pon-pia: 08:00-17:00

Wüstenrot - Poistenie domu, bytu a domácnosti


Logo - Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa si tiež uvedomuje dôležitosť „strechy nad hlavou“ a domova, kam sa môže klient bezpečne vrátiť. Preto prináša produkt poistenie bývania, ktorý prinesie finančnú pomoc pri opravách alebo kúpe nových vecí spojených s poškodením, v horšom prípade so zničením domova.

Poistenie bývania Wüstenrot

Produkt je zameraný na byty či rodinné domy vrátane ich vnútorného zariadenia a to nielen pre dokončené stavby, ale aj pre byty či domy vo výstavbe resp. v rekonštrukcii. K bytu sa samozrejme dá poistiť aj garáž, k rodinnému domu sa dajú poistiť okrem garáže aj rôzne hospodárske budovy, pivnica a mnohé ďalšie menšie vedľajšie stavby nachádzajúce sa na pozemku rodinného domu.

Samotný produkt je možné realizovať ako kompletné poistenie (nehnuteľnosť spolu s domácnosťou) alebo ako samostatné poistenie nehnuteľnosti či samostatné poistenie domácnosti.

Automatickou súčasťou je poistenie zodpovednosti za škodu, či už z vlastníctva nehnuteľnosti (pri poistení nehnuteľnosti) alebo zodpovednosť členov domácnosti (v rámci poistenia domácnosti) a taktiež 24-hodinová asistenčná služba.

Poistenie nehnuteľnosti – byt / rodinný dom

Predmetom poistenia bytu alebo poistenia rodinného domu je nehnuteľný majetok:

 • byt v osobnom vlastníctve, ktorý sa nachádza v bytovom dome – vrátane jeho vnútorného vybavenia (všetka vnútorná inštalácia okrem spoločných stúpacích vedení umiestnených v inštalačných šachtách a uzavieracích ventilov na nich.
 • príslušenstvo bytu, umiestnené mimo bytu (pivnica, komora vo vlastníctve poisteného alebo v prenájme) – priestory v bytovom dome patriace k bytu, do ktorých má prístup len užívateľ bytu a sú určené na to, aby sa bytom užívali
 • spoločné časti bytového domu vo výške spoluvlastníckeho podielu
 • rodinný dom – dom, ktorý ma najviac jedno podzemné podlažie a najviac tri nadzemné podlažia vrátane podkrovia a spĺňa stavebno-technické podmienky, má maximálne tri bytové jednotky. Dom musí byť vo vlastníctve fyzickej osoby.
 • garáž – nachádzajúca sa aj na inom mieste poistenia ako poisťovaná nehnuteľnosť (musí byť v tej istej obci a musí mať rovnakého vlastníka)
 • vedľajšie stavby – rôzne hospodárske objekty, pivnica, altánok, bazén, a pod. nachádzajúce sa na pozemku patriacom k rodinnému domu.
 • hnuteľné veci umiestnené mimo chráneného priestoru (žalúzie, klimatizačná jednotka, slnečný kolektor, zasklenia balkónov a loggií) s poistným plnením do 1 000 €
 • stavebný materiál určený na údržbu rodinného domu
 • chodníky, ploty, oporné a ohradové múry, ktoré sa nachádzajú na pozemku (limit plnenia do 7 000 €)

Garáž a vedľajšie stavby je možné poistiť, iba ak je na poistnej zmluve poistený byt alebo rodinný dom.

Podmienkou poistenia nehnuteľnosti je trvalá obývanosť (minimálne 270 dní v roku). V prípade domu musí tento byť určený v prvom rade na bývanie (minimálne 2/3 celkovej plochy je využívanej na bývanie, na iné účely, napr. na podnikanie, môže byť využívaná 1/3 plochy, pričom nesmie ísť o rizikové prevádzky). Vek nehnuteľnosti nie je obmedzený.

V rámci poistenia bytu alebo rodinného domu sú kryté všetky podstatné riziká spojené s jeho poškodením (zničením):

Poistné riziko – Živelné udalosti

Poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia až do výšky základnej poistnej sumy nasledovnou udalosťou:

 • požiarom, výbuchom, úderom blesku
 • nárazom alebo pádom letiaceho telesa riadeného ľudskou posádkou, prípadne časťami alebo nákladom tohto telesa
 • víchricou, krupobitím
 • zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín
 • zosuvom alebo zrútením lavín
 • pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec
 • tiažou snehu alebo námrazy
 • nárazom vozidla, dymom alebo nadzvukovou vlnou
 • zemetrasením
 • povodňou alebo záplavou
 • vodou unikajúcou z vodovodných zariadení; vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie prívodného a odvodného vodovodného potrubia, vykurovacích telies ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, solárnych systémov a kotla ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúr a zariadení pripojených na potrubie, ak k ich poškodeniu alebo zničeniu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody v nich
 • súvislou vodnou plochou, ktorá vznikla na zemskom povrchu v okolí poistenej nehnuteľnosti v dôsledku zvýšenia hladiny spodnej vody (maximálny limit je 300 € na jedno poistné obdobie)

Poistné riziko - Krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím

Pod krádežou vlámaním sa rozumie prekonanie prekážky, vniknutie do objektu a odcudzenie stavebnej súčasti nehnuteľnosti.

Pod krádežou lúpežným prepadnutím sa chápe prekonanie osobnej obrany a odcudzenie stavebnej súčasti nehnuteľnosti.

Maximálne plnenie za krádež je do výšky poistnej sumy. Kryté sú nielen ukradnuté veci, ale aj poškodenie stavebných súčastí či poškodenie bezpečnostného zabezpečenia, ak boli poškodené alebo zničené v súvislosti s krádežou. Uhradené budú dokonca aj nevyhnutné náklady na upratovanie.

Pri krádeži zabudovaných stavebných súčastí poskytuje poisťovňa plnenie do výšky 3 330 € za jednu poistnú udalosť.

Poistné riziko - Vnútorný vandalizmus

Jedná sa o konanie vandala, ktorý prekoná prekážku, vnikne do poisteného priestoru a spôsobí škodu na vnútorných stavebných súčastiach. Poistné plnenie je maximálne do výšky 10 % zo základnej poistnej sumy.

Poistné riziko - Skrat na elektromotore patriacemu k príslušenstvu bytu resp. rodinného domu

Môže ísť napr. o domácu vodárničku, kalové čerpadlo, obehové čerpadlo ústredného a etážového kúrenia alebo iné elektromotory. Poistné plnenie sa poskytuje do výšky primeraných nákladov na opravu, maximálne do výšky časových cien.

Poistné riziko - Poškodenie alebo zničenie vonkajších dverí, zámkov, bezpečnostného a tabuľového skla

Viaže sa na akúkoľvek poistnú udalosť, ktorá nie je uvedená vo výlukách. Maximálne poistné plnenie je do výšky 2 100 € za jedno poistné obdobie.

Poistné riziko – Vonkajší vandalizmus

V poistení rodinného domu je kryté i riziko vonkajší vandalizmus. Jedná sa o úmyselné poškodenia nehnuteľnosti alebo jej časti. Pokiaľ je páchateľ známy na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo skončené trestné alebo priestupkové konanie, a to i v prípade, že páchateľ nebol odsúdený alebo mu nebola uložená pokuta, poistné plnenie je do výšky max. 10 % z poistnej sumy. Pokiaľ je páchateľ neznámy, poskytne poisťovňa plnenie maximálne do výšky 500 € za jedno poistné obdobie. Poistenie sa ale nevzťahuje na škody spôsobené z verejne prístupného priestranstva a škody spôsobené sprejerstvom.

Ďalšie informácie o poistení nehnuteľnosti Wüstenrot

Klientovi sú preplatené aj prípadné náklady na náhradné ubytovanie (do výšky maximálne 1 500 € a na dobu maximálne 6 mesiacov), pokiaľ nie je možné užívanie ostatných častí domu.

Z poistenia sa v prípade potreby financujú aj vedľajšie náklady do výšky 2 % z dojednanej poistnej sumy domu. Predstavujú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistenej veci (náklady na odpratávanie, búranie, hasenie premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie, náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie a deponovanie).

Pokiaľ nastane poistná udalosť na stavebnom materiáli určenom na údržbu rodinného domu, poisťovňa vyplatí poistné plnenie najviac do výšky 175 € za jednu poistnú udalosť.

Poistenie garáže

Je možné dojednať i poistenie garáže nachádzajúcej sa mimo pozemku patriaceho k rodinnému domu, resp. mimo zastavanej plochy bytového domu.

Poistenie vedľajších budov

K poisteniu rodinného domu je možné uzatvoriť poistenie vedľajších budov nachádzajúcich sa na pozemku, ktorý patrí k rodinnému domu. Sú to napr. hospodárske budovy, bazén, pivnica, altánok a pod.. Za vedľajšie budovy sa nepovažujú objekty, ktoré nemajú ani pevný základ ani ukotvenie a taktiež mobilné domy, obytné vozy a fóliovníky. Chodníky, ploty, oporné a ohradové múry, ktoré sa nachádzajú na pozemku poisteného domu, sú poistené v rámci základného poistenia (s limitom do 7 000 €).

Poistná suma, spoluúčasť a poistné plnenie

Poistná suma nehnuteľnosti v poisťovni Wüstenrot závisí od celkovej podlahovej plochy poisťovanej nehnuteľnosti pri zohľadnení vybavenia stavby (počet podlaží). Predmety sú poisťované na východiskovú (novú) hodnotu. Je to teda hodnota, za ktorú je možné danú stavbu postaviť v čase podpisu poistnej zmluvy. Do celkovej poistnej sumy v poistení domu sa započítavajú aj poistné sumy za poistené vedľajšie stavby.

Poistenie nehnuteľnosti sa dojednáva so spoluúčasťou 33 €. Na plnení zo sériových škodových udalostí sa poistený podieľa spoluúčasťou, bez ohľadu na počet škodových udalostí v sérii, len raz.

Poistený je povinný zabezpečiť dom / byt uzamknutím všetkých vstupných dverí a všetkých okien tak, že tieto dvere ani okná nie je možné otvoriť zvonka bez mechanického poškodenia.

Poistenie domu / bytu vo výstavbe je možné dojednať v čase platnosti stavebného povolenia, pričom po ukončení výstavby a odovzdaní nehnuteľnosti do užívania bude pokračovať poistenie v užívaní v rozsahu určenom v poistnej zmluve.

Domy vo výstavbe majú poistené aj škody spôsobené krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Pri splnení zabezpečenia definovaného vo VPP (čl. 11, bod 10.) poskytne poisťovňa plnenie za škodu na zabudovaných stavebných súčastiach do výšky 3 500 € za jednu poistnú udalosť. Pokiaľ chránený priestor nespĺňal v čase poistnej udalosti podmienku zabezpečenia v prípade neprítomnosti poistníka podľa VPP, poskytne poisťovňa plnenie max. vo výške 1 000 € za poistné obdobie za predpokladu, že páchateľ nevnikol do chráneného priestoru z verejne prístupného priestranstva a pozemok priľahlý k chránenému priestoru bol oplotený, pričom výška plotu bola najmenej1,80 metra.

Poisťovňa poskytne v prípade poistenia rodinného domu počas stavby poistné plnenie v prípade krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím:

 • za stavebný materiál uskladnený na oplotenom a uzamknutom priestranstve maximálne do hodnoty 500 € za jednu poistnú udalosť; toto poistné plnenie sa vzťahuje na stavebný materiál, ktorý nie je umiestnený v uzamknutom uzavretom priestore v zmysle výkladu pojmov,
 • za stavebný materiál uskladnený v uzamknutom chránenom priestore maximálne do hodnoty 500 € za jednu poistnú udalosť,
 • za stavebné mechanizmy umiestnené v uzamknutom chránenom priestore alebo strážené poverenou strážnou službou maximálne do hodnoty 175 € za jednu poistnú udalosť.

Pre domy vo výstavbe je stavebný materiál usklad­nený vonku alebo vnútri (na oplotenom a uzamknutom pozemku) poistený pri živelnej udalosti do sumy 1 750 €. Stavebné mechanizmy uskladnené vonku alebo vnútri (uzamknutý chránený priestor alebo strážené pove­renou strážnou službou) sú v tomto prípade pri živelnej udalosti poistené do sumy 175 €.

Výluky z poistného plnenia poistenia nehnuteľnosti

Poistenie nie je možné dojednať pre chaty, rekreačné chalupy, záhradné domy, neobývané rodinné domy, rodinné domy bez sociálneho zariadenia (WC), rodinné domy alebo vedľajšie stavby poškodené, schátralé, neudržiavané, s navlhnutými stenami, vlhkými suterénmi, poškodenými strešnými krytinami, spoločné zariadenia bytového domu, nebytové priestory v bytovom dome, vedľajšie stavby postavené na priľahlom pozemku bytového domu poisteného bytu (napr. garáže, poľnohospodárske objekty, prístrešky a pod.), pozemky a porasty rastúce na priľahlom pozemku bytového domu poisteného bytu, terénne úpravy.

Byt je bez potreby zmeny zmluvy poistený aj pokiaľ v ňom prebiehajú štandardné práce potrebné na udržanie a obnovu bytu (výmena okien, dverí, podláh, obkladov...), na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a nevzťahuje sa na nich ani ohlasovacia povinnosť. Klient je povinný takúto situáciu poisťovni ale pred začatím prác písomne oznámiť poisťovni.

Poistenie domácnosti – byt / rodinný dom

Domácnosť - to znamená celý súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie domácnosti, používajú sa v súvislosti s jej chodom a slúžia k osobnej potrebe príslušníkov domácnosti.

Poistené sú všetky veci poisteného a aj veci všetkých členov domácnosti s výnimkou vecí, ktoré sú vo vlastníctve právnickej osoby alebo živnostníka a slúžia zárobkovým účelom alebo k výkonu povolania (napr. notebooky, prevzaté od zamestnávateľa, určené na výkon práce). Poistené sú dokonca i veci, ktoré poistený prevzal od inej osoby a má ich prenajaté alebo požičané, ale ich prevzatie musí byť zdokumentované zmluvou alebo potvrdením (tieto doklady sa predkladajú v prípade poistnej udalosti). Pokiaľ si klient vyberie balík EXCLUSIVE, poistná ochrana sa rozšíri aj na veci poisteného a ostatných príslušníkov domác­nosti slúžiacich na ich podnikanie s maximálnym plnením 1750 € za jednu poistnú udalosť.

V poistení domácnosti sú na výber 2 balíky poistenia: PLUS a EXCLUSIVE. Rozdiel v týchto balíkoch je v rozsahu poistného krytia a poistného plnenia. Klient si preto môže vybrať ten balík poistných rizík, ktorý lepšie vyhovuje jeho potrebám. Podobne ako pri poistení nehnuteľnosti, tak aj v tomto prípade je zariadenie domácnosti kryté na poistné nebezpečia živel, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, vnútorný vandalizmus. Balík EXCLUSIVE obsahuje všetky tieto riziká a navyše skrat a prepätie na elektromotore v elektrospotrebičoch plus skrat a prepätie v spotrebnej elektronike. Pod týmito základnými prvkami poistenia domácnosti sa rozumie:

Poistné riziko - Živelné udalosti

Poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia až do výšky základnej poistnej sumy nasledovnou udalosťou:

 • požiarom, výbuchom, úderom blesku
 • nárazom alebo pádom letiaceho telesa riadeného ľudskou posádkou, prípadne časťami alebo nákladom tohto telesa
 • víchricou, krupobitím
 • zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín
 • zosuvom alebo zrútením lavín
 • pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec
 • tiažou snehu alebo námrazy
 • nárazom vozidla, dymom alebo nadzvukovou vlnou
 • zemetrasením
 • povodňou alebo záplavou
 • vodou unikajúcou z vodovodných zariadení; vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie prívodného a odvodného vodovodného potrubia, vykurovacích telies ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, solárnych systémov a kotla ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúr a zariadení pripojených na potrubie, ak k ich poškodeniu alebo zničeniu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody v nich
 • súvislou vodnou plochou, ktorá vznikla na zemskom povrchu v okolí poistenej nehnuteľnosti v dôsledku zvýšenia hladiny spodnej vody (maximálny limit je 300 € na jedno poistné obdobie)

Poistné riziko - Krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím

Pod krádežou vlámaním sa rozumie prekonanie prekážky alebo opatrenia chrániaceho vec pred krádežou.

Pod krádežou lúpežným prepadnutím sa chápe prekonanie osobnej obrany a odcudzenie poistenej veci (súboru vecí).

Plnenie zo strany poisťovne maximálne do výšky základnej poistnej sumy.

Poistné riziko - Vnútorný vandalizmus

Jedná sa o konanie vandala, ktorý prekoná prekážku, vnikne do poisteného priestoru a spôsobí škodu na predmete poistenia. Poistné plnenie je maximálne do výšky 20 % zo základnej poistnej sumy domácnosti.

Poistné riziko - Skrat a prepätie na elektromotore v elektrospotrebičoch

poistné plnenie maximálne do výšky 525 € za jedno poistné obdobie

Poistné riziko - Skrat a prepätie v spotrebnej elektronike

poistné plnenie maximálne do výšky 500 € za jedno poistné obdobie (za predpokladu jej zabezpečenia prepäťovou ochranou).

Doplňujúce informácie o poistení domácnosti Wüstenrot

Poistenie zariadenia domácnosti sa vzťahuje na súbory hnuteľných vecí s nasledovným obmedzením:

 • spotrebná elektronika (bez vonkajších anténnych systémov) – pre balík PLUS vo výške 20 % z poistnej sumy domácnosti a pre balík EXCLUSIVE vo výške 30 % z danej poistnej sumy (na jednu poistnú udalosť)
 • športové potreby (s výnimkou bicyklov) - pre oba poistné balíky vo výške 20 % z poistnej sumy domácnosti (na jednu poistnú udalosť)
 • veci umeleckej a historickej hodnoty (klenoty, šperky, cennosti, známky, ...) - pre balík PLUS do hodnoty 5 000 € (max. do 500 € za jednu vec) a pre balík EXCLUSIVE do hodnoty 10 000 € (max. do 1 000 € za jednu vec)
 • peniaze v hotovosti, vkladné knižky, cenné papiere - pre balík PLUS do výšky 500 € a pre balík EXCLUSIVE do výšky 1 000 € (na jednu poistnú udalosť)
 • detské kočíky, invalidné vozíky (nemotorové), súčiastky k motorovým vozidlám, malotraktory, drobné domáce a hospodárske zvieratá - pre oba poistné balíky do sumy 500 € (na jednu poistnú udalosť)
 • bicykle – pre balík PLUS do úrovne 10 % z poistnej sumy domácnosti a pre balík EXCLUSIVE do úrovne 20 % z danej poistnej sumy (na jednu poistnú udalosť), v prípade ak sú uskladnené vo vnútorných priestoroch bytu / rodinného domu. Ak sú uskladnené mimo vnútorných priestorov bytu / rodinného domu je poistné plnenie maximálne do hodnoty 500 € pre oba typy poistných balíkov.
 • veci slúžiace na podnikanie – kryté iba v balíku EXCLUSIVE a to do výšky 1 750 € za jednu poistnú udalosť

Za predpokladu že rodinný dom je poistený ako obývaný a bol poškodený jedným z vyššie uvedených nebezpečí, hradia sa náklady na náhradné ubytovanie (do výšky maximálne 1 500 € a na dobu maximálne 6 mesiacov), pokiaľ nie je možné užívanie ostatných častí domu.

Poistná suma, spoluúčasť a ďalšie podmienky poistenia

Poistnú sumu pre poistenie domácnosti si stanovuje klient sám. Minimálna výška poistnej sumy pre oba balíky je 10 000 €. Maximálna výška poistnej sumy dojednanej na štandardnom tlačive poistnej zmluvy môže byť až 40 000 €.

Poistenie nehnuteľnosti sa dojednáva so spoluúčasťou 33 €. Na plnení zo sériových škodových udalostí sa poistený podieľa spoluúčasťou, bez ohľadu na počet škodových udalostí v sérii, len raz.

Poistený je povinný podľa výšky poistnej sumy zabezpečiť domácnosť určitým typom zabezpečenia (v zmysle poistných podmienok – konkrétne článok 9 „Spôsob zabezpečenia nehnuteľnosti, vedľajších stavieb a domácnosti“, a to bod 2., bod 3., bod 4., bod 5, bod 6. a bod 7.).

Klient si môže dojednať poistenie domácnosti už v čase, kedy je rodinný dom ešte len rozostavaný. Výšku poistnej sumy si preto stanoví približne (minimálne 10 000 €). Ak teda bolo dohodnuté poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti, poisťovňa po doručení kolaudačného rozhodnutia vypočíta klientovi alikvotne poistné za poistenie domácnosti ku koncu prebiehajúceho obdobia. Toto poistenie potom začína 21. dňom odo dňa odoslania poštovej poukážky s alikvotným poistným na poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu, ktoré však musí byť do toho dňa zaplatené.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody na živote a zdraví, materiálne škody ako aj následné finančné škody, ktoré možno odvodiť od poistenej škody na živote a zdraví alebo poistenej materiálnej škody. Vzťahuje sa aj na náklady na zisťovanie a odvrátenie (aj súdne) povinnosti poskytnúť náhradu škody uplatňovanú treťou osobou aj v prípade neoprávneného nároku. Tieto náklady sa započítavajú do poistnej sumy.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti je riziko, ktoré klient získava ako bonus v rámci poistenia rodinného domu alebo bytu.

Jedná sa teda o zodpovednosť poisteného za prípadnú škodu spôsobenú na veci, zdraví, alebo usmrtením, ktorá by mohla vzniknúť tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom bytu alebo rodinného domu, vedľajších stavieb, chodníkov, plotov, ohradových a oporných múrov a pozemku patriaceho k rodinnému domu. Táto škoda musí vzniknúť v dôsledku porušenia povinností poisteného, nie v dôsledku "vyššej moci" (teda napr. živelnou udalosťou).

V prípade poistenia rodinného domu vo výstavbe je krytá aj zodpovednosť za škodu stavebníka, ale i osôb vykonávajúcich pre stavebníka stavebnú činnosť (nevzťahuje sa na škodu spôsobenú robotníkovi na stavbe, ani na pracovné úrazy robotníkov pri staveb­ných prácach).

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území SR.

Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti

Ak si klient dohodne poistenie domácnosti automaticky získava krytie aj pre poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti a to až vo výške 50 000 €. Získa tak nielen poistnú ochranu svojej domácnosti, ale zároveň mu takéto poist­enie zabezpečí plnenie za prípadné škody, ktoré príslušníci domácnosti spôsobia tretím osobám.

Klienti majú možnosť dojednať si zvýšenie až na sumu 100 000 € alebo 200 000 €. Dojednáva sa teda pre prípad zodpovednosti poisteného alebo príslušníkov domácnosti poisteného za škodu:

 1. spôsobenú činnosťou v bežnom živote,
 2. spôsobenú obvyklým príslušenstvom domácnosti,
 3. spôsobenú v súvislosti s vedením domácnosti,
 4. spôsobenú psom evidovaným na obecnom úrade, ktorého majiteľom je poistený, s výnimkou bojových plemien,
 5. spôsobenú v súvislosti s výkonom rekreačného športu,
 6. vyplývajúcu z vlastníctva a používania bicyklov,
 7. vzniknutú v súvislosti s legálnou držbou a používaním strelných zbraní, s výnimkou výkonu práva poľovníctva,
 8. ako vlastníka alebo chovateľa domácich a úžitkových hospodárskych zvierat

Územná platnosť je v tomto prípade pre celú Európu (v geografickom zmysle).

Aké výhody má poistenie nehnuteľnosti a domácnosti od Wüstenrot?

 • široké poistné krytie už v základe poistenia... nemusíte si nič zvlášť pripoisťovať
 • poistenie zodpovednosti za škodu bez nutnosti pripoistenia
 • možnosť poistenia rodinného domu vo výstavbe
 • zdarma nonstop asistenčné služby


Aktuality - Wüstenrot

záber hotela

Cestovateľský manuál: Ako si vybrať ubytovanie na dovolenku?

13.06.2024 | Autor: Lívia Ovcarčíková

Jedným z najdôležitejších krokov pri plánovaní každého výletu či dovolenky je výber správneho ubytovania. Práve to totiž dokáže výrazne ovplyvniť vašu spokojnosť, a teda aj celkový dojem z dovolenky. Našťastie, ubytovacích možností je skutočne veľa a môžete si vybrať čokoľvek od dobrodružného kempovania až po luxusný hotel.

popraskané múry domu

Zemetrasenie na Slovensku – ako sa chrániť proti škodám na bývaní?

26.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Zemetrasenia sú síce v našich končinách stále pomerne zriedkavé, ale predsa sa raz za čas vyskytnú. Nebolo tomu inak ani v minulosti a podľa odborníkov by sme mali s ich výskytom určite počítať. Od posledného prípadu, ktorý bol začiatkom októbra 2023 na východnom Slovensku, kedy otrasy poškodili vyše 800 rodinných domov a množstvo cirkevných a obecných stavieb, sa pred pár dňami vyskytol ďalší.

lavína v horách

Lavínové nebezpečenstvo: ako sa vyhnúť problémom v horách počas zimy

07.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Celoročný pohyb na čerstvom vzduchu v horách je pre mnohých ako pozitívna droga, občas však poriadne nebezpečná. Najmä ak preceníte svoje možnosti – to platí kedykoľvek, počas lavínového obdobia obzvlášť. Vychutnať si mrazivý vzduch a čerstvý sneh môžete aj bezpečne a bez rizika. Poradíme vám, ako sa pripraviť na nebezpečenstvo lavín a ako postupovať v bezprostrednom ohrození.