pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Nová výška odvodov SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od januára 2020

17.12.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Každý rok sa mení suma odvodov, ktoré živnostníci, resp. samostatne zárobkovo činné osoby, platia do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Ani budúci rok nebude výnimkou a SZČO môžu opäť rátať so zvýšením týchto preddavkov.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Od nového roka si živnostníci pri zdravotnom poistení priplatia. Pre rok 2019 boli minimálne preddavky na zdravotné poistenie stanovené vo výške 66,78 €. Rok 2020 prinesie zvýšenie minimálneho preddavku na sumu 70,91 €. SZČO so zdravotným postihnutím budú od nového roka platiť preddavky vo výške 35,45 €. V porovnaní s rokom 2019 sa výška minimálnych odvodov do zdravotnej poisťovne zvýši o 4,13 € mesačne.

Minimálny základ na zdravotné poistenie sa počíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorú zistil Štatistický úrad SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Pre nasledujúci rok je teda určený podľa priemernej mzdy v roku 2018. Minimálny základ SZČO na zdravotné poistenie pre rok 2020 je vypočítaný na 506,50 €.

Horná hranica, pre odvody do zdravotnej poisťovne, teda maximálny základ SZČO, sa neurčuje. Ten bol zrušený k 1.1.2017.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Každý rok od 1. januára platí nový vymeriavací základ, podľa ktorého živnostníci a dobrovoľne poistené osoby platia poistné na sociálne poistenie. V porovnaní s rokom 2019 môžu živnostníci očakávať zvýšenie minimálneho poistného. Táto zmena sa nedotkne iba tých, ktorí platia minimálne poistné, ale aj tých SZČO, ktoré v súčasnosti platia poistné v takej výške, ktorá je nižšia ako minimum stanovené na rok 2020.

Pre rok 2019 bol minimálny vymeriavací základ stanovený na sumu 477 €. Z tohto základu je aktuálne minimálne poistné vypočítane na 158,11 €. Nový vymeriavací základ pre rok 2020 predstavuje sumu 506,50 € a z neho vypočítaná výška poistného bude 167,89 €. ZSČO, ktoré platia odvody v minimálnej výške, teda 158,11 €, budú od nového roka uhrádzať poistné vo výške 167,89 €.

Pozor si však musia dať aj tí živnostníci, ktorí v súčasnosti platia poistné do Sociálnej poisťovne v takej sume, ktoré je nižšia ako novostanovená minimálna suma. Od nového roka budú aj tieto SZČO platiť poistné vo výške 167,89 €. Ak teda živnostník v roku 2019 platí poistné vo výške napríklad 163 €, od nového roka sa musí orientovať podľa sumy, ktorá bola stanovená pre minimálne poistné. O tejto zmene bude živnostníkov informovať Sociálna poisťovňa buď listom zaslaným poštou alebo informáciou zaslanou do e-schránky podľa toho, ktorú možnosť si poistník zvolil. Odporúčame, aby sa živnostníci pozorne oboznámili so všetkými informáciami v zásielke. 

Odvody v novej výške treba prvýkrát uhradiť do februára 2020 

Prvýkrát sa nová výška preddavkov na zdravotné aj sociálne poistenie zaplatí do 8.2.2020 za mesiac január. Preto je dôležité nezabudnúť na zmenu v trvalom príkaze a správne zadané ostatné údaje, ako je špecifický, konštantný a variabilný symbol. Rovnako je potrebné dodržať aj termín splatnosti, ktorý je vždy do 8. dňa príslušného mesiaca.