pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Začiatok roka priniesol klientom bánk viacero pozitív

30.03.2016 | Autor: Netfinancie.sk

Európske predpisy, ale aj situácia na trhu s hypotékami doviedla zodpovedných k tomu, aby isté podmienky v bankách upravili a sprístupnili produkty ľuďom. Výsledkom toho sú 3 zmeny, ktoré väčšinu ľudí potešia.

1. Bezplatný účet od 1.2.2016

Od začiatku februára majú ľudia s mesačným príjmom do 400 € možnosť získať základný bankový produkt zadarmo v prípade, že v inej banke zatiaľ účet nemajú. Na overenie takéhoto tvrdenia sa vyžaduje čestné vyhlásenie žiadateľa. Uvedený produkt zahŕňa zriadenie účtu, výbery v eurách, inkaso, trvalé príkazy a vydanie debetnej platobnej karty. Pre tých, ktorí zarobia viac ako 400 € by účet so základnými platobnými funkciami nemal stáť viac ako 3 €.

Bezplatný bankový účet je určený najmä ľuďom, ktorí doteraz bankové služby nevyužívali. Je však otázne, do akej miery sa očakávaný úspech dostaví, keďže ani skôr zavedený vládny účet za 1 € nedosiahol očakávané výsledky. Môže za to viacero aspektov, napr. že uvedená skupina ľudí je zvyknutá na prácu s hotovosťou, nedôveruje bankovým inštitúciám, nemá záujem zaťažovať sa administratívnymi úkonmi s tým spojenými a pod.. Preto odborníci neočakávajú ani teraz tzv. boom bezplatných účtov. Pre tých, ktorí však majú záujem, môže byť určite výhodnejším riešením.

2. Už aj banky umožňujú presun klientov

Od 15.3.2016 banky zaviedli ďalšiu novinku, a to bezplatný presun bankového účtu medzi bankami. V prípade, že s aktuálnou bankou nie ste ako klient spokojný alebo ste si našli inú s výhodnejšími produktami, môžete požiadať o zmenu banky a nová banka vám účet presunie - na základe 1 podpisu a maximálne v lehote 1 mesiaca.

Ako postupovať?

  1. Vyplníte Žiadosť o presun bankového účtu a podáte ju v novej banke v 2 vyhotoveniach (osobne na pobočke, kde vám zároveň pomôžu v prípade potreby s vyplnením alebo poštou – v takom prípade však musíte mať svoj podpis úradne osvedčený).
  2. Nová banka v lehote 2 dní zašle žiadosť do vašej pôvodnej banky.
  3. Pôvodná banka musí do 5-tich pracovných dní poskytnúť novej banke všetky informácie o inkasách, trvalých príkazoch a pohyboch na vašom účte.
  4. Následne nová banka do 5-tich prac. dní zriadi váš nový účet a nastaví všetky pôvodné platby a nastavenia.
  5. Do 20-tich pracovných dní od podania žiadosti vám musí pôvodná banka previesť peniaze (zostaok) na nový účet.

Ďalšie dôležité informácie

Uvedená možnosť presunu účtu vychádza z ustanovení Zákona o platobných službách, ktoré zároveň určujú bankám povinnosť na tomto presune spolupracovať. Dokonca je možný presun účtu aj do zahraničia, v prípade účtov v cudzích menách je však možné, že bude presun spoplatnený.

Ak nová banka zistí nesúlad niektorých informácií alebo chýbajúce informácie, vyzve vás na ich doplnenie. V prípade, že tak neurobíte do 10-tich dní od výzvy, vaša žiadosť o presun bude zamietnutá a nová banka vám túto skutočnosť oznámi, rovnako aj prípadné problémy, ktoré by presunu bránili.

Klienti si takýmto spôsobom budú môcť presunúť aj vládne účty (bankové účty za 1 €) alebo bezplatné účty (príp. účty s max. poplatkom 3 €). Takúto možnosť dostali aj malí podnikatelia, tí však musia splniť 2 podmienky:

  • musia zamestnávať menej ako 10 ľudí a
  • musia mať ročný obrať menší ako 2 mil. eur

3. Zníženie poplatku pri predčasnom splatení hypotéky od 21.3.2016

Tretia pozitívna novinka pre klientov vychádza z nového zákona o úveroch na bývanie vďaka implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ. Podľa neho môžu banky po novom od klienta žiadať pri predčasnom splatení hypotéky kedykoľvek v priebehu trvania zmluvy o úvere poplatok max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru (teda len skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie). Predtým sa pohybovala výška tohto poplatku medzi 4 – 5 %.

Navyše žiaden poplatok nesmie banka vyžadovať v prípade, že klient predčasne spláca výšku nepresahujúcu 20 % istiny úveru, a to v období 1 mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere. Ak teda chcete ušetriť, je v dobré sledovať si dobu fixácie a o splatenie požiadať vtedy.

V súčasnosti sú hypotéky najvýhodnejšie

Aktuálne poskytuje trh s hypotékami najvýhodnejšie podmienky a úrokové miery okolo 1,5 %. Pri prehodnocovaní hypoték však treba okrem samotnej úrokovej miery brať do úvahy aj uvedený poplatok za predčasné splatenie a prípadné ďalšie súvisiace poplatky. V niektorých prípadoch tak môže na prvý pohľad výhodnejšia úroková miera znamenať vyššie konečné náklady, prípadne žiaden rozdiel. Tam už je potom zváženie na každom klientovi. Podľa nového zákona musia banky pred uzatvorením zmluvy poskytnúť klientovi všetky potrebné informácie, aby sa mohol správne rozhodnúť (výšku RPMN, všetky poplatky, podmienku mať uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a pod.). Na druhej strane si musia banky overiť schopnosť klienta splácať požadovaný úver, k čomu dopomáhajú rôzne bankové registre. V konečnom dôsledku tak ide o dobro klienta, aby sa vyhol prípadných problémom so splácaním.