0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Finančný príspevok na stravovanie alebo gastrolístky?

25.02.2021 | Autor: Eva Majerská

Dlho rozoberaná téma stravných lístkov našla nové pravidlá v úprave Zákonníka práce od 1. 3. 2021. Aké možnosti stravovania budú mať po novom zamestnanci a ako to ovplyvní zamestnávateľov? Pripravili sme pre vás stručný prehľad.

ľudia za stolom jedia pizzu

Zmeny, ktoré si predstavíme nižšie, boli schválené v parlamente 4. 2. 2021 na základe novely zákona č. 311/2001 Z. z., známeho ako Zákonník práce. Pomerne rýchlo nadobúda účinnosť, pretože väčšina zmien bude platiť od 1. marca 2021.

Okrem zmeny týkajúcej sa gastrolístkov boli prijaté aj iné úpravy. O ďalších sa dozviete v našom prehľade zmien Zákonníka práce.

Medzi stále povinnosti zamestnávateľov patrí aj zabezpečenie stravovania zamestnancom v rámci zásad správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Ideálnou formou je teda zabezpečenie teplého hlavného jedla:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení;
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
 • prostredníctvom stravných poukážok (gastrolístkov).

Zamestnanec bude mať na výber

Od 1. marca 2021 pribúda aj štvrtá možnosť, a tou je poskytnutie účelovo viazaného finančného príspevku na stravovanie. Pri tejto možnosti nie je už povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie. Podmienky na poskytnutie príspevku však zostávajú rovnaké ako pri zabezpečení stravovania. Finančný príspevok na stravovanie patrí zamestnancovi v rámci pracovnej zmeny, ak pracuje viac ako 4 hodiny. Ak pracuje viac ako 11 hodín, zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu ďalší finančný príspevok.

Je však dôležité upozorniť, že vyberať medzi poskytnutím stravných lístkov a finančným príspevkov na stravovanie si bude môcť zamestnanec len v prípade, že mu strava nie je poskytovaná v stravovacom zariadení zamestnávateľa (vo vlastnej jedálni), v inom blízkom stravovacom zariadení alebo ju nezabezpečuje zamestnávateľ inou formou (catering, donáška jedla...). Ak by mal dostávať gastrolístky, tak v tom prípade má možnosť vybrať si a zamestnávateľ musí jeho voľbu akceptovať.

Zákon určuje aj prípady, kedy je finančný príspevok povinnosťou zo strany zamestnávateľa – tieto však platili aj doteraz, takže nejde o novinku od 1. marca:

 • Ak podmienky výkonu práce vylučujú povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie;
 • Ak nie je možné zabezpečenie stravovania ani jedným z troch spôsobov: vo vlastnom zariadení, v inom zariadení alebo prostredníctvom gastrolístkov;
 • Ak má zamestnanec lekárske potvrdenie a ani jeden z dostupných spôsobov poskytnutých zamestnávateľom nemôže využívať;
 • Ak zamestnanec pracuje z domu formou domáckej práce alebo telepráce a strava mu nie je zabezpečená jedným zo spôsobov stravovania zo strany zamestnávateľa alebo by to bolo v súvislosti s povahou domáckej práce alebo telepráce v rozpore.

V praxi sa to môže týkať zamestnancov, napr. v doprave, v lesníctve a podobných odvetviach alebo takých, ktorí vyžadujú špeciálnu stravu.

Lehoty a prechodné obdobie pre poskytnutie finančného príspevku na stravovanie

Hoci nová úprava začína platiť už od 1. marca, je viac ako isté, že nie všetko sa zrazu zmení. Zamestnanci majú čas rozhodnúť sa a kým tak spravia, zamestnávateľ sám určí, akú formu bude dovtedy poskytovať (gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie). Ak sa však už zamestnanec rozhodne a túto voľbu nahlási zamestnávateľovi, zmenu bude môcť následne urobiť až po 12-tich mesiacoch od svojho rozhodnutia.

Iné lehoty zákon neurčuje, ale zároveň dáva možnosti zamestnávateľom na vytvorenie interných predpisov. V nich si môžu určiť napr. lehotu, do kedy sa musí zamestnanec rozhodnúť, čas poskytovania finančného príspevku, keďže musí byť poskytnutý v reálnom čase, aby si zamestnanec stravu mohol zabezpečiť, a podobne.

Niektorí zamestnávatelia majú ešte možnosť odložiť poskytovanie finančného príspevku. Umožňuje im to tzv. prechodné obdobie, ktoré platí od 1. 3. do 31. 12. 2021. Je to však možné len v prípade, že majú uzatvorené zmluvy so spoločnosťami vydávajúcimi stravné poukážky. V takom prípade totiž nie je možné okamžité zrušenie zmluvy bez nejakých dôsledkov, a preto boli stanovené výnimky. Ak má zamestnávateľ už platnú a podpísanú zmluvu, teda pred 1. 3. 2021, alebo platnú zmluvu od 1. 3. 2021, môže naďalej poskytovať gastrolístky zamestnancom, najdlhšie však do 31. 12. 2021. Môže sa však aj rozhodnúť, že zmluvu s poskytovateľom zruší.

Od 1. januára 2022 je povinnosťou každého zamestnávateľa dať na výber zamestnancovi – gastrolístky alebo príspevok na stravovanie.

V akej výške bude poskytovaný finančný príspevok na stravovanie?

Peňažný rozdiel zamestnanec nepocíti. Výška poskytovaného finančného príspevku bude rovnaká ako príspevok na stravnú poukážku. Dôležitým faktorom je však skutočnosť, či zamestnávateľ prispieva aj iným zamestnancom na stravovanie (stravujú sa v stravovacom zariadení alebo dostávajú stravné lístky).

Ak zamestnávateľ prispieva aj iným zamestnancom na stravovanie:

 • finančný príspevok sa musí rovnať príspevku na stravovanie iných zamestnancov;
 • minimálna výška = 55 % minimálnej hodnoty stravnej poukážky (pre rok 2021 = 2,11 €);
 • maximálna výška = 55 % stravného, keďže podľa Zákonníka práce môže zamestnávateľ prispieť na jedlo max. do hodnoty 55 % stravnéhoposkytovaného počas pracovnej cesty v rozmedzí 5 až 12 hodín (pre rok 2021 = 2,81 €).

Ak zamestnávateľ neprispieva iným zamestnancom na stravovanie:

 • minimálna výška = 55 % minimálnej hodnoty stravnej poukážky (pre rok 2021 = 2,11 €);
 • maximálna výška = 55 % stravného poskytovaného počas pracovnej cesty v rozmedzí 5 až 12 hodín (pre rok 2021 = 2,81 €).

Nad rámec môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu.

Výplata finančného príspevku bude pre zamestnancov znamenať zvýšenie čistej mzdy. Doteraz im časť peňazí na stravovanie bola strhaná zo mzdy. Po novom im na výplatnej pásky pribudne plusová položka, samozrejme, ak sa pre finančný príspevok rozhodnú. Zároveň bude oslobodený od dane z príjmu aj od preddavkov na sociálne a zdravotné poistenie.

Zmeny čakajú aj samotné gastrolístky

Bez ohľadu na zavedenie možnosti výberu medzi stravnými poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie platia aj v oblasti gastrolístkov od 1. marca určité zmeny.

Novela upravuje výšku maximálneho poplatku za sprostredkovanie stravovacej služby, a to z 3 % na 2 % z hodnoty na poukážke, čo spôsobí, že gastrolístky budú pre zamestnávateľov z tohto dôvodu lacnejšie. Reálne to však platiť úplne nemusí, pretože s gastrolístkami má zamestnávateľ, okrem vyplatenia menovitej hodnoty, aj ďalšie výdavky v podobe poštovného, poistného, balného, provízie za sprostredkovanie a mnohé ďalšie. Spoločnosti, ktoré stravné lístky poskytujú, si tak môžu zníženú províziu premietnuť do iných poplatkov, ktoré sa tým pádom zamestnávateľovi navýšia.

Novela Zákonníka práce sa aktuálne nedotýka problematiky preplácania prijatých gastrolístkov. Potravinám alebo stravovacím zariadeniam je tak naďalej pri predložení stravných poukážok zrážaná provízia z menovitej hodnoty, ktorá však nemá zákonom stanovenú maximálnu hranicu.

Budúcnosťou sú elektronické stravovacie karty

Aj v oblasti zabezpečenia stravovania ideme dopredu. Už teraz poznáme dve formy poukážok, a to papierovú a elektronickú. V súčasnosti je na zamestnávateľovi, akú formu poskytuje. Od roku 2023 by to mala byť výlučne elektronická forma v podobe dobíjacej stravovacej karty. Povinné to nebude len v tom prípade, ak to na základe podmienok zamestnávateľa nebude možné alebo ak v blízkosti pracovisku prevádzky tieto karty nebudú akceptovať.

(zdroj: Novela Zákonníka práce - Zákon 76/2021 Z. z.)


Pre zamestnancov sa určite oplatí aj poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktoré si viete vybrať výhodne porovnaním všetkých poisťovní a uzatvoriť kompletne online.