pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kedy môžu klienti poisťovne ASTRA očakávať svoje peniaze?

29.02.2016 | Autor: Netfinancie.sk

V druhej polovici minulého roka sa objavili informácie, že rumunská poisťovňa ASTRA stratila povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti a bola jej udelená nútená správa. Aká je situácia dnes? Čo môžu klienti očakávať?

Prvostupňový súd v Bukurešti dňa 3.12.2015 rozhodol o začatí konkurzného konania voči poisťovni a  zároveň bol určený jej konkurzný správca, a to spoločnosť KPMG. Toto rozhodnutie súdu bolo zverejnené aj v rumunskom vestníku konkurzných konaní dňom 21.1.2016. pod číslom1348. Keďže sa však hlavný akcionár poisťovne, spoločnosť Nova Group Investments Romania S.A., proti tomuto rozhodnutiu odvolal, nenadobudlo právoplatnosť. Stále teda trvá súdne konanie.

Aké dopady má táto situácia na klientov?

Klienti, ktorí mali aktívne poistné zmluvy, mali možnosť ukončiť poistenie na základe vzájomnej dohody k 30.11.2015 s tým, že nespotrebované poistné im bude vrátené. Zároveň si museli zákonné poistenie uzatvoriť v inej poisťovni k 1.12.2015. Samotná poisťovňa ASTRA posielala klientom tieto dohody poštou, o čom sme ich aj my dopredu informovali e-mailom.

Ďalšou možnosťou ukončenia poistného vzťahu bolo výpoveďou ku koncu poistného obdobia alebo zo strany poisťovne uplynutím aktuálneho poistného obdobia. Veríme však, že na margo uvedených informácií si väčšina klientov vybrala prvú možnosť a poistenie zrušila už v novembri. Nemusí sa tak obávať následného zdĺhavého riešenia poistných udalostí, ak by k nim náhodou prišlo.

Čo s peniazmi od poisťovne?

Samozrejme, každý klient, ktorý ukončil poistenie predčasne, má nárok na nespotrebované poistné. Rovnako aj na poistné plnenie, ak mu bola spôsobená škoda prevádzkou motorového vozidla, ktoré bolo zákonne poistené práve v poisťovni ASTRA. Poisťovňa sa nemôže tohto záväzku zbaviť, ide však v tomto prípade o zložitejšie riešenie.

Klienti si museli a musia svoje nároky uplatňovať voči rumunskému garančnému poistnému fondu (FGA), ktorý tieto záväzky nateraz prebral a neskôr si ich uplatní v poisťovni ASTRA. Aktuálne však musia klienti čakať, pretože poistné plnenia alebo nespotrebované poistné im bude vyplácané až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu.

Je však dôležité vedieť, že nároky z poistnej udalosti, resp. z ukončenia poistného vzťahu, vzniknutých do 3. 12.2015, si treba uplatniť prostredníctvom FGA do 90 dní, t. j. do 3.3.2016. Nároky, ktoré vzniknú po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, si budú môcť klienti uplatňovať v lehote 90 dní od právoplatného rozhodnutia súdu.

Národná Banka Slovenska zároveň upozorňuje, že prišlo k zmene kontaktných údajov na rumunský garančný poistný fond: www.fgaromania.ro, e-mail:  office@fgaromania.ro.

Zdroj: NBS