pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako postupovať pri nezaplatení poistného?

Pri oznámení o neuhradení poistného môže ísť o dva prípady - poisťovňa len neeviduje vašu platbu napriek zaplateniu alebo ste poistné skutočne nezaplatili. Uvedené postupy sa týkajú predovšetkým PZP, keďže jeho uzatvorenie je dané zo zákona, ale dajú sa uplatniť aj pre ďalšie online poistenia, samozrejme s určitými obmedzeniami (najmä povinnosť uzatvoriť si nové).

Postup ak poisťovňa neeviduje platbu poistného, ale vy ste ju uhradili

Číslo 1 – neevidovaná platba
 1. Vytlačte si alebo vyžiadajte doklad o zaplatení.
 2. Zašlite kópiu dokladu o zaplatení poisťovni alebo sprostredkovateľovi poistenia e-mailom alebo poštou.
 3. Poisťovňa musí preveriť platbu vo svojom systéme a spárovať s variabilným symbolom.
 4. Vo väčšine prípadov (ak nepríde k chybne zadaným údajom pri platbe) poisťovňa platbu potvrdí a poistenie je platné.
 5. Ak nepríde k potvrdeniu platby, treba počkať (ak je možnosť, že platba ešte neprebehla) alebo je potrebné obrátiť sa na inštitúciu, prostredníctvom ktorej ste platbu realizovali.

Postup ak ste poistné neuhradili vôbec alebo neskoro

Postup záleží od toho, či ide o prvé alebo následné poistné. Následné poistné predstavuje druhú a všetky ďalšie platby poistného (področné splátky, poistné na ďalšie poistné obdobie bez vypovedania zmluvy).

Číslo 2 – nezaplatené poistné

a) Nezaplatené prvé poistné

 1. Uzatvorené poistenie nie je platné a musíte si uzatvoriť novú poistnú zmluvu od najbližšieho dátumu.
 2. Poistné za nové poistenie musíte uhradiť včas a v správnej výške.

Dôvodom, prečo musíte uzatvoriť poistenie nanovo je skutočnosť, že platnosť poistnej zmluvy sa odvíja od spôsobu uzatvorenia. Všeobecne platí, že zmluva uzatvorená online (najčastejšie PZP, cestovné poistenie a pod.) je platná zaplatením poistného, na rozdiel od klasicky uzatvorenej zmluvy, pri ktorej sa platnou stáva podpisom poistníka.  Pri online poistných zmluvách tak môže v prípade neskoršej platby nastať problém a poistenie nemusí ani vzniknúť.

DÔLEŽITÉ VEDIEŤ: Záleží od poisťovne, ale niektoré udávajú ako dátum splatnosti aj lehotu 7-mich až 15-tich dní po dni začiatku poistenia. Treba však brať do úvahy, že ak sa budete držať takejto lehoty splatnosti a náhodou spôsobíte v tom čase nehodu, poisťovňa môže považovať poistenie za stále neuhradené a nemusí škodu nahradiť, príp. môže krátiť poistné plnenie. Odporúčame preto klientom, aby pre istotu vždy poistenie zaplatili najneskôr ku dňu začiatku platnosti.

b) Nezaplatené následné poistné

 • Postup pri poistných zmluvách PZP uzatvorených do 31.3.2015
  1. Poisťovňa vám poistenie zruší z dôvodu nezaplatenia.
  2. Musíte jej doplatiť dlžnú čiastku.
  3. Naďalej sa musíte poistiť v rovnakej poisťovni, minimálne do konca poistného obdobia (v prípade, že nestíhate podať výpoveď v lehote 6 týždňov pre koncom poistného obdobia budete v tejto poisťovni poistený aj na ďalšie obdobie).
  4. Musíte zaplatiť príslušné poistné.
 • Postup pri poistných zmluvách PZP uzatvorených po 1.4.2015
  1. Poisťovňa vám poistenie zruší z dôvodu nezaplatenia.
  2. Nárok má na poistné počas výpovednej lehoty, ktorá je stanovená v rozsahu 1 – 3 mesiace.
  3. Zaplatíte dlžné poistné a poisťovňa vám ukončí poistenie po uplynutí výpovednej lehoty.
  4. Nové poistenie si na ďalšie obdobie uzatvoríte v ktorejkoľvek poisťovni.
  5. Zaplatíte včas poistné za nové PZP.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Žiadna poisťovňa neruší poistenie svojim klientom len tak bez dôvodu. Predpisy na platbu poistného musia poisťovne zasielať v istom časovom predstihu, aby ste platbu stihli uhradiť. Niektoré poisťovne však zasielajú predpisy aj s niekoľko mesačnými rezervami, kedy nastáva asi najčastejšie možnosť, že sa na úhradu v čase splatnosti zabudne. Rovnako však sú poisťovne povinné zasielať takýmto klientom upomienky a až po opakovanom neuhradení pristupujú zvyčajne k ukončeniu poistenia.

V každom prípade je užitočné, ak si klienti aspoň trochu sledujú zásielky od poisťovní, príp. termíny trvania poistenia (k čomu dopomáhajú aj naše servisné e-maily pre klientov) a v konečnom dôsledku v prípade platobnej neschopnosti kontaktujú poisťovňu ešte predtým, ako im poistenie zruší práve z dôvodu nezaplatenia.