0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Obchodné podmienky spoločnosti Netfinancie, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

1.1
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z vykonávaného finančného sprostredkovania. Sprostredkovateľom podľa zákona je samostatný finančný agent Netfinancie, s.r.o., so sídlom a prevádzkou Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36 653 322, DIČ: 202 221 6482, IČ DPH: SK 202 221 6482, t. č.: +421 33 240 00 02, e-mail email, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 41467/B a v Registri finančných agentov, finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 30232 (ďalej len „sprostredkovateľ“), ktorý je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom webových domén.
1.2
Orgánmi dozoru sú:
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, t. č.: 02/58272 172, 02/58272 104, fax: 02/58272 170, e-mail: ba@soi.sk, web: www.soi.sk,
Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“), Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Oddelenie dohľadu nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom, t. č.: 0285787 1111, Fax: 02/5787 1100, E-mail: info@nbs.sk, Web: www.nbs.sk.
1.3
Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi portál a ktorá je klientom, potenciálnym klientom alebo ich zástupcom (ďalej len „klient“) v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo záujemcom o kúpu iného produktu na portáli.
1.4
Poisťovateľom sa rozumie právnická osoba, ktorá je držiteľom príslušnej licencie na poisťovanie (ďalej len „poisťovňa“).
1.5
Webová doména (ďalej len „portál“) podľa týchto obchodných podmienok slúži na porovnanie ponúk poistenia na základe klientom zadaných údajov a na uzatvorenie poistenia online.
1.6
Porovnanie ponúk poisťovní na portáli sa realizuje prostredníctvom softwarovej aplikácie (ďalej len „poistná kalkulačka“).
1.7
Údaje potrebné pre objednávku návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy vypĺňa klient na stránkach portálu na to určených (ďalej len „formulár dojednania“).
1.8
Objednávka poistenia prijatá sprostredkovateľom je podkladom pre zaslanie návrhu poistnej zmluvy (ďalej len „návrh poistnej zmluvy“). Návrh poistnej zmluvy môže zasielať klient poisťovni alebo poisťovňa klientovi.
1.9
Návrh poistnej zmluvy sa stáva poistnou zmluvou podľa poistných podmienok jednotlivých poisťovní, obvykle nasledovnými spôsobmi:
a)
zaplatením prvého poistného, ak je navrhovateľom poisťovňa
b)
potvrdením návrhu poistnej zmluvy, ak je navrhovateľom klient.
1.10
Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy. V prípade, že sprostredkovateľ a klient uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia danej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.
1.11
Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej je klientovi poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy, ak je služba poskytovaná sprostredkovateľom alebo treťou osobou na základe ich dohody.
1.12
Zobrazená cena za poistný produkt (ďalej len „poistné“) na akomkoľvek portáli elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje sprostredkovateľ, je konečná a v zmysle ustanovení § 28 až § 42 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Zákon o DPH“) nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Klient uhrádza sprostredkovateľovi a jeho zmluvným partnerom (poisťovniam) inú odplatu za služby len ak je to výslovne uvedené v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve.
1.13
V prípade, že sprostredkovateľ nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si klient uplatniť svoje právo voči sprostredkovateľovi prostredníctvom príslušného súdu.

2. Spôsob dojednania poistenia a uzatvorenia poistnej zmluvy

2.1
Uzatvorenie návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy sa spravuje zákonom č. 40/1961 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“), zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o PZP“), zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“), zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku“), zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej únie a SR, poistnými podmienkami danej poisťovne, ktorej poistný produkt si klient vybral, ako aj týmito obchodnými podmienkami.
2.2
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu si klient objednáva formou vyplneného a odoslaného formulára na portáli sprostredkovateľa (ďalej len „objednávka“).
2.3
Portál poskytuje klientovi dojednanie návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy na diaľku. Sprostredkovateľ alebo poisťovňa doručia klientovi návrh poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu vrátane všetkých ostatných zmluvných dokumentov (ďalej len „dokumenty“) elektronicky vo formáte pdf. V niektorých prípadoch môžu byť dokumenty skomprimované do formátu .zip alebo .rar.
2.4
Následne po odoslaní objednávky sa klientovi na portáli zobrazí potvrdenie o prijatí objednávky a zaslaní návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy (ďalej len „potvrdenie o prijatí objednávky“). Zároveň klient dostane na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému sprostredkovateľa (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu klienta môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.5
V prípade, že sa klientovi po vykonaní objednávky nezobrazí potvrdenie o prijatí objednávky, má sa za to, že objednávka prijatá nebola. Ak sa potvrdenie zobrazí, ale klient nedostane potvrdzujúci email, je potrebné bezodkladne kontaktovať sprostredkovateľa telefonicky alebo mailom, za účelom potvrdenia objednávky.
2.6
Potvrdenie doručenia objednávky a návrh na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistná zmluva obsahujú informáciu o poisťovateľovi, názve a špecifikácii poistného produktu, údaje o výške a splatnosti poistného, údaje o sprostredkovateľovi, prípadne iné nevyhnutné údaje.
2.7
Návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva dojednaná na diaľku nadobúda obvykle platnosť uhradením poistného klientom v prospech účtu vybranej poisťovne. Ak poistné nie je zaplatené do dňa stanoveného návrhom poistnej zmluvy, poistnou zmluvou alebo poistnými podmienkami poisťovne, návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva nenadobudla platnosť. Návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva môže nadobudnúť aj okamžitú platnosť v prípade, že je tak stanovené v poistných podmienkach poisťovne.
2.8
Sprostredkovateľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky klienta o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných a iných podmienok.

3. Práva a povinnosti sprostredkovateľa

3.1
Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať všetky povinnosti stanovené platným právnym poriadkom SR a Európskej únie, najmä Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, Zákonom o poisťovníctve, Zákonom o ochrane osobných údajov a Občianskym zákonníkom.
3.2
Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť v maximálnej možnej miere aktuálnosť ponúk poistenia uvedených na portáli. Sprostredkovateľ nezodpovedá za neaktuálne ponuky z dôvodu nedodania informácií zo strany poisťovní.
3.3
V prípade, že sa ponuka uvedená na portáli sprostredkovateľa stala neaktuálnou a klient odoslal objednávku poistenia prostredníctvom portálu, sprostredkovateľ a poisťovňa si vyhradzujú právo o tejto skutočnosti klienta informovať a žiadať prijatie aktualizovanej ponuky. Ak klient nebude s aktualizovanou ponukou súhlasiť, objednávka poistenia bude považovaná za neplatnú, a sprostredkovateľ je povinný ponúknuť klientovi možnosť odstúpiť od poistnej zmluvy (ďalej len „storno objednávky“). Odstúpiť od poistnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže klient doručením e-mailu alebo telefonicky.
3.4
V prípade, ak klient už uhradil poistné alebo jeho časť, poisťovňa má povinnosť vrátiť klientovi už uhradenú výšku poistného alebo jeho časť v zmysle svojich poistných podmienok.

4. Práva a povinnosti klienta

4.1
Klient má právo byť sprostredkovateľom oboznámený s príslušnými informáciami podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.
4.2
Klient má právo v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve požiadať sprostredkovateľa o oznámenie výšky provízie za ním objednaný poistný produkt.
4.3
Klient je povinný uvádzať v poistnej kalkulačke a vo formulári dojednania poistenia úplné, presné a pravdivé údaje, a to predovšetkým:
a)
všetky údaje týkajúce sa osoby poistníka, príp. držiteľa alebo vlastníka predmetu poistenia a predmetu poistenia (vozidla, zodpovednosti, nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku),
b)
všetky údaje týkajúce sa priebehu predchádzajúceho poistenia daného predmetu poistenia,
c)
všetky údaje týkajúce sa zabezpečenia predmetu poistenia bezpečnostnými systémami proti odcudzeniu, vlámaniu, poškodeniu a pod.
4.4
Ak klient pri vypĺňaní údajov v poistnej kalkulačke alebo vo formulári dojednania poistenia uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, príp. zamlčí niektorú skutočnosť týkajúcu sa navrhované poistenia, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť škody, ktorá týmto konaním vznikne sprostredkovateľovi alebo poisťovni. Klient zároveň prehlasuje, že informácie a údaje vrátane osobných údajov, ktoré uviedol na portáli s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu alebo iný produkt sú úplné, presné, pravdivé a jednoznačné, a že vyššie uvedený predmet poistenia nie je používaný na iné účely, ako je účel uvedený klientom v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
4.5
Klient je povinný v súčinnosti so spolupracovníkom sprostredkovateľa vykonať obhliadku predmetu poistenia (ďalej len „obhliadka“), ak si to vyžaduje daný poistný produkt. V takýchto prípadoch v zmysle poistných podmienok príslušnej poisťovne návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva nie sú účinné do vykonania obhliadky.

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu

5.1
Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok portálu (ďalej len „stránky“) je spoločnosť Netfinancie, s.r.o., so sídlom Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36 653 322, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41467/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k jednotlivým internetovým stránkam portálu, k ich obsahu, spôsobu vizuálneho zobrazenia stránok, k informáciám a materiálom na nich uvedených, ako aj k ich logickému a grafickému spôsobu usporiadania, sú majetkom prevádzkovateľa.
5.2
Komplexný obsah stránok vrátane textov, webového dizajnu, grafického usporiadania a štruktúry stránok, ako aj obsah a štruktúra servisných e-mailov zasielaných klientom prevádzkovateľom, sú chránené autorským právom. Všetky logá použité na stránkach sú registrované príslušnými subjektmi.
5.3
Obsah stránok je možné využívať výhradne pre osobné a nekomerčné účely. Stránky ani ich obsah nie je možné využívať na zjednávanie poistenia iným subjektom podnikajúcim podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, v opačnom prípade to bude považované za poškodzovanie prevádzkovateľa, ktorý sa v takom prípade bude domáhať svojich práv všetkými dostupnými prostriedkami.
5.4
Obsah či akákoľvek časť stránok, vrátane zdrojového kódu stránok vo formáte HTML nesmie byť uchovávaná, modifikovaná ani šírená bez výslovného a písomného súhlasu prevádzkovateľa. Rovnako tak nesmie byť žiadnym spôsobom skopírovaná za účelom jej sprístupnenia verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa príslušných autorských práv. Výnimkou je návrh sadzieb pre klienta Netfinancie, s.r.o. a obsah jeho klientskej schránky.
5.5
Informácie na stránkach prevádzkovateľa môžu byť sčasti prevzaté od poisťovateľov a ďalších tretích strán a tieto tretie strany preto nesú primárnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť a technickú presnosť.
5.6
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať a meniť stránky a informácie na nich uvedené bez predchádzajúceho upozornenia.
5.7
Kliknutím na logá a internetové adresy jednotlivých poisťovní, finančných inštitúcií či iných partnerov uvedených na portáli prevádzkovateľa, je možné stránky tohto portálu opustiť. Stránky iných subjektov nie sú stránkami prevádzkovateľa, a prevádzkovateľ preto nezodpovedá za ich obsah či informácie na nich uvedené.
5.8
Web stránka prevádzkovateľa sa snaží o absolútne maximálnu prístupnosť svojho obsahu i funkčnosti, a to podľa väčšiny známych metodík. Štruktúra obsahu i layoutu je vytvorená validným XHTML 1.0 Strict, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov (CSS). Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových predpisov na tomto webe sú použité relatívne jednotky namiesto absolútnych, čím je zaistené, že jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať alebo zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.
5.9
Stránky prevádzkovateľa majú vlastný tlačový štýl, a je ich tak možné bez akýchkoľvek úprav priamo tlačiť.

6. Dodacie a platobné podmienky

6.1
Všetky dokumenty sú doručené elektronicky na e-mail klienta, a to ihneď po prijatí objednávky klienta. Ak sprostredkovateľ nesplnil svoj záväzok doručiť dokumenty v lehote podľa prvej vety, klient ho vyzve, aby ich dodal v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote.
6.2
Sprostredkovateľ v prípade objednávky návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia doručí klientovi e-mailom potvrdenie o poistení zodpovednosti, tzv. bielu a zelenú kartu, na ktorých je uvedená ich platnosť. Bielu a zelenú kartu, ktoré sú platné na celé poistné obdobie, je klientovi povinná zaslať v tlačenej podobe príslušná poisťovňa. Sprostredkovateľ nezodpovedá za omeškanie ich doručenia alebo prípadné nedoručenie.
6.3
Klient je pri elektronicky zasielaných dokumentoch povinný skontrolovať si vo svojej e-mailovej schránke aj priečinok s nevyžiadanou poštou (tzv. SPAM), kam môže byť e-mail od sprostredkovateľa zaradený. Klient je pri odosielaní objednávky na túto skutočnosť upozornený, sprostredkovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť za nesplnenie dodacích podmienok podľa vyššie uvedených ustanovení. V prípade, že dokumenty neboli doručené v priebehu niekoľkých hodín ani do priečinku s nevyžiadanou poštou, klient je povinný kontaktovať klientske centrum sprostredkovateľa, ktoré všetky dokumenty klientovi opätovne zašle.
6.4
Ak klient po odoslaní objednávky zistí chybu v ním zadaných údajoch, je povinný bezodkladne kontaktovať sprostredkovateľa e-mailom na email alebo telefonicky na aktuálne čísla zverejnené na portáli a požiadať o opravu.
6.5
Sprostredkovateľ vyhlasuje, že žiadny klient spoločnosti neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie alebo iné produkty priamo sprostredkovateľovi, pokiaľ nie je v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve uvedené inak. Klient platí obvykle priamo poisťovni, ktorej produkt si cez sprostredkovateľa dojednal.

7. Splatnosť poistného

7.1
Sprostredkovateľ neručí za zmeny poistného, poistných podmienok alebo rozsahu poistného krytia, o ktorých ho partnerské poisťovne včas neinformovali.
7.2
Klient je povinný zaplatiť vybranej poisťovni poistné poštovou poukážkou, peňažným prevodom v banke či na pošte, platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet poisťovne, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve.
7.3
V prípade, ak klient zaplatí poisťovni poistné bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa obvykle považuje deň, kedy bola celá suma poistného pripísaná na účet poisťovne, pokiaľ nie je v poistných podmienkach uvedené inak.
7.4
Klient je povinný zaplatiť poisťovni poistné za objednané poistenie v lehote podľa poistnej zmluvy.
7.5
V prípade, ak klient nezaplatí poistné v lehote stanovenej poisťovňou, poisťovňa je oprávnená odoprieť klientovi poistné plnenie v prípade vzniku škodovej udalosti.

8. Zrušenie objednávky poistenia

8.1
Klient môže sprostredkovateľa požiadať o storno objednávky poistenia po doručení potvrdenia o prijatí objednávky a návrhu na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy na jeho e-mail, a to zaslaním takejto požiadavky sprostredkovateľovi e-mailom na email alebo telefonickým oboznámením sprostredkovateľa na jeho telefónne čísla zverejnené na portáli.
8.2
Storno objednávky môže klient žiadať bez uvedenia dôvodu.
8.3
Prijatím požiadavky klienta o storno objednávky sprostredkovateľom sa má za to, že klient nemá záujem o objednané poistenie a že má záujem o storno návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy, ktoré mu boli sprostredkovateľom zaslané.
8.4
Sprostredkovateľ storno objednávky vykoná bez zbytočného odkladu vo svojom informačnom systéme a zároveň oboznámi poisťovňu, ak to je potrebné, o tejto skutočnosti.
8.5
Storno objednávky je možné vykonať len v prípade, pokiaľ sa návrh poistnej zmluvy nestal platným a nevznikla poistná zmluva. Začiatkom platnosti poistnej zmluvy klient akceptoval dojednanie poistenia v plnom rozsahu a ak nemá záujem o takéto poistenie, je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať zmluvu podľa platných právnych predpisov, ktorými je Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a Občiansky zákonník.
8.6
Klient – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na sprostredkovateľa – predávajúceho so žiadosťou o nápravu (na e-mail email), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že sprostredkovateľ porušil jeho práva. Ak sprostredkovateľ odpovie na túto žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so sprostredkovateľom Netfinancie, s.r.o. je subjekt určený Ministerstvom hospodárstva SR pre riešenie sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
8.7
Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line (ďalej len „RSO“), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Pravidlá ochrany osobných údajov

9.1
Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok, sú spracované v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
9.2
Definícia pojmov a osôb
9.2.1
Sprostredkovateľom je Netfinancie, s.r.o., Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36 653 322, ktorý je zapísaný v registri Národnej banky Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod číslom 30232 (ďalej len „sprostredkovateľ“) a vykonáva činnosť samostatného finančného agenta (ďalej len „SFA“).
9.2.2
Prevádzkovateľom je Netfinancie, s.r.o., Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36 653 322, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 41467/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).
9.2.3
Dotknutou osobou podľa zákona je klient alebo potenciálny klient alebo ich zástupca, ktorého sa týkajú osobné údaje (ďalej len „dotknutá osoba“).
9.2.4
Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania v súlade so Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
9.2.5
Osobnými údajmi, ktorých sa spracúvanie týka, sú:
a)
osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby nevyhnutné pre sprostredkovanie a uzatvorenie poistnej zmluvy, ktoré bližšie určuje § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní (ďalej len „nevyhnutné osobné údaje“);
b)
osobné údaje na marketingové účely v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa, na použitie ktorých udelila dotknutá osoba súhlas (ďalej len „osobné údaje na marketingové účely“).
9.2.6
Webové stránky sú prevádzkované na portáli www.netfinancie.sk za účelom vykonávania finančného sprostredkovania.
9.2.7
Informačnými systémami sú informačné systémy sprostredkovateľa, v ktorých zhromažďuje osobné údaje klientov, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona OOÚ. Informačný systém, ktorý spracováva osobné údaje na marketingové účely, je v zmysle zákona OOÚ zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“) pod registračným číslom 201411465.
9.3
Ochrana osobných údajov
9.3.1
Sprostredkovateľ oznamuje týmto klientovi, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov klienta sa predpokladá, že osobné údaje klienta budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: sprostredkovateľ, prevádzkovateľ, samostatný finančný agent, ostatní podriadení finanční agenti SFA (ďalej len „oprávnené subjekty“). Nevyhnutné osobné údaje sú potrebné k uzatvoreniu a k správe poistenia, resp. v prípade udelenia súhlasu podľa bodu 9.3.4 k príprave novej ponuky alebo ku skvalitneniu súčasnej ponuky pre klienta.
9.3.2
Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje dotknutých osôb odoslané v návrhu na uzavretie poistenia aj osobné údaje na marketingové účely medzinárodným bezpečnostným certifikátom.
9.3.3
Nevyhnutné osobné údaje budú oznámené tretej strane, ktorou je finančná inštitúcia (poisťovňa), u ktorej dotknutá osoba uzatvára zmluvu o poskytnutí finančnej služby. V súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a 4 sprostredkovateľ túto skutočnosť oznamuje dotknutej osobe a uvádza zoznam všetkých partnerských poisťovní na svojom portáli. Tento zoznam je verejne prístupný a pravidelne aktualizovaný.
9.3.4
Zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely dotknutá osoba udeľuje oprávneným subjektom povolenie na použitie jej osobných údajov na účely zasielania informácií o novinkách, zľavách, benefitoch a iných marketingových akciách, nových produktoch a službách ponúkaných oprávnenými subjektmi, a na marketingovú činnosť pre produkty a služby ponúkaných oprávnenými subjektmi. Každá dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek e-mailom alebo písomne oprávnený subjekt požiadať o zrušenie zasielania takýchto informácií a správ.
9.3.5
Každá dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek písomne požiadať oprávnený subjekt o čiastočné alebo úplné odstránenie jej osobných údajov; to neplatí v prípadoch, kedy je oprávnený subjekt povinný uchovávať osobné údaje dotknutej osoby bez súhlasu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní.
9.3.6
Oprávnené subjekty prehlasujú, že dodržiavajú príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov. Sprostredkovateľ ďalej prehlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo povinnosti ustanovenej sprostredkovateľovi.
9.4
Cookies, web beacons a IP adresy
9.4.1
Portál využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na počítači dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie webových stránok. Uľahčujú tak používanie webových stránok a zlepšujú ich výkon a funkčnosť.
9.4.2
Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania stránok, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.
9.4.3
Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.
9.4.4
Portál môže obsahovať tzv. web beacons (internetové nástroje, ktoré pomáhajú zisťovať interakcie s portálom, stanoviť cookies, zistiť počet návštevníkov na portáli, počet otvorených e-mailov z celkového počtu zaslaných a pod.). Web beacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byt zapracované do letákov a marketingových e-mailov oprávnených subjektov, za účelom zistenia, či tieto správy boli prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.
9.4.5
Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy užívateľov, ktorí mu na to v súlade s bodom 9.3.4 týchto obchodných podmienok dali súhlas, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na stránky portálu. IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia podľa interného bezpečnostného projektu. Dotknutá osoba má právo na informácie o použití IP adries.
9.5
Ďalšie ustanovenia
9.5.1
Prevádzkovateľ zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne internetový prehliadač dotknutej osoby v súvislosti s využívaním portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ internetového prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej sa dotknutá osoba na portál dostal), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti portálu. Prevádzkovateľ registruje každý prístup na portál a každý dopyt na umiestnené súbory.
9.5.2
Kliknutím na logá alebo webové adresy finančných inštitúcií, prípadne na iné odkazy uvedené na portáli, je možné opustiť portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje portál, nie sú stránkami sprostredkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi, a preto sprostredkovateľ ani prevádzkovateľ nezodpovedajú za ich obsah, informácie v nich uvedené ani ich zaobchádzanie s osobnými údajmi.
9.6
Poučenie o právach dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona OOÚ
9.6.1
Používaním portálu dotknutá osoba potvrdzuje, že je oboznámená s týmito pravidlami ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi. Zároveň potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach vyplývajúcich z § 28 zákona OOÚ, najmä že má právo na základe písomnej žiadosti od oprávnených subjektov vyžadovať:
a)
potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané;
b)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
c)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získali jej osobné údaje na spracúvanie;
d)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
e)
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
f)
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
g)
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
h)
blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak oprávnené subjekty spracúvajú osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
9.6.2
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti namietať u prevádzkovateľa voči:
a)
spracovávaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
b)
využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovou styku, alebo
c)
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
9.6.3
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
9.6.4
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe pre skúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
9.6.5
Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a)
písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona OOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou a lebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania;
b)
osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe;
c)
u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) tohto článku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
9.6.6
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
9.6.7
Prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa vyššie uvedených bodov, resp. vyhovieť požiadavkám dotknutej osoby podľa zákona OOÚ a písomne ju informovať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti.
9.6.8
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

10. Záverečné ustanovenia

10.1
Klient bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky na stiahnutie