pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Finančný príspevok na stravovanie a gastrolístky – aj najnovšie zmeny od 1.1.2022

18.11.2021 | Autor: Eva Majerská

Dlho rozoberaná téma stravných lístkov našla nové pravidlá v úprave Zákonníka práce od 1. 3. 2021. Aké možnosti stravovania majú po novom zamestnanci a ako to ovplyvnilo zamestnávateľov? Pripravili sme pre vás stručný prehľad. Aj aktualizáciu po schválení novely so zmenami od 1. 1. 2022.

ľudia za stolom jedia pizzu

Zmeny, ktoré si predstavíme nižšie, boli schválené v parlamente 4. 2. 2021 na základe novely zákona č. 311/2001 Z. z., známeho ako Zákonník práce. Pomerne rýchlo nadobudla účinnosť, pretože väčšina zmien začala platiť od 1. marca 2021.

Aktualizované: Na základe praxe sa po marci ukázala potreba ďalších úprav, ktoré boli schválené novelou dňa 26. 10. 2021 a účinnosť nadobúdajú od 1. 1. 2022. Ide o zmeny týkajúce sa najmä daňovej problematiky v súvislosti so stravovaním zamestnancov a SZČO. Uvádzame ich vyznačené nižšie v texte.

Okrem zmeny týkajúcej sa gastrolístkov boli prijaté aj iné úpravy. O ďalších sa dozviete v našom prehľade zmien Zákonníka práce.

Medzi stále povinnosti zamestnávateľov patrí aj zabezpečenie stravovania zamestnancom v rámci zásad správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Ideálnou formou je teda zabezpečenie teplého hlavného jedla:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení;
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
 • prostredníctvom stravných poukážok (gastrolístkov).

Zamestnanec dostal na výber

Od 1. marca 2021 pribudla aj štvrtá možnosť, a tou je poskytnutie účelovo viazaného finančného príspevku na stravovanie. Pri tejto možnosti nie je už povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie. Podmienky na poskytnutie príspevku však zostávajú rovnaké ako pri zabezpečení stravovania. Finančný príspevok na stravovanie patrí zamestnancovi v rámci pracovnej zmeny, ak pracuje viac ako 4 hodiny. Ak pracuje viac ako 11 hodín, zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu ďalší finančný príspevok.

Je však dôležité upozorniť, že vyberať medzi poskytnutím stravných lístkov a finančným príspevkov na stravovanie si môže zamestnanec len v prípade, že mu strava nie je poskytovaná v stravovacom zariadení zamestnávateľa (vo vlastnej jedálni), v inom blízkom stravovacom zariadení alebo ju nezabezpečuje zamestnávateľ inou formou (catering, donáška jedla...). Ak by mal dostávať gastrolístky, tak v tom prípade má možnosť vybrať si a zamestnávateľ musí jeho voľbu akceptovať.

Zákon určuje aj prípady, kedy je finančný príspevok povinnosťou zo strany zamestnávateľa – tieto však platili aj predtým, takže nešlo o novinku od 1. marca:

 • Ak podmienky výkonu práce vylučujú povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie.
 • Ak nie je možné zabezpečenie stravovania ani jedným z troch spôsobov: vo vlastnom zariadení, v inom zariadení alebo prostredníctvom gastrolístkov.
 • Ak má zamestnanec lekárske potvrdenie a ani jeden z dostupných spôsobov poskytnutých zamestnávateľom nemôže využívať.
 • Ak zamestnanec pracuje z domu formou domáckej práce alebo telepráce a strava mu nie je zabezpečená jedným zo spôsobov stravovania zo strany zamestnávateľa alebo by to bolo v súvislosti s povahou domáckej práce alebo telepráce v rozpore.

V praxi sa to môže týkať zamestnancov, napr. v doprave, v lesníctve a podobných odvetviach alebo takých, ktorí vyžadujú špeciálnu stravu.

Lehoty a prechodné obdobie pre poskytnutie finančného príspevku na stravovanie

Hoci nová úprava začala platiť už od 1. marca, bolo viac ako isté, že nie všetko sa zrazu zmení. Zamestnanci majú čas rozhodnúť sa a kým tak spravia, zamestnávateľ sám určí, akú formu bude dovtedy poskytovať (gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie). Ak sa však už zamestnanec rozhodne a túto voľbu nahlási zamestnávateľovi, zmenu bude môcť následne urobiť až po 12-tich mesiacoch od svojho rozhodnutia.

Iné lehoty zákon neurčuje, ale zároveň dáva možnosti zamestnávateľom na vytvorenie interných predpisov. V nich si môžu určiť napr. lehotu, do kedy sa musí zamestnanec rozhodnúť, čas poskytovania finančného príspevku, keďže musí byť poskytnutý v reálnom čase, aby si zamestnanec stravu mohol zabezpečiť, a podobne.

Niektorí zamestnávatelia majú ešte možnosť odložiť poskytovanie finančného príspevku. Umožňuje im to tzv. prechodné obdobie, ktoré platí od 1. 3. do 31. 12. 2021. Je to však možné len v prípade, že majú uzatvorené zmluvy so spoločnosťami vydávajúcimi stravné poukážky. V takom prípade totiž nie je možné okamžité zrušenie zmluvy bez nejakých dôsledkov, a preto boli stanovené výnimky. Ak má zamestnávateľ už platnú a podpísanú zmluvu, teda pred 1. 3. 2021, alebo platnú zmluvu od 1. 3. 2021, môže naďalej poskytovať gastrolístky zamestnancom, najdlhšie však do 31. 12. 2021. Môže sa však aj rozhodnúť, že zmluvu s poskytovateľom zruší.

Od 1. januára 2022 je povinnosťou každého zamestnávateľa dať na výber zamestnancovi – gastrolístky alebo príspevok na stravovanie.

V akej výške je poskytovaný finančný príspevok na stravovanie?

Peňažný rozdiel zamestnanec nemal pocítiť. Výška poskytovaného finančného príspevku má byť rovnaká ako príspevok na stravnú poukážku. Dôležitým faktorom je však skutočnosť, či zamestnávateľ prispieva aj iným zamestnancom na stravovanie (stravujú sa v stravovacom zariadení alebo dostávajú stravné lístky).

Ak zamestnávateľ prispieva aj iným zamestnancom na stravovanie:

 • finančný príspevok sa musí rovnať príspevku na stravovanie iných zamestnancov;
 • minimálna výška = 55 % minimálnej hodnoty stravnej poukážky (pre rok 2021 = 2,11 €);
 • maximálna výška = 55 % stravného, keďže podľa Zákonníka práce môže zamestnávateľ prispieť na jedlo max. do hodnoty 55 % stravného poskytovaného počas pracovnej cesty v rozmedzí 5 až 12 hodín (pre rok 2021 = 2,81 €).

Ak zamestnávateľ neprispieva iným zamestnancom na stravovanie:

 • minimálna výška = 55 % minimálnej hodnoty stravnej poukážky (pre rok 2021 = 2,11 €);
 • maximálna výška = 55 % stravného poskytovaného počas pracovnej cesty v rozmedzí 5 až 12 hodín (pre rok 2021 = 2,81 €).

Nad rámec môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu.

Výplata finančného príspevku bude pre zamestnancov znamenať zvýšenie čistej mzdy. Doteraz im časť peňazí na stravovanie bola strhaná zo mzdy. Po novom im na výplatnej pásky pribudne plusová položka, samozrejme, ak sa pre finančný príspevok rozhodnú. Zároveň bude oslobodený od dane z príjmu aj od preddavkov na sociálne a zdravotné poistenie.

Aktualizované!

Novinka: Legislatívna úprava zdaňovania finančného príspevku od januára 2022

Práve v tejto časti, ktorá sa týkala zdaňovania, vzniklo najviac problémov a potreba úpravy. Hoci sa totiž mal finančný príspevok rovnať výške príspevku na stravnú poukážku, v praxi tomu tak nebolo. Mnohí zamestnávatelia prispievali zamestnancom nad rámec zákona a tu vznikal rozdiel. Na základe toho bola pripravená novela zákona o dani z príjmov, ktorá sa v tomto dotýka aj Zákonníka práce, a 26. 10. 2021 ju poslanci schválili.

Od 1. 1. 2022 tak prichádza k zmene:

Od dani z príjmov bude jednotne oslobodený:

 • príspevok zamestnávateľa na jedlo,
 • príspevok zamestnávateľa na gastrolístok a
 • finančný príspevok na stravovanie,

a to najviac do sumy 55 % stravného (ktoré je určené podľa stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v rozmedzí 5 až 12 hodín), aktuálne teda do výšky 2,81 €. Dovtedy boli príspevky na jedlo a na gastrolístok, ktoré poskytoval zamestnávateľ, oslobodené od dane z príjmov bez určenia hornej hranice.

Novinka: SZČO budú bez dokladovania výdavkov, ale s vyššou daňou

Zmenu pocítia aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Na základe rovnakej novely sa im od 1. 1. 2022 ruší povinnosť dokladovať daňové výdavky na stravovanie v prípade, ak si uplatňujú skutočné výdavky. Bude stačiť, ak si za každý odpracovaný deň uplatnia náklad vo výške 2,81 € na stravovanie a nemusia to reálne doložiť.

V rámci administratívy ide o pozitívnu správu. Čo už však SZČO nepoteší, je fakt, že pri dokladovaní týchto výdavkov si mohli uplatniť jej celkovú výšku, a to 5,10 €. Po novom už len 2,81 €, takže musia očakávať vyšší základ dane. Na rozdiel od zamestnancov však môžu pracovať 365 dní v roku, za ktoré, v prípade, že ich skutočne odpracovali, si môžu výdavky na stravovanie uplatniť.

Zmeny čakajú aj samotné gastrolístky

Bez ohľadu na zavedenie možnosti výberu medzi stravnými poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie platia aj v oblasti gastrolístkov od 1. marca určité zmeny.

Novela upravila výšku maximálneho poplatku za sprostredkovanie stravovacej služby, a to z 3 % na 2 % z hodnoty na poukážke, čo spôsobilo, že gastrolístky sú pre zamestnávateľov z tohto dôvodu lacnejšie. Reálne to však platiť úplne nemusí, pretože s gastrolístkami má zamestnávateľ, okrem vyplatenia menovitej hodnoty, aj ďalšie výdavky v podobe poštovného, poistného, balného, provízie za sprostredkovanie a mnohé ďalšie. Spoločnosti, ktoré stravné lístky poskytujú, si tak môžu zníženú províziu premietnuť do iných poplatkov, ktoré sa tým pádom zamestnávateľovi navýšia.

Novela Zákonníka práce sa aktuálne nedotýka problematiky preplácania prijatých gastrolístkov. Potravinám alebo stravovacím zariadeniam je tak naďalej pri predložení stravných poukážok zrážaná provízia z menovitej hodnoty, ktorá však nemá zákonom stanovenú maximálnu hranicu.

Budúcnosťou sú elektronické stravovacie karty

Aj v oblasti zabezpečenia stravovania ideme dopredu. Už teraz poznáme dve formy poukážok, a to papierovú a elektronickú. V súčasnosti je na zamestnávateľovi, akú formu poskytuje. Od roku 2023 by to mala byť výlučne elektronická forma v podobe dobíjacej stravovacej karty. Povinné to nebude len v tom prípade, ak to na základe podmienok zamestnávateľa nebude možné alebo ak v blízkosti pracovisku prevádzky tieto karty nebudú akceptovať.

(zdroj: Novela Zákonníka práce - Zákon 76/2021 Z. z.)


Pre zamestnancov sa určite oplatí aj poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktoré si viete vybrať výhodne porovnaním všetkých poisťovní a uzatvoriť kompletne online.