pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aké riziká kryje vaše cestovné poistenie?

Cestovné poistenie sa vo všeobecnosti skladá z dvoch častí, z tzv. základného balíčka a skupiny pripoistení. Tieto dve časti vytvárajú finálny produkt cestovného poistenia s príslušným rozsahom poistného krytia. Aké sú teda všetky riziká, ktoré vám môže cestovné poistenie kryť?

Základný balík cestovného poistenia

Základný balík cestovného poistenia tvorí vždy poistenie liečebných nákladov, ku ktorému sú automaticky poskytované aj asistenčné služby.

Posteľ

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov vám zabezpečí preplatenie nákladov spojených s vašim vyšetrením, ošetrením, liečením, hospitalizáciou a ďalšími úkonmi spojenými s chorobou či zranením.

Čo všetko zabezpečí poistenie liečebných nákladov?

 • predpísanie liekov
 • ambulantné ošetrenie
 • akútne zubné ošetrenie
 • preprava do/z nemocnice
 • hospitalizácia v nemocnici
 • výkon nevyhnutnej operácie
 • vyprostenie z hôr alebo vody
 • prevoz pacienta, príp. telesných pozostatkov späť do vlasti

Aké sú výluky z poistenia liečebných nákladov?

V prípade náhlej bolesti chrupu vám poisťovňa nemusí preplatiť ošetrenie všetkých zubov, ale len zmluvne určený počet. Ošetrenie vám navyše preplatia len za podmienky, že ste minulý rok absolvovali preventívnu prehliadku.

Návšteva lekára nemusí byť poisťovňou preplatená, ak je ošetrenie pokračovaním už existujúceho, a teda predvídateľného, stavu pred uzatvorením poistenia (napr. nevoľnosť plynúca z dlhodobej diagnózy akou je cukrovka).

Väčšina poisťovní vám nepreplatí ani škody, ktoré vám vzniknú v súvislosti s teroristickými činmi alebo vojnovými udalosťami.

Mobil

Asistenčné služby

Asistenčné služby vám poskytnú 24-hodinovú asistenčnú pomoc a poradenstvo v slovenskom jazyku.

S čím vám pomôžu asistenčné služby?

 • zabezpečia ošetrenie lekárom
 • zaistia zaslanie nevyhnutných liekov
 • poskytnú poradenstvo ohľadom zdravotníckeho zariadenia a potrebných vyšetrení
 • sprostredkujú finančnú pomoc
 • poskytnú služby tlmočníka
 • priebežne informujú príbuzných a rodinu o zdravotnom stave pacienta

Na čo si pri asistenčných službách dávať pozor?

V zásade by mal byť rozsah asistenčných služieb u všetkých poisťovní rovnaký. Nakoľko však poisťovne môžu spolupracovať s rôznymi asistenčnými spoločnosťami, treba si rozsah týchto služieb pred odchodom do zahraničia vždy overiť.

Pripoistenia k cestovnému poisteniu

Základný balík cestovného poistenia je možné rozšíriť ďalšími druhmi doplnkových a voliteľných pripoistení. Podľa toho, ktoré z nich si vyberiete, je určený aj rozsah poistného krytia.

Lopta

Pripoistenie športových aktivít počas dovolenky

Pripoistenie športových aktivít vám poskytne nadštandardné krytie úrazov a škôd, ktoré vzniknú v dôsledku vykonávania špecifických druhov športových aktivít.

Ktoré športy zastrešuje pripoistenie športových aktivít?

 • rizikové športy, ktoré poisťovňa nekryje v základnom poistnom balíku (ich zoznam sa líši v závislosti od poisťovne)

Ktoré riziká nekryje pripoistenie športových aktivít?

Každá poisťovňa si určuje skupiny rizikových a nepoistiteľných športov sama. Preto si vždy overte či je daný druh športu zahrnutý vo vami vybranom poistnom balíku tej – ktorej poisťovne a či nie je uvedený vo výlukách.

Injekcia

Úrazové poistenie

Pripoistenie športových aktivít vám poskytne nadštandardné krytie úrazov a škôd, ktoré vzniknú v dôsledku vykonávania špecifických druhov športových aktivít.

Pred akými rizikami chráni úrazové poistenie?

 • trvalé následky úrazom
 • smrť úrazom

Čo by ste mali o úrazovom poistení vedieť?

Ako poistenec môžete stratiť nárok na náhradu škody, ak ste sa vedome správal rizikovo alebo ak ste ovplyvnil vznik poistnej udalosti po požití alkoholu alebo omamných látok.   

Väčšina poisťovní vám nepreplatí ani následky úrazu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s teroristickými činmi alebo vojnovými udalosťami.

Podanie rúk

Poistenie nákladov na privolanie opatrovníka

Poistenie poskytuje preplatenie cesty opatrovníka v prípade, že ste hospitalizovaný v dôsledku úrazu alebo choroby na dlhšie ako 7 dní a váš stav nedovoľuje prevoz do SR. Toto poistenie sa tiež odporúča uzatvárať v prípade, že cestujete so staršou osobou alebo s osobou so zmenenou pohyblivosťou.

Poistenie nákladov na privolanie opatrovníka

Poistenie poskytuje preplatenie cesty opatrovníka v prípade, že ste hospitalizovaný v dôsledku úrazu alebo choroby na dlhšie ako 7 dní a váš stav nedovoľuje prevoz do SR. Toto poistenie sa tiež odporúča uzatvárať v prípade, že cestujete so staršou osobou alebo s osobou so zmenenou pohyblivosťou.

Čo sa prepláca v rámci poistenia nákladov na opatrovníka?

 • cestovné náklady opatrovníka
 • náklady na stravu a ubytovanie opatrovníka

Čomu venovať pozornosť pri poistení nákladov na opatrovníka?

Maximálna výška primeraných nákladov na opatrovníka je presne stanovená poistnou zmluvou a osobitnými poistnými podmienkami, a nie je možné ju dodatočne meniť.

Poisťovňa vám môže odmietnuť vyplatiť poistné plnenie ak ste privolali opatrovníka bez predchádzajúceho súhlasu asistenčnej služby alebo poisťovne, príp. keď opatrovník cestoval inak, ako bolo určené alebo bol ubytovaný na inom mieste, ako je miesto hospitalizácie poisteného v zahraničí.

Bublinka s obrázkom

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu vás chráni v prípade škôd na majetku, zdraví alebo živote, ktoré spôsobíte druhej osobe svojou nepozornosťou alebo nedbanlivosťou.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu vás chráni v prípade škôd na majetku, zdraví alebo živote, ktoré spôsobíte druhej osobe svojou nepozornosťou alebo nedbanlivosťou.

Ktoré riziká sú kryté poistením zodpovednosti za škodu?

 • škody na zdraví a majetku tretej strany
 • právnu pomoc a poradenstvo
 • služby advokáta
 • pomoc pri zadržaní políciou, hrozbe zadržania alebo pri zháňaní kaucie
 • poskytnutie tlmočníka

Na čo sa nevzťahuje poistenie za škodu?

V prípade, že ste škodu spôsobil úmyselne, hrubou nedbanlivosťou alebo v dôsledku požitia alkoholu alebo drog, má poisťovňa nárok odmietnuť vyplatenie náhrady.

Skartovačka

Poistenie storna zájazdu, leteniek a ubytovania

Poistenie storna vám zabezpečí vám preplatenie storno poplatkov, ktoré by ste museli v prípade zrušenia cesty zaplatiť cestovnej kancelárii, leteckej spoločnosti či inému poskytovateľovi cestovnej služby.

Na čo slúži poistenie storna?

Poistenie kryje vymáhané storno poplatky za zrušenie:

 • letenky, príp. iného cestovného lístka
 • zájazdu alebo dovolenky
 • študijného pobytu
 • ubytovania

Čo všetko potrebujete vedieť o poistení storna?

Finančnú škodu vám poisťovňa preplatí len v prípade vážneho ochorenia, úrazu alebo úmrtia cestujúceho či jeho blízkej osoby, v prípade straty cestovných dokladov alebo povolania na vojenské cvičenie. Niektoré poisťovne akceptujú aj tehotenstvo, predvolanie na súd či rozvod. Toto poistenie je možné uplatniť aj v prípade predčasného návratu z vyššie uvedených dôvodov, pričom vám poisťovňa preplatí nespotrebovanú časť nákladov na cestu.

kufor

Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

Poistenie storna vám zabezpečí vám preplatenie storno poplatkov, ktoré by ste museli v prípade zrušenia cesty zaplatiť cestovnej kancelárii, leteckej spoločnosti či inému poskytovateľovi cestovnej služby.

Ktoré veci chráni poistenie batožiny?

 • veci osobnej potreby
 • športové potreby
 • elektronika
 • cennosti
 • doklady

Aké existujú výluky z poistenia batožiny a vecí osobnej potreby?

Poistenie batožiny kryje celú batožinu v určitej poistnej sume, pričom náhrada za jednu vec je obvykle limitovaná. Ak veziete niečo cennejšie (napr. notebook), je vhodné si túto vec zvlášť pripoistiť. Nadštandardné poistenie veci vám zabezpečí preplatenie jej plnej ceny.

Základné cestovné poistenie vám nekryje klenoty, šperky, umelecké predmety, vyššie obnosy peňazí, šeky ani drahú výpočtovú techniku. Rovnako aj tu platí, že je potrené ich dať samostatne poistiť.

V prípade odcudzenia, poškodenia či zničenia batožiny alebo jej časti krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím musí dôjsť k tzv. prekonaniu prekážky (napr. vylomenie zámku, batožinového priestoru v aute). To sa však nevzťahuje na stan či príves, a to ani v prípade, že boli uzamknuté.  

Poistenie batožiny nekryje škodu spôsobenú krádežou vecí, ktoré boli ponechané bez dohľadu či vecí, ktoré boli odcudzené vreckovou krádežou.

Ak bola poistená vec poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená zámerne, zaniká vám právo na poistné plnenie.

Ak bola poistená vec uskladnená v poškodenej alebo zničenej batožine (chyba materiálu, opotrebovanie, nevhodné balenie), nevzniká vám právo na poistné plnenie.

Ozubené kolečko

Poistenie technickej pomoci v zahraničí

Poistenie vám zabezpečí technickú pomoc v prípade, že do zahraničia cestujete autom.

Aký je rozsah krytia pri poistení technickej pomoci?

 • oprava vozidla na mieste
 • odtiahnutie vozidla a uschovanie v prípade dopravnej nehody alebo poruchy
 • otvorenie dverí, príp. výmena zámkov
 • zámena paliva alebo jeho vyčerpanie
 • zaistenie náhradných dielov na opravu auta
 • oprava defektu pneumatiky
 • repatriácia vozidla do SR, vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovanie (v prípade nepojazdnosti)

Na čo si pri poistení technickej pomoci dávať pozor?

Tento druh pripoistenia neposkytujú všetky poisťovne.