pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aj vaša cestovná kancelária musí mať poistenie

27.07.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Čo vám okrem zdravotných ťažkostí alebo straty batožiny môže pokaziť dovolenku? Napríklad aj to, keď skrachuje cestovná kancelária, s ktorou cestujete a nebudete sa môcť z dovolenky dostať späť domov. Preto si pred odchodom na dovolenku overte, že nie ste poistený iba vy, ale aj cestovná kancelária, s ktorou cestujete.

Svoje o tom vedia aj klienti dnes už skrachovanej cestovnej kancelárie Albania Travel. Spomínaná cestovná kancelária neuhradila pohľadávku za plánovaný let z Albánska a letecká spoločnosť spoj zrušila. Následkom týchto komplikácii sa dovolenkári nemali ako dostať späť na Slovensko. Situáciu vyriešila poisťovňa Uniqa, u ktorej mala Albania travel uzatvorené poistenie pre prípad úpadku. Uniqa tak pre 84 turistov, ktorí čakali na odlet domov, zabezpečila tri vládne špeciály, ktoré ich dopravili späť Slovensko. Zároveň na letisku v Poprade čakalo 86 ďalších dovolenkárov, ktorí mali odletieť do Albánska. Za zaplatenú dovolenku, na ktorú neodcestovali, si môžu následne nárokovať poistné plnenie z poistenia pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Čo všetko kryje poistenie pre prípad úpadku?

Dovolenkári sa tak šťastne dopravili domov a ukončili svoju dovolenku. Ak by však cestovná kancelária nemala platné zákonné poistenie pre prípad úpadku, pre dovolenkárov by mohli nastať naozaj krušné chvíle. Preto si pred odchodom na dovolenku overte, že nie ste poistený iba vy, ale aj cestovná kancelária, s ktorou cestujete. Každá cestovná kancelária, ktorá zabezpečuje zájazdy, je povinná mať uzatvorené poistenie pre prípad úpadku, inak známe aj ako poistenie insolventnosti. Každý klient by mal od cestovnej kancelárie okrem zmluvy o zájazde dostať aj potvrdenie o platnom povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad úpadku.

V tomto potvrdení musí byť uvedené:

  • názov a kontaktná adresa poisťovne, u ktorej je CK poistená
  • stanovené podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu
  • spôsob ohlásenia poistnej udalosti

Keď za zájazd zaplatíte, uhradená suma sa stáva predmetom poisteného plnenia. Klientovi cestovnej kancelárie tak vzniká právo na poistné plnenie, keď:

  • cestovná kancelária klientovi nezabezpečí dopravu z miesta pobytu v zahraničí späť na Slovensko (ak je doprava súčasťou zájazdu)
  • ak sa zájazd neuskutočnil a cestovná kancelária klientovi nevráti uhradený preddavok alebo cenu zájazdu
  • bol zájazd poskytnutý iba z časti a cestovná kancelária klientovi nevráti rozdiel medzi uhradenou sumou zájazdu a sumou čiastočne poskytnutého zájazdu

Najneskôr do 24 hodín od oznámenia škodovej udalosti poskytne poisťovňa poistné plnenie v podobe dopravy a ďalších služieb súvisiacich s návratom na územie SR. Klient CK si môže dopravu, stravovanie, ubytovanie a ostatné služby zabezpečiť sám. Tieto výdavky poisťovňa následne preplatí, avšak len v takej výške, akú by musela vynaložiť v prípade, že by tieto služby zabezpečovala.

Pre uplatnenie nároku na vrátenie ceny zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len z časti alebo sa neuskutočnil vôbec, musí klient túto skutočnosť poisťovni oznámiť vo vopred stanovej lehote, ktorá je uvedená v poistných podmienkach konkrétnej poisťovne. Zároveň je klient povinný predložiť všetky potrebné dokumenty a dokladypotrebné pre správne učenie výšky poistného plnenia a tiež preukázať súčinnosť pri zisťovaní a overovaní výšky a rozsahu svojich nárokov.

Pozor na výluky z poistenia

Taktiež by klienti mali byť oboznámení so všetkými aspektami, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Nárok na poistné plnenie sa nevzťahuje na:

  • kvalitu poskytovaných služieb
  • škody spôsobené následkom platobnej neschopnosti inej osoby než je cestovná kancelária
  • škody alebo ujmy, ktoré vznikli vojnou, štrajkami, prírodnými katastrofami a pod.
  • iné druhy škôd, ktoré klientovi môžu vzniknúť následkom oneskoreného príchodu na územie Slovenskej republiky (napr. pokuty, ušlý zisk a pod.)

Poisťovňa si môže určiť aj ďalšie dodatočné výluky z poistenia, ktoré sú uvedené v dokladoch a podmienkach konkrétnej poisťovne.