Po-Pia: 08:00-17:00

AXA ASSISTANCE - Poistenie právnej ochrany


Logo - AXA ASSISTANCE

Upozornenie: Poisťovňa AXA ASSISTANCE ukončila ku dňu 1.11.2017 predaj produktu Poistenie právnej ochrany – Rodinný právnik. Doteraz uzatvorené zmluvy zostávajú platné až do konca aktuálneho poistného obdobia, kedy budú zo strany poisťovne vypovedané, t.j. ukončené.

Poistenie právnej ochrany od poisťovne AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., a konkrétne jej produkt Rodinný právnik, zabezpečí pre vás a vašu rodinu komplexnú právnu pomoc. Pomôže vám v bežných situáciách, ale aj pri vážnejších sporoch nielen na Slovensku, ale v celej Európe.

Rodinný právnik – rozsah poistného plnenia

Je viacero situácií, pri ktorých môžu nastať problémy, s ktorými si nebudete vedieť dať rady. Práve pre takéto prípady je tu poistenie právnej ochrany. Zabezpečí vám právnu pomoc s limitom poistného plnenia až vo výške 20 000 € na poistnú udalosť pri nasledujúcich situáciách:

v občianskom živote

 • na Slovensku:
  • spotrebiteľské spory – reklamácie
  • spory z úverových zmlúv
  • spory s dodávateľmi služieb
  • spory o dedičstvo
  • spory súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi
  • spory súvisiace s kúpou domu alebo bytu
  • spory súvisiace so zmluvou o dielo
  • spory so susedmi
  • spory s nájomníkmi alebo nájomcami
  • spory z poistenia
  • trestné konanie
 • na Slovensku aj v Európe:
  • spory o náhradu škody
  • správne konanie

pri prevádzke motorového vozidla

 • na Slovensku:
  • spory so stanicou technickej kontroly (týka sa iba vozidiel, ktorých vlastníkom je poistená osoba)
 • na Slovensku aj v Európe:
  • správne konanie po dopravnej nehode
  • trestné konanie po dopravnej nehode vozidla
  • trestné alebo správne konanie súvisiace s prevádzkou vozidla
  • nárok na náhradu škody pri škode na poistenom vozidle
  • spory z iného poistenia poisteného vozidla
  • spory s opravovňou poisteného vozidla v rámci opravy vozidla
  • spory z iných záväzkových vzťahov spojených s poisteným vozidlom
  • spory o parkovacie miesto, garáž či státie poisteného vozidla

Rozsah poskytovaných služieb

V rámci poskytovaných služieb poistenie právnej ochrany – Rodinný právnik od AXA ASSISTANCE – zahŕňa:

Telefonické poradenstvo

 • akúkoľvek právnu otázku z okruhov vymedzených týmto poistným programom
 • vyhľadanie príslušného formulára a pomoc pri jeho vyplnení a odoslaní
 • telefonické tlmočenie

Asistenciu pri uzatváraní zmlúv

 • posúdenie ustanovení zmlúv
  • limit na jednu poistnú udalosť (jedno posúdenie) je vo výške 200 €
  • limit na všetky poistné udalosti (posúdenie) a všetky poistené osoby je 600 € za rok

Právnu asistenciu

 • mimosúdne konanie v rámci civilného sporu
 • základné informácie o právach a povinnostiach poisteného
 • analýza podkladov k sporu poisteného
 • vyhotovenie návrhu na riešenie sporu, konzultácia
 • mediácia, t.j. pokus zblíženia postojov strán sporu
 • informácie o priebehu riešenia sporu, návrh na ďalší postup
 • vyhotovenie znaleckého posudku
 • zabezpečenie právneho zastúpenia pri riešení sporu
 • posledné rokovanie s protistranou a návrh na zmier

Súdne konanie 1. Inštancie pri civilnom spore

 • základné informácie o procesných možnostiach poisteného
 • začatie súdneho konania prostredníctvom právneho zástupcu
 • úhrada správnych, súdnych poplatkov, cestovného a ostatných poplatkov podľa VPP a ZPPP
 • posúdenie súdneho rozhodnutia – 1. Inštancia
 • informácie o opravných prostriedkoch

Súdne konanie 2. Inštancie pri civilnom spore

 • zabezpečenie právneho zastúpenia poisteného pri uplatnení opravného prostriedku
 • podanie opravného prostriedku na príslušnom súde
 • posúdenie súdneho rozhodnutia 2. Inštancie
 • informácie o ďalších opravných prostriedkoch

Trestné, správne, rozhodcovské a priestupkové konanie

 • základné informácie o právach a povinnostiach poisteného
 • sledovanie priebehu konania
 • právne zastúpenie poisteného vo veci, zabezpečenie znaleckého posudku
 • úhrada správnych, súdnych poplatkov, cestovného a ostatných poplatkov podľa VPP a ZPP
 • zabezpečenie svedkov a ich svedectvo
 • posúdenie rozhodnutia v rámci priestupkového alebo správneho konania
 • preverenie zákonnosti udelenej sankcie, zadržania a väzby
 • informácie o priebehu konania, návrh na ďalší postup a opravné prostriedky

Výluky z poistného plnenia

Poistenie právnej ochrany nekryje také prípady, ktoré spôsobil poistený vlastným (nedovoleným) konaním, a ktoré je v rozpore s poistnými podmienkami. Ide konkrétne o:

 • poistné udalosti spôsobené požitím návykových látok a alkoholom za volantom poistenou osobou
 • úmyselne spáchané trestné činy (podľa definície v zákone)
 • rozvodové konanie (z dôvodu, že hlavným cieľom Rodinného právnika je ochrana rodiny)
 • spory, ktoré vznikli pred dátumom začiatku platnosti zmluvy poistenia právnej ochrany (Rodinný právnik)
 • spory, v ktorých má predmet sporu hodnotu nižšiu ako 150 €

Najdôležitejšie výhody poistenia právnej ochrany

 • ide o produkt určený pre bežnú rodinu
 • chráni nielen poisteného, ale aj jeho blízkych (deti do 26 rokov žijúce v spoločnej domácnosti, manžela/ku, partnera/ku, druha/družku)
 • je cenovo dostupný (na výber mesačné alebo ročné poistné)
 • kryje situácie, ktoré môžu nastať bežne v živote
 • je možné výhodné a rýchle uzatvorenie
 • právna pomoc je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni

Aktuality - AXA ASSISTANCE

hodnotenie SASP

SASP opäť ocenila najlepšie poisťovne. Ktorá je tá najlepšia?

20.10.2022 | Autor: Eva Majerská

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) pôsobí na trhu už 26 rokov. Aj tento rok oceňovala najlepšie poisťovne na trhu v rôznych kategóriách. Prinášame vám výsledky ocenenia SASP a názov najlepšej poisťovne za rok 2021.

rodina na pláži

Na čo si dať pozor, keď sa chystáte na dovolenku s deťmi?

23.08.2022 | Autor: Eva Majerská

Súčasná doba praje cestovaniu viac než kedykoľvek predtým a ani deti nemusia byť žiadnou prekážkou v plnení cestovateľských snov. Pre niektoré rodiny je cestovanie s malými deťmi samozrejmosť, radi svoje zážitky zdieľajú na sociálnych sieťach a tak sa aj vy môžete lepšie pripraviť na vašu vytúženú dovolenku s drobcom. Je však faktom, že tá príprava na cesty je podstatne zložitejšia než pri cestovaní vo dvojici. Zhrnuli sme pre vás najdôležitejšie pravidlá, na ktoré by ste pri cestovaní s deťmi nemali zabudnúť.

pár na dovolenke

Dovolenka bez zbytočných výdavkov: ako ušetriť a pritom si ju užiť?

06.07.2022 | Autor: Eva Majerská

Tipov na lacnú dovolenku nájdete mnoho, niektoré ale idú na úkor pohodlia. Najväčšími výdavkami sú štandardne doprava a ubytovanie. Ak už máte za sebou študentské časy cestovania naslepo a prespávania v hosteloch, z určitého štandardu nespustíte. Rovnako potrebujete investovať do dopravy a ubytovania vtedy, ak cestujete s deťmi.