pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako vybaviť a kam nahlásiť zmenu občianskeho preukazu?

17.05.2022 | Autor: Eva Majerská

V živote prichádza niekoľko situácií, ktoré si vyžadujú aj administratívne úkony ako napríklad zmenu dokladov. Pozreli sme sa teda na 3 najčastejšie prípady, kedy je nutná zmena občianskeho preukazu. Čo všetko s tým súvisí a na čo by ste nemali zabudnúť, sa dozviete v článku.

ľudia čakajúci v rade

1. Nové doklady pri zmene trvalého bydliska

V prípade presťahovania a zmeny trvalého bydliska prichádza k výraznej zmene, čo sa týka dokladov. Je preto nutná ich výmena. Na trvalý pobyt je totiž naviazaných viacero dôležitých vecí, napr. vaša územná príslušnosť k rôznym úradom, poplatky mestu, registrácia vozidla na dopravnom inšpektoráte, ale aj samotné doručovanie písomností na správnu adresu. Preto je potrebné nahlásiť zmenu pobytu a požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu.

Zmena bydliska sa vybavuje v ohlasovni pobytu na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade (tam, kde sa sťahujete) alebo elektronicky v Centrálnej ohlasovni.

Prihlásenie na trvalý pobyt

Pri prihlásení na trvalý pobyt budete potrebovať:

 • občiansky preukaz;
 • ak pri zmene nebude prítomný vlastník bytu alebo domu, tak jeho písomný súhlas s prihlásením na trvalý pobyt s overenými podpismi;
 • ak ide o prihlásenie dieťaťa na trvalý pobyt, tak rodný list a prítomný musí byť aspoň jeden rodič;
 • ak sa vraciate zo zahraničia, tak cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve.

DOBRÉ VEDIEŤ: Od 1. 9. 2018 už nie je nutné mať so sebou list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, pracovníci si ho vyhľadajú sami v katastri nehnuteľností.

Samotné prihlásenie na trvalý pobyt je bezplatné, za vydanie potvrdenia sa však platí poplatok 5 €, v prípade elektronickej žiadosti 2,50 €. Ak je okresné riaditeľstvo prepojené so systémom ohlasovne pobytu, tak potvrdenie nie je potrebné, treba si však túto skutočnosť overiť.

Nový občiansky preukaz s novým trvalým pobytom

Následne aj s potvrdením o novom trvalom pobyte musíte do 30 dní navštíviť ktorékoľvek okresné riaditeľstvo Policajného zboru a požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. Rovnako tak môžete urobiť aj elektronicky, ak ste aj predchádzajúci občiansky preukazu mali s čipom.

 • Pri žiadosti o nový musíte mať so sebou aj starý občiansky preukaz.
 • Lehota na vydanie občianskeho preukazu z dôvodu nového trvalého pobytu je 30 dní. Informáciu o vydaní a možnosti vyzdvihnutia dostanete zväčša sms správou na telefónne číslo, ktoré ste zadali v žiadosti.
 • Správny poplatok je vo výške 4,50 € a ak požiadate o expresné vydanie, tak je poplatok 24,50 €.

Komu ohlásiť zmenu občianskeho preukazu po zmene trvalého pobytu?

 1. Zamestnávateľovi alebo príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ste tam evidovaný.
 2. Zdravotnej poisťovni len v prípade, ak nie ste štátnym občanom SR s trvalým pobytom na území SR, a to do 8 dní.
 3. Sociálnej poisťovni ohlasuje zmenu zamestnávateľ, ak ste zamestnancami, a to rovnako do 8 dní. V iných prípadoch je potrebné nahlásiť zmenu samostatne, napríklad SZČO.
 4. Odboru živnostenského podnikania a daňovému úradu musíte ako podnikatelia zmenu trvalého bydliska nahlásiť samostatne.
 5. Bankám dajte vedieť rovnako o zmene svojho občianskeho preukazu a trvalého pobytu. Pri vašej návšteve si väčšinou pracovníci banky oskenujú váš občiansky preukaz a vykonajú zmeny vo svojich systémoch. Lehota nie je určená, ale odporúča sa informovať banku čo najskôr, aj v dôsledku toho, že vám doručuje rôzne písomnosti.
 6. Poisťovniam, ktoré sú na tom podobne ako banky. Informujte ich o zmene občianskeho preukazu a trvalého pobytu s doložením nového dokladu.
 7. Ostatným inštitúciám, od ktorých využívate služby a zasielajú vám aj poštové zásielky. Ide napríklad o dodávateľa energií, poskytovateľa televízie, internetu, mobilného operátora a ďalšie zazmluvnené inštitúcie.

2. Občiansky preukaz po zmene mena

Táto situácia sa týka väčšinou žien, najmä po svadbe, ale nie je výnimkou ani zmena krstného mena či priezviska u mužov. V každom prípade ide tiež o zmenu, ktorá si vyžaduje návštevu úradov a vydanie nového občianskeho preukazu. Tentokrát je to na základe predloženého sobášneho listu, ktorý novomanželia dostanú približne 4 dni po svadbe, alebo podobného dokladu potvrdzujúceho danú zmenu.

Žiadosť o nový občiansky preukaz po svadbe musíte podať do 30 dní od vystavenia sobášneho listu. Ide o bezplatný úkon, ale ak by ste potrebovali urgentné vydanie do 2 pracovných dní, zaplatíte 20 €.

DOBRÉ VEDIEŤ: Treba upozorniť, že aj vodičský preukaz bude vyžadovať zmenu. Do 7 dní od uzatvorenia manželstva ste povinný požiadať o vydanie nového, k čomu budete potrebovať už nový občiansky preukaz. Tento úkon je s bežnou dobou vydania rovnako zdarma.
Ďalej je to aj technický preukaz od vozidla, ak ste jeho majiteľom a ste zapísaný v dokladoch. Poplatok za vydanie nového technického preukazu je 12 €.
Nezabudnite ani na cestovný pas, ak ho máte vydaný, najmä v prípade, že sa v blízkom období po svadbe chystáte cestovať.

Komu ohlásiť zmenu občianskeho preukazu po zmene mena?

 1. Zamestnávateľovi čo najskôr, pretože sa vám budú upravovať pracovné dokumenty, ale aj rôzne firemné zoznamy, e-mailová adresa, vizitky a podobne.
 2. Zdravotnej poisťovni, a to do 8 dní od zmeny, inak hrozí pokuta až do výšky 331 €.
 3. Sociálnej poisťovni môže po dohode zmenu ohlásiť zamestnávateľ, je však dobré si overiť, či tak spraví. Inak je potrebné to nahlásiť samostatne, a to do 8 dní.
 4. V prípade podnikania živnostenskému úradu (do 15 dní s doložením sobášneho listu a nového občianskeho preukazu, správny poplatok 3 €), daňovému úradu či obchodnému registru.
 5. Finančným inštitúciám, ako sú banky, poisťovne, správcovské spoločnosti a podobne.
 6. Ďalším inštitúciám, ktoré vás evidujú a je potrebná aktualizácia údajov, napríklad mobilný operátor, dodávateľ energií, bytové družstvo alebo správa majetku obce, katastrálny úrad a podobne.

TIP:V prípade zmeny údajov po svadbe je celkom praktické, ak sa zmena mena, prípadná zmena trvalého pobytu či doplnenie titulov, riešia súčasne, ušetríte peniaze aj čas.

3. Zmena občianskeho preukazu po uplynutí platnosti, po strate či krádeži

V takomto prípade neprichádza k zásadnej zmene, ktorú by bolo potrebné dokladovať. Ak sa blíži dátum platnosti vášho občianskeho preukazu, musíte požiadať o vydanie nového. Uvedené vydanie je bez poplatku. Najskôr je možné oň požiadať 180 dní pred skončením a najneskôr do 30 dní po skončení platnosti. V prípade, že tak neurobíte, dopustíte sa priestupku a hrozí vám pokuta až do výšky 150 € a v blokovom konaní do 50 €. Pracovník vybavujúci následne žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu môže za istých okolností od uloženia sankcie upustiť.

Ak príde k strate alebo krádeži občianskeho preukazu (OP), je potrebné čo najskôr nahlásiť túto situáciu na polícii. Ide najmä o preventívne opatrenie, aby neprišlo k jeho zneužitiu. Potom nasleduje vybavovanie nového.

Správny poplatok je v tomto prípade straty a odcudzenia vo výške:

 • 16,50 € (OP vydaný na 10 rokov po dovŕšení 15. roku),
 • 9 € (OP vydaný s platnosťou menej ako 10 rokov do 15. roku veku)

K odpusteniu alebo zníženiu poplatku môže prísť v prípade, ak bola krádež (zmocnenie občianskeho preukazu násilím inou osobou) nahlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.

Komu ohlásiť zmenu čísla občianskeho preukazu?

Keďže nejde o žiadnu zásadnú zmenu údajov, ale len o prevydanie občianskeho preukazu pod novým číslom, nie je až také potrebné informovať všetky inštitúcie. V každom prípade to však môžete nahlásiť pri najbližšej návšteve, napr. v banke a podobne. Informovať o novom čísle občianskeho preukazu odporúčame v takých inštitúciách, kde máte uzatvorené platné zmluvy a tento údaj sa pri uzatváraní použil. Nie je to potrebné hlásiť napríklad na daňovom či živnostenskom úrade v prípade podnikania.

V rámci poistenia aj zo všeobecných poistných podmienok väčšiny poisťovní však vyplýva, že povinnosťou poistníka je čo najskôr a bez zbytočného odkladu nahlásiť zmenu údajov týkajúcich sa poistníka. Takže, do poisťovne, kde máte uzatvorené napríklad PZP alebo poistenie nehnuteľnosti, pošlite informáciu o zmene občianskeho preukazu a doložte jeho scan. Alebo, ak máte, kontaktujte svojho sprostredkovateľa poistenia a požiadajte ho o pomoc v tejto situácii.


Prešli sme si teda 3 tie najčastejšie situácie, kedy môže prísť bežne k potrebe vybaviť si nový občiansky preukaz. Priblížime vám ešte spôsoby, ako si môžete nové doklady vyzdvihnúť.

Spôsoby vyzdvihnutia nového občianskeho preukazu

Vo všetkých 3 situáciách si nový občiansky preukaz môžete vyzdvihnúť:

 • Osobne na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, kde ste podávali žiadosť o vydanie (nezabudnite si so sebou priniesť žiadosť);
 • Osobne na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, resp. mieste, ktoré ste určili v žiadosti o vydanie (nezabudnite si so sebou priniesť žiadosť);
 • Poštou na adresu uvedenú v žiadosti (takéto doručenie je spoplatnené sumou 3 € a u nás ho vykonáva Slovenská pošta). O doručení vás bude informovať kuriér a pri preberaní ste povinný preukázať svoju totožnosť:
  • platným potvrdením o občianskom preukaze spolu s iným dokladom s fotografiou alebo
  • žiadosťou o vydanie nového občianskeho preukazu spolu s iným dokladom s fotografiou alebo
  • platným cestovným dokladom (napr. cestovným pasom).

Prevzatie dokladu blízkou osobou alebo na základe plnomocenstva

Občiansky preukaz môže prevziať aj iná osoba ako žiadateľ, a to:

 • blízka osoba (rodič súrodenec, manžel/ka, prarodič, dospelé dieťa) so svojím dokladom totožnosti;
 • iná osoba so svojím dokladom totožnosti a na základe overeného splnomocnenia;
 • iná osoba so svojím dokladom totožnosti bez nutnosti overeného splnomocnenia, ak túto skutočnosť žiadateľ už uviedol vo svojej žiadosti a podpísal ju pred príslušným orgánom.

POZOR: V prípade, že ste využili podanie žiadosti elektronicky cez portál ministerstva, prevziať nový občiansky preukaz na zvolenom úrade si musíte osobne.


Nájdite si najvýhodnejšie PZP a havarijné poistenie na jednom mieste!