pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

S novou registračnou daňou aj vyššie správne poplatky

28.09.2012 | Autor: Vladimír Kožuch

To všetko prináša novela zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Okrem týchto dvoch bodov však upravuje aj používanie kolkov. Pozrime sa preto bližšie na to, čo nám novela zákona prináša. Ak však čakáte pozitívne zmeny, musíme Vás sklamať.

1. Registračná daň pre vozidlá

Azda najvýraznejšou a najviac diskutovanou zmenou je zavedenie tzv. registračnej dane pre vozidlá kategórií L, M1 a N1. Aj keď registračný poplatok za prvý zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel ako taký poznáme už dlho, uvedená novinka sa týka najmä výšky tohto poplatku. Doteraz mali totiž vozidlá stanovený jednotný registračný poplatok, a to vo výške 33,- €. Novela zákona však túto výšku ponecháva len pri vozidlách s výkonom do 80 kW a pri vozidlách mimo kategórií L, M1 a N1, elektromobily a ďalšie zápisy pri predaj auta. Vozidlám, ktoré majú výkon nad 80 kW, zákon tento poplatok zvyšuje, minimálne od päťnásobku až do výšky 2 997,- €. A to väčšinu vodičov určite nepoteší, práve naopak. Vláda, ktorá prijala túto novelu, sa obraňuje najmä tým, že zavedenie novej registračnej dane postihne najmä luxusné autá, a majitelia takých by rozhodne nemali mať problém aj s vyšším poplatkom. Či je však už auto s výkonom 85 kW možné pokladať za luxusné, je otázne. Poplatok 167,- € pre také vozidlo však celkom luxusný je.

Výnimku a oslobodenie od tzv. registračnej dane majú len:

  • osoby ZŤP v týchto prípadoch, ak získali príspevok zo štátu na kúpu motorového vozidla (kat. M1 a N1)
  • osoby ZŤP, ak nezískali príspevok zo štátu, ale registračný poplatok sa im znižuje o polovicu, max. však o 100 €.
  • zápis držiteľa vozidla, ktoré je nadobudnuté dedením, úradným príkazom alebo rozhodnutím súdu a zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Prehľad registračných poplatkov

Výkon motora Výška správneho poplatku
Do 80 kW 33 €
nad 80 kW do 86 kW 167 €
nad 86 kW do 92 kW 217 €
nad 92 kW do 98 kW 267 €
nad 98 kW do 104 kW 327 €
nad 104 kW do 110 kW 397 €
nad 110 kW do 121 kW 477 €
nad 121 kW do 132 kW 657 €
nad 132 kW do 143 kW 787 €
nad 143 kW do 154 kW 957 €
nad 154 kW do 165 kW 1 157 €
nad 165 kW do 176 kW 1 397 €
nad 176 kW do 202 kW 1 697 €
nad 202 kW do 228 kW 2 047 €
nad 228 kW do 254 kW 2 467 €
nad 254 kW 2 997 €

2. Vyššie správne poplatky

Od 1. októbra budú vyššie aj správne poplatky na úradoch a ďalších inštitúciách! Týkať sa budú občanov, ako aj podnikateľov. Bližšie Vám výšky starých aj nových poplatkov prináša prehľadná tabuľka.

Prehľad správnych poplatkov

Úkon Poplatok po starom Poplatok
od 1.10.2012
STAVBY, STAVEBNÁ ČINNOSŤ A NEHNUTEĽNOSTI
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo o využití územia pre PO 16,50 € 100 €
Žiadosť o stavebné povolenie pre rodinný dom 33 € výpočet podľa obstavaného priestoru, napr. 600 m³ 30€,
za každých 100 m³ + 10 €
Žiadosť o stavebné povolenie pre bytový dom
do 3000 m³
za každých začatých 1000 m³

66 €
-

750 €
250 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa nákladov
16,50 € - 99,50 €
Podľa obstavaného priestoru, napr. 600 m³ 16,50€,
za každých 100 m³ + 10€
Poplatok za dodatočné povolenia 2-násobok bežného poplatku 3-násobok bežného poplatku
Žiadosť o zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu 23 € 100 €
Žiadosť na dokončených stavbách rodinných domov 23 € 100 €
Žiadosť o zmeny stavieb pred dokončením bytového domu 23 € 750 €
Stavebné povolenie na stavbu garáže 23 € 30 €
Povolenie na zmenu užívania stavba 16,50 € 30 €
Povolenie na odstránenie stavby FO 6,50 €
PO 6,50 €
16,50 €
200 €
NOVÉ: Poplatok za stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce - 10 €
Urýchlený vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní 265,50 € 266 €
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný elektronicky 130 € 133 €
Návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov 16,50 € 33 €
Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva, zmena stanov alebo údajov v registri 16,50 € 65 €
Vymazanie z registra pozemkových spoločenstiev 16,50 € 35 €
Uznanie poľovného revíru 99,50 € 200 €
Zmena hraníc uznaného poľovného revíru 66 € 100 €
Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky 6,50 € 50 €
VEREJNÁ SPRÁVA
Osvedčenie podpisu na listine 0,50 € 1,50 €
Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 3 € 5 €

Vydanie rodného listu na základe straty 1,50 € 5 €
Výpis z matriky (okrem prvého výpisu z knihy narodenia, manželstva a úmrtí) 1,50 € 5 €
Zmena mena alebo priezviska (okrem mien maloletých detí, hanlivých alebo neosobných mien) 99,50 € 100 €
Uzatvorenie manželstva v cudzine pred zastupiteľských úradom 165 € 250 €

Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 16,50 € 25 €
OBČANIA
Udelenie/Zrušenie štátneho občianstva SR starším ako 18 rokov 663,50 € 700 €
Udelenie občianstva SR
osobám od 15 do 18 rokov
osobám do 15 rokov

132,50 €
99,50 €

150 €
100 €
Zrušenie občianstva SR
osobám od 15 do 18 rokov
osobám do 15 rokov

331,50 €
165,50 €

350 €
200 €
Zrušenie občianstva SR z dôvodu udelenia občianstva ČR 16,50 € 20 €
SÚDY
Návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 66 € 70 €
NOVÉ: Návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o priestupku na základe žaloby - 35 €
NOVÉ: Návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, ktorý uložil sankciu za iný správny delikt alebo určil daň, clo... - 70 € + 1% z výšky uloženej pokuty, určenej dane alebo cla, najviac 20 000€
Konanie o opravnom prostriedky proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresná alebo krajský súd 33 € 35 €
Konanie o opravnom prostriedky proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 331,50 € 350 €
NOVÉ: Žaloba za náhradu škody na základe nezákonného rozhodnutia orgánu verejnej moc/nesprávneho úradného postupu - 20 €
ZDRAVOTNÍCTVO
Vydanie povolenia na prevádzku zdrav. zariadenia samosprávnym krajom FO 66 €
PO 165,50 €
FO 80 €
PO 500 €
Vydanie povolenia na zaobchádzanie/manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie/manipuláciu so zdravotníckymi alebo veterinárnymi pomôckami FO 66 €
PO 165,50 €
FO 100 €
PO 250 €
Potvrdenie o kvalifikácii pre zdravotnú sestru pre prácu v zahraničí 6,50 € 250 €
Potvrdenie o kvalifikácií pre lekárov a zubárov pre prácu v zahraničí 99,50 € 250 €
NOVÉ: Zapísanie podnikateľa do zoznamu Úradu verejného zdravotníctva - 66 €
DOPRAVA
Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia pre dopravcu na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu (za každý rok) 66 € 85 €
Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia pre dopravcu na mestskú autobusovú dopravu (na jednu autobusovú linku v obci za každých 5 rokov) 16,50 € 25 €
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie
diaľnic a rýchlostných ciest
ciest
miestnych komunikácií

99,50 €
99,50 €
99,50 €

200 €
120 €
80€
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb 33 € 66 €
NOVÉ: Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie - 16,50 €
NOVÉ: Zmena údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie - 16,50 €
SLUŽBY
NOVÉ: Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb - 66 €
NOVÉ: Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb - 33 €
Žiadosť o povolenie informačného/reklamného zariadenia
do 15 m²
15-40 m²
nad 40 m²

49,50 €
49,50 €
49,50 €

60 €
200 €
430 €
Osvedčenie o registrácii autoškoly 66 € 100 €
NOVÉ: Žiadosť o schválenie spôsobilosti trenažéra v autoškolách - 100 €
NOVÉ: Zmena v osvedčení o spôsobilosti trenažéra v autoškolách - 50 €
NOVÉ: Vykonanie skúšky vodiča taxislužby - 50 €
NOVÉ: Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby - 50 €
Výpis z registra trestov a odpis registra trestov 3 € 4 €
Individuálna licencia na prevádzku výherných prístrojov (poplatok za každý prístroj) 1493,50 € 1500 €
Oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrokového typu prevádzkovaných mimo kasína 35 € 100 €
GEOLÓGIA
Skúška pred komisiou a preskúšanie odbornej spôsobilosti 16,50 € 30 €
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 6,50 € 20 €
Vydanie geologického oprávnenia 33 € 50 €
Vydanie duplikátu rozhodnutia – povolenia na vykonávanie geologických prác 9,50 € 20 €
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na výkon geologických prác 16,50 € 24 €

3. Používanie kolkov

Novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch upravuje aj používanie kolkov. Zrušenie kolkových známok, ktoré malo platiť od januára 2013 sa však na základe nej posúva až na január 2014. Podľa kompetentných totiž ešte nie je doriešený centrálny systém výberu a zúčtovania poplatkov, ako aj nové spôsoby platby (platobná karta, SMS, internet).