pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

O novom zákone o poisťovníctve aj o niečom úplne inom: 1. časť

24.11.2014 | Autor: Vladimír Kožuch

V týchto dňoch predkladá ministerstvo financií do parlamentu na schválenie nový zákon o poisťovníctve. Ako je už v našej malej krajine zvykom, k hlavnej právnej norme, v tomto prípade zákonu o poisťovníctve, sa opäť pritrafila zmena v úplne inom samostatnom zákone, a to v zákone o PZP.Prečo takéto škrabanie sa dookola hlavy? Prečo si zákon o jednom z najdôležitejších poistení nezaslúži vlastnú novelu, poprípade celé nové znenie? Na to nech si odpovedia iní, ja sa chcem venovať najmä návrhu samotnému.

Čo bolo doteraz

Zákon o povinnom zmluvnom poistení je ešte z roku 2001 a za dlhé obdobie si prešiel 13-timi novelami. Som presvedčený, že zväčša pozitívnymi. Pôvodný zákon v mnohých veciach nereflektoval potreby občanov a bol skôr šitý na potreby poisťovní. Postupom času sa najdôležitejšie nedostatky eliminovali. Najdôležitejšou zmenou bolo ustanovenie, že poisťovňa je povinná poistníkovi písomne oznámiť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie. Klient poisťovne totiž môže vypovedať poistnú zmluvu najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Pred zavedením tohto ustanovenia niektoré poisťovne túto situáciu využívali. Svojmu klientovi posielali informáciu o novej cene až v období, keď už nemal možnosť zmluvu vypovedať. Bol tak nútený zotrvať v poisťovni, ktorá mu už nevyhovovala, na celé ďalšie poistné obdobie.

Príklad

Predpokladajme, že nie som chronický neplatič, som poistený v poisťovni X a z nejakého dôvodu (bol som chorý, na dovolenke, stratila sa pošta a pod.) som nestihol podať výpoveď poistenia v zákonom stanovenej lehote. Výpoveď ale dať chcem, lebo som s niečím nespokojný - s cenou, likvidáciou škody, reklamáciou a pod.. V súčasnosti platná legislatíva dovoľuje ukončiť poistenie aj jeho zánikom z dôvodu neplatenia, takže prestanem platiť poistné. Bude nasledovať toto:

a) Poisťovňa mi oznámi, že moje poistenie zaniklo a ja si uzatvorím nové poistenie v novej poisťovni. Tým poruším zákon a v zásade by malo byť moje nové poistenie neplatné, lebo som si ho mohol uzatvoriť len v starej poisťovni.

b) Poisťovňa mi poistenie nezruší, lebo vo svojich poistných podmienkach má, že lehota na zánik je viac ako jeden mesiac po skončení poistného obdobia alebo dokonca žiadna. Mohla si to tak stanoviť a je to v súlade so zákonom. Ja som o tom ani nevedel, veď kto už preboha číta „litánie“ v poistných podmienkach poisťovní. A ak ich aj číta, tak im väčšinou aj tak nerozumie vzhľadom na špecifiká poisťovacej a právnej terminológie. Nové poistenie ale nemôžem uzatvoriť, lebo staré nebolo vypovedané. Ak to urobím, poruším zákon a poistenie nebude neplatné.

Akú to má logiku? Žiadnu, veď som pôvodné poistenie nechal zaniknúť práve preto, že som s pôvodnou poisťovňou mať zmluvu nechcel.

Aktuálna zmena

Súčasná zmena zákona pokračuje v pozitívnych zmenách pre klientov poisťovní aj v tomto spomenutom prípade. Povoľuje totiž možnosť poistiť si na to isté poistné obdobie vozidlo aj u iného poisťovateľa. Zároveň stanovuje maximálnu dĺžku doby pre zánik poistenia z dôvodu nezaplatenia poistného na 3 mesiace. Ak teda parlament nový zákon schváli, dostane sa situácia konečne do normálneho stavu a my už nebudeme musieť porušovať zákon, aby sme sa mohli poistiť tam, kde chceme.

Záverom

Aj keď ide o výrazné zlepšenie pre občanov, najlepšou zmenou v tomto smere by aj tak bolo zrušenie ustanovenia Občianskeho zákonníka o tom, že neživotné poistenie sa môže vypovedať maximálne 6 týždňov pred koncom poistnej doby. Je to pozostatok historických pravidiel ešte z dôb socializmu a podľa mňa nemá v dnešnej dobe žiadne opodstatnenie z právneho ani poisťovacieho hľadiska. Potom by som ako klient mal mať možnosť vypovedať zmluvu kedykoľvek.

Pokračovanie nájdete tu!