pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako hodnotí svoj rok 2013 poisťovacia skupina Groupama?

15.04.2014 | Autor: Vladimír Cvik

Najväčšia poisťovňa Francúzska – Groupama - pôsobí v jedenástich štátoch, medzi ktorými má zastúpenie aj Slovensko. Od roku 2009 tu vykonáva poisťovaciu a bankovú činnosť a poskytuje súvisiace služby ako pobočka maďarskej poisťovne pod názvom Groupama Garancia poisťovňa a.s..

Svoje pôsobenie a činnosť finančná skupina Groupama pravidelne hodnotí, a tak aj teraz prišla s hodnotením roka 2013, počas ktorého sa jej podarilo dosiahnuť viacero cieľov:

  • vysoké plnenie kritérií solventnosti na 200%
  • pozitívnu dynamiku vývoja, kde sa jej podarilo zlepšiť kombinovaný pomer (náklady na poistné plnenia vs. náklady na zodpovedajúce poistné) v neživotnom poistení, znížiť náklady a dosiahnuť úsporu za dva roky a znížiť akciové investície a dosiahnuť diverzifikáciu dlhopisového portfólia

ako univerzálna poisťovňa sa stala lídrom v niektorých kľúčových oblastiach, najmä na trhu v oblasti poistenia zodpovednosti, s posilnenou pozíciou v zdravotnom poistení a ochrany majetku,  v rámci tvorby úspor a silným nárastom finančných prostriedkov v investičných a bankových produktoch a celkovo zameraním na individuálneho klienta

Spokojnosť vyjadruje aj samotné vedenie!

Výsledky skupiny Groupama hodnotí aj samotný prezident rady riaditeľov Groupama S.A., Jean-Yves Dages: Hospodársky výsledok za rok 2013 odzrkadľuje naplnenie snahy skupiny Groupama držať sa svojej kľúčovej stratégie univerzálneho poisťovateľa s pevným postavením na jednotlivých trhoch, výnimočným zastúpením a lojalitou ku klientom. Zmena stratégie na naše hlavné oblasti podnikania priniesla čistý zisk a potvrdenie vedúcej pozície spoločnosti v poľnohospodárskom sektore, ktorý od nás dostal bezprecedentnú podporu počas nepriaznivých klimatických zmien. Na tejto ceste zotrváme aj naďalej ako poisťovateľ, ktorý vytvára dôveru.“

Svoje vyjadrenie doplnil aj výkonný riaditeľ skupiny Groupama S.A. Thierry Martel: „Rok 2013 priniesol skupine Groupama novú dynamiku a popri čistom zisku aj zlepšenie kritérií solventnosti a posilnené riadenie rizík. Tieto výsledky odzrkadľujú pozitívne zmeny vo všetkých oblastiach podnikania a vo všetkých krajinách, kde skupina pôsobí, ako aj odovzdanosť každého jej zamestnanca a zástupcu pri napĺňaní stratégie zameranej na rast ziskovosti. Tohto kurzu a rastových ambícií sa budeme držať aj v roku 2014.”

Zaujímajú vás konkrétne kroky a čísla?

Strategické ciele, ktoré si skupina Groupama v roku 2013 vytýčila a ktorých sa držala, aj dosiahla prostredníctvom jednotlivých krokov:

Aktivity zamerané na rast  profitability v súlade s ohlásenou stratégiou (celkovo -2,3%)

  • Groupama pristúpila k selektívnemu prístupu pri uzatváraní poistných zmlúv a k cielenej úprave poistných taríf v rámci poistenia majetku a úrazového poistenia, čoho dôsledkom bol nárast inkasného poistného (+ 1,5 %).
  • Pomerne rýchlym tempom sa zvýšil aj prílev finančných prostriedkov do investičných produktov, čo je najmä z dôvodu, že sa stávajú čoraz atraktívnejšími (+5%).
  • Nízka úroveň úrokových sadzieb však na druhej strane spomalila prílev finančných zdrojov do bankových produktov (-6,5 %).

Aktivity doma a v medzinárodnom prostredí

V domácej krajine, vo Francúzsku, si skupina Groupama v rámci úhrnnej sumy inkasovaného poistného (na poistenie majetku a úrazové poistenie) polepšila o 3,6% a podarilo sa jej prekonať tempo rastu celého trhového segmentu (+2%).

Čo sa týka ostatného zastúpenia (v 11 krajinách väčšinou v Európe, ale aj v Turecku a Číne, kde patrí k lídrom v neživotnom poistení), tam prišlo k miernemu poklesu príjmov z poistného o 1,5%. Pokles zaznamenala oblasť poistenia majetku a úrazového poistenia (najmä poistenie motorových vozidiel), za čo môže zložitejšia trhová situácia v niektorých krajinách, či sprísnenie pri uzatváraní poistných zmlúv najmä v Taliansku, Turecku a Rumunsku. Na druhej strane však zmiernili tento pokles poistné aktivity v poľnohospodárstve (+23,5%) a skupinové a komunitné poistenie, ktoré zaznamenali nárast. 

Úspešné bolo aj životné a zdravotné poistenie, ktorého príjmy stúpli o 5,1%, a tak sa zvýšili aj individuálne a dôchodkové úspory (+ 13,5%).  Marketingové kampane v Taliansku a Maďarsku tak zrejme dosiahli svoj cieľ.

Skupina Groupama dosiahla aj nárast príjmov z finančných a bankových aktivít (+ 5,0%).

Dosiahnutie čistého zisku 283 mil. EUR

V porovnaní so stratou z predchádzajúceho roka. Za to, že nastalo takéto globálne oživenie, môže najmä zmena v zacielení stratégie na prevádzkovú ziskovosť. Rovnako ako aj prijatý proaktívny program vo všetkých spoločnostiach, ktorý smeruje k znižovaniu nákladov. Pomer nákladov na poistné a poistného tzv. kombinovaný pomer v neživotnom poistení sa tak výrazne zlepšil (+ 2,3 bodu, t. j. 100,8%).

Silný nárast pomerových ukazovateľov

Vzrástol vlastný kapitál skupiny (+ 6%) a klesol dlh k vlastnému imaniu o 0,7 bodu (na 27,8%).

Plnenie kritéria solventnosti na 200%

Aké si Groupama stanovila vyhliadky do ďalšieho obdobia?

Aj naďalej chce pokračovať v doterajšej stratégii profitabilného rastu, ktorej aktivity sú zamerané v prvom rade na klienta. Z konkrétnych cieľov je to:

  • zlepšiť kombinovaný pomer v neživotnom poistení na úroveň 98%
  • rozšíriť aktivity v rámci poistenia zdravia a ochrany
  • stanoviť stratégiu diverzifikácie úspor v prospech investičných a bankových produktov tak, aby sa dosiahlo rovnomerné rozdelenie prílevu príjmov (1/3 do denominovaných produktov v eure, 1/3 do investičných produktov a 1/3 do bankových úspor).

Skupina Groupama vidí svoje smerovanie v dobrom svetle a vďaka jej postu univerzálneho poisťovateľa s podnikateľskými skúsenosťami, inovatívnym zameraním a odhodlaním pracovníkov verí, že uvedená stratégia a ciele budú v priebehu roku 2014 aj dosiahnuté. Budeme jej v tom držať palce.

zdroj: Tlačová správa finančnej a poisťovacej skupiny Groupama zo 7.4.2014