pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Cestovné doklady na poslednú chvíľu vás vyjdú draho!

20.06.2016 | Autor: Netfinancie.sk

Dovolenková sezóna sa nezadržateľne blíži a mnohí z nás už odpočítavajú dni do zaslúženého letného odpočinku. Bez ohľadu na to, kam cestujete, nezabudnite si skontrolovať platnosť cestovných dokladov. Cena za ich expresné vybavenie sa vám totiž určite nebude páčiť.

Dnes už každý vie, že do krajín Európskej únie je možné vycestovať na občiansky preukaz. Rovnako to platí aj pre Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Čiernu Horu, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Albánsko, Gruzínsko, Moldavsko, Gibraltár či Macedónsku republiku. Čo však už málokto vie je, že problémy s neplatným občianskym preukazom môžete mať aj v krajinách tzv. Schengenského priestoru. Vodičský preukaz, poštová, banková či daňová karta sa nepovažuje za platný cestovný doklad a žiadnu z nich nemožno použiť na preukázanie totožnosti. Preto ak cestujete s občiankou, vždy si v značnom predstihu skontrolujte jej platnosť. O nový preukaz môžete požiadať už 180 dní pred ukončením jeho platnosti, pričom jeho bezplatné vydanie trvá štandardne 30 dní. Ak by ste si potrebovali vybaviť nový občiansky preukaz expresne, viete ho mať do dvoch dní za príplatok 20 eur.

Pri cestách do zahraničia, kde je potrebný cestovný pas, si treba obzvlášť dávať pozor na jeho platnosť. Zvyčajne pri cestách do vízových krajín sa vyžaduje, aby bol pas platný minimálne 6 mesiacov od ukončenia pobytu, resp. po udelení víz. V niektorých prípadoch môže predloženie cestovného pasu požadovať aj letecká spoločnosť, a to aj v prípade, že cestujete do krajiny na občiansky preukaz. Preto, okrem kontroly platnosti dokladov, je vždy dobré preštudovať si aj prepravné podmienky danej spoločnosti.

Cestovné pasy a poplatky

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan osobne v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, príp. v mieste, na ktorom sa zdržiava. Spolu so žiadosťou o vydanie nového cestovného pasu predkladá občiansky preukaz a ak mal, tak aj skôr vydaný cestovný pas. Osoba mladšia ako 18 rokov musí pripojiť aj písomný súhlas rodiča s osvedčeným podpisom.    

Poplatky za vydanie cestovného pasu

Výška poplatku závisí od veku občana, na ktorého žiadosť sa pas vydáva, ako aj od času, za ktorých ho žiadateľ chce mať k dispozícii. 

VEK ŽIADATEĽA

LEHOTA

do 30 dní

do 10 pracovných dní

do 2 pracovných dní

do 6 rokov

8 €

16 €

24 €

od 6 do 16 rokov

13 €

26 €

39 €

nad 16 rokov

33 €

66 €

99 €

Poplatky za vydanie cestovného pasu pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím sú vo výške polovice príslušnej sadzby. Takýto žiadateľ musí spolu so žiadosťou predložiť aj doklad „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“.

Správne poplatky pri strate, odcudzení či poškodení pasu

Na cestovné doklady si treba dávať pozor, a to nielen kvôli strachu zo zneužitia osobných údajov, ale aj kvôli značne vysokým pokutám. Pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu sa požadujú zvýšené správne poplatky. Pri prvej strate, odcudzení či poškodení pasu v dobe jeho platnosti sa vyberá dvojnásobok príslušnej sadzby, ktorú hradíte za jeho vydanie. Pri druhom stratenom doklade je to už päťnásobok sadzby a pri tretej a ďalšej strate, odcudzení či poškodení to je desaťnásobok príslušnej sadzby.

Stratu či odcudzenie dokladu je občan povinný bezodkladne ohlásiť príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, alebo inému oddeleniu dokladov, príp. ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. V zahraničí je povinný nahlásiť túto skutočnosť zastupiteľskému úradu SR a po návrate na Slovensko aj príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré pas vydalo. Prečítajte si ako postupovať pri strate či odcudzení dokladov.  

Cestovné pasy a deti – ako to s nimi teda je?

Pred pár rokmi platilo, že dieťa mladšie ako 5 rokov musí byť zapísané do cestovného pasu rodiča. Od júna 2012 je platné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré uplatňuje pravidlo „jeden človek, jeden doklad“. V praxi to znamená, že každý človek bez ohľadu na vek, musí mať svoj vlastný cestovný pas – to platí rovnako pre novorodenca aj 5 ročné dieťa. Deti mladšie ako 5 rokov sa teda dnes do cestovného pasu rodiča už nezapisujú. Všetky štáty Európskej únie sú povinné vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady, ktoré majú okrem iného, slúžiť aj ako ochrana dieťaťa pred únosom.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu jeho zákonný zástupca, príp. iná osoba ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti (pestún, budúci osvojiteľ, príp. štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník). V prípade rozvedených rodičov podáva žiadosť rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča. Ak rodičia dieťaťa mladšieho ako 15 rokov nie sú zosobášení alebo ide o slobodnú matku, žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorý má dieťa vo výchove. Druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča.

Biometrické údaje pre potreby vydania pasu sa odoberajú len deťom starším ako 12 rokov. Podpis dieťaťa do pasu sa vyžaduje až od veku, keď dieťa začalo školskú dochádzku. Platnosť pasu u detí do 5 rokov je stanovená na dva roky, u detí mladších ako 13 rokov sa pas vydáva na dobu piatich rokov. Vyhotovený cestovný pas dieťaťa môže prísť prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, pričom sa táto osoba podľa všeobecného predpisu o správnom konaní nemôže dať zastupovať. Za občana staršieho ako 15 rokov môže pas vyzdvihnúť aj iná osoba na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Za tohto občana môže vyzdvihnúť pas rodič, prarodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu, a to bez úradne overeného splnomocnenia.