0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Nastáva rebranding poisťovne AXA na UNIQA

07.01.2021 | Autor: Eva Majerská

A je to tu! Očakávaná zmena súvisiaca s prevzatím spoločnosti AXA pod UNIQA a nutný rebranding. Čo všetko sa aktuálne mení a čo to bude znamenať pre klientov vám prinášame v našom článku.

logo uniqa

O dokončení všetkých obchodných transakcií sme vás už informovali na jeseň minulého roka v našej aktualite o prevzatí poisťovne. Od 15.10.2020 je teda už AXA súčasťou skupiny UNIQA. Pre klientov to zatiaľ výrazné zmeny neprinieslo, od 15. januára 2021 však už nastáva rebranding AXA.

Najdôležitejšie termíny a zmeny pre neživotné poistenie

  • Všetky pobočky spoločnosti AXA naďalej ostávajú poskytovať služby klientom a budú postupne prevedené pod značku UNIQA. V priebehu roka 2021 predpokladá UNIQA zabezpečenie poskytovania servisu klientom AXA na všetkých svojich obchodných miestach.
  • Zmení sa logo AXA na logo UNIQA Insurance Group.
  • Produkty AXA budú na trhu k dispozícii ešte v priebehu celého roka 2021, od 15.1. však už pod novým logom.
  • Viaceré kampane, ktoré bežia k produktom, ostávajú v platnosti minimálne do júna 2021.
  • Do 15.3.2021 budú akceptované aj zmluvy na pôvodných formulároch, takže klienti, ktorí majú poistku v štádiu riešenia, nemusia mať obavy. Postupne sa však už distribuujú nové formuláre pod poisťovňou UNIQA.
  • V prípade žiadostí klientov o zmeny budú rovnako do 15.3.2021 akceptované aj formuláre AXA, po tomto dátume už len tie pre UNIQA.
  • Najdôležitejšou informáciou pre klientov je určite platnosť a podmienky uzatvorených zmlúv ešte so spoločnosťou AXA. V tomto prípade sa pre klientov nič nemení a zmluvy ostávajú v platnosti bez akýchkoľvek úprav.

Informácie o spoločnosti sa zatiaľ menia len sčasti

Pre neživotné poistenie sa údaje pôvodnej AXA pojisťovny menia nasledovne:

AXA pojišťovna a.s.,
so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika,
IČO: 281 95 604,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826,
podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,
so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 36 857 521,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1576/B
AXA pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group

Kontaktné údaje zatiaľ ostávajú nezmenené:

AXA linka: +421 2 2929 2929
e-mail: info@axa.sk
web: www.axa.sk

Zmeny pri ostatných produktoch AXA

Ďalšie produkty, okrem oblasti neživotného poistenia, budú od 15.1.2021 po novom zabezpečovať tieto spoločnosti:

  • Starobné dôchodkové sporenie – UNIQA d.s.s.
  • Doplnkové dôchodkové sporenie – UNIQA d.d.s.
  • Investičné produkty – UNIQA Investiční společnost

Aj tu platí niekoľko dôležitých termínov:

  • Do 14.1.2021 budú akceptované aj zmluvy na pôvodných formulároch.
  • Od 15.1.2021 sa musia zmluvy uzatvoriť už na formulároch UNIQA.
  • Zmeny do 15.3. môžu klienti hlásiť ešte pod oboma značkami, po tomto dátumu už len pod UNIQA.

V prípade nejasností alebo nejakých otázok ohľadom prevzatia poisťovne AXA pod skupinu UNIQA sme vám, samozrejme, k dispozícii a môžete nás kontaktovať. Ak vstúpia do platnosti ďalšie zmeny, napríklad nové kontaktné údaje pre klientov, informácie budeme určite aktualizovať.

Zdroj: www.uniqa.sk


Všetky poskytované produkty AXA aj UNIQA nájdete v našich poistných kalkulačkách!