý. Balkóny, terasy či lodžie tak za spoločné priestory považované nebudú.


Porovnajte si ceny poistenia majetku a poistite si Váš byt aj domácnosť výhodne!