pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Veľký prehľad zmien: Na čo všetko si vodiči musia zvykať?

20.09.2013 | Autor: Vladimír Kožuch

A sú tu OPÄŤ – novely zákonov, ktoré prinášajú vodičom a do pravidiel cestnej premávky viaceré zmeny. Niektoré vodičov potešia, niektoré až tak nie. Na zopár z nich sme si už mohli zvyknúť, pretože začali platiť už v priebehu tohto roka, niektoré ešte len budú platiť a niektoré majú naplánovanú účinnosť až od 1. januára 2014.

V každom prípade je dobré sa s nimi oboznámiť už teraz, aby sme im pomaly začali prispôsobovať svoje jazdecké zručnosti. Prinášame Vám preto kompletný zoznam.

Nové zmeny, ktoré náš čakajú

1. Odhlásenie vozidla z evidencie

Odovzdanie a likvidácia vozidla bude už oveľa jednoduchšia, a to vďaka novele zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorou sa § 51 dopĺňa o odseky 10 a 11

  • Doteraz platilo – ak aj vozidlo už fyzicky neexistovalo, ale stále nebolo vyradené z evidencie, muselo mať povinné zmluvné poistenie zo zákona, ako aj STK či technickú kontrolu, čo bolo v niektorých prípadoch nemožné splniť. Zároveň musel držiteľ vozidla pri odhlásení predložiť okrem týchto potvrdení aj potvrdenie o likvidácii.
  • Od 1.1.2014 to bude jednoduchšie – stačí, ak držiteľ vozidla zaplatí do Recyklačného fondu poplatok (50, 100 alebo 150 eur – podľa počtu rokov od prvej evidencie) a na základe potvrdenia obvodného úradu životného prostredia odhlási vozidlo na dopravnom inšpektoráte.
  • Aj samotné odovzdanie vozidla na likvidáciu by malo byť ľahšie – majiteľ nebude musieť navštíviť dopravný inšpektorát, ale stačí, ak spracovateľskej firme odovzdá doklady aj s evidenčnými číslami, ktorá ich následne znehodnotí a doklady zašle priamo na dopravný inšpektorát.

Niektoré zmeny ešte nepoznajú konečný termín platnosti

Máme na mysli zmeny, ktoré sa momentálne v parlamente prerokovávajú, ale nie sú definitívne doriešené. Začiatok ich platnosti sa odhaduje na 1. november 2013 alebo od 1. január 2014.

2. Evidencia vozidiel elektronicky

Ide o najrozsiahlejšiu zmenu doterajšieho systému, ktorá spočíva v zavedení elektronického vybavovania zmien. Držitelia vozidiel tak v niektorých prípadoch nebudú musieť navštíviť dopravný inšpektorát a čakať v rade.

  • Ak pôjde o úkony súvisiace s vlastníctvom vozidla (prihlásenie, zmena majiteľa, odhlásenie do cudziny a podobne) bude však nutnosťou zaručený elektronický podpis
  • V prípade ostatných úkonov (zmena farby vozidla, strata, odcudzenie alebo výmena osvedčenia prípadne evidenčného čísla a podobne) sa elektronický podpis vyžadovať nebude, podmienkou však bude vydané elektronické osvedčenie (teda osvedčenie vydané po 31.máji 2010)

Dočasné vyradenie vozidiel sa zjednoduší, pretože zodpovednosť prejde z obvodných úradov na dopravné inšpektoráty.

3. Zavádzanie Národnej evidencie a zapracovanie európskych pravidiel

Národná evidencia vozidiel aj vodičov predstavuje širokú spoluprácu medzi členskými krajinami EÚ v rámci cezhraničnej výmeny informácií o deliktoch. Výsledkom tak bude fakt, že všetky priestupky, ktorých sa vodič dopustí, budú riešené ako doma, tak i v zahraničí, pretože budú systémy jednotlivých krajín navzájom prepojené.

Slovenská polícia tak napríklad získa prístup na overenie vodičov – cudzincov či ich vozidiel v domovskom štáte. A samozrejme naopak. Evidencia by mala byť zameraná najmä na závažnejšie priestupky (rýchla jazda, jazda pod vplyvom alkoholu, telefonovanie za volantom či prejazd na červenú), pričom údaje, ktoré budú mať orgány k dispozícii budú typ a značka vozidla, evidenčné číslo, VIN alebo osobné údaje vodiča. Ak tak spácha nejaký vodič v krajinách EÚ vážnejší dopravný priestupok, budú o ňom vedieť aj doma.

4. Zníženie hornej hranice pokút

Za menej závažné skutky by sa mala znížiť výška pokuty z 60 eur na 50 eur. Patrí sem napríklad jazda bez bezpečnostného pásu, nepoužitie svetiel a podobne.

5. Zlepšenie viditeľnosti chodcov

Chodci budú musieť používať reflexné prvky alebo reflexný odev za zníženej viditeľnosti aj v obci.

6. Parkovanie pre cyklistov a motorkárov

Cyklistom a motorkárom bude dovolené zastaviť alebo stáť aj na chodníku, budú však musieť ponechať voľný chodník v šírke minimálne 1,5 m.

7. Zvýšená celková hmotnosť súprav

Technické pokroky a novinky v automobilizme spôsobili, že sa bude musieť upraviť aj hmotnosť súpravy – vozidla skupiny B s celkovou hmotnosťou do 3,5 t po pripojení prívesu. Mnoho vozidiel je totiž dnes omnoho ťažších ako tomu bolo v minulosti. Celková povolená hmotnosť súpravy sa tak zvyšuje na 4 250 kg. Podmienkou je však absolvovanie špeciálneho výcviku v autoškole.

8. Miernejšie tresty za niektoré dopravné nehody

Zmena bude najmä v chápaní dopravnej nehody a jej následkov. Doteraz platí, že o vodičský preukaz môže prísť vodič, ktorý v priebehu 5 rokov spôsobil 3 dopravné nehody.

Novela zákona nemení dĺžku rokov, ale dôsledok. Dopravnou nehodou nemyslí škodovú udalosť, pri ktorej účastníci nevolajú políciu, ale nehodu, pri ktorej je polícia privolaná a takáto nehoda má následky na živote alebo zdraví.

9. Prísnejšie psychologické a zdravotné vyšetrenie

Lekár, ktorý takéto vyšetrenia realizuje, je povinný v prípade zistenia zníženej schopnosti riadenia vozidla, informovať o tom políciu. Musí tak urobiť aj v prípade podozrenia, že k takémuto zníženiu schopností prišlo, alebo v prípade, že vodič z nejakého dôvodu preukázateľne neriadil alebo nemohol riadiť vozidlo po dobu 2 rokov a viac. Polícia musí následne rozhodnúť o preskúšaní takéhoto vodiča.

Aby sa predišlo podvodom s lekárskymi posudkami, povinnosťou lekárov bude posielanie kópii polícii. Navyše, ak bude niekomu nariadené vyšetrenie s podozrením na užívanie alkoholu či návykových látok, bude tak musieť urobiť a vyšetreniu sa podrobiť do 30 dní od rozhodnutia o vyšetrení.

10. Preskúšanie či doškolovací kurz už budú môcť byť aj čiastočné

Týka sa to vodičov, ktorí majú vodičské oprávnenie na viacero skupín. V prípade, že bude takémuto vodičovi nariadené preškolenie, polícia môže rozhodnúť, ktorých skupín sa bude týkať. Nebude musieť absolvovať preškolenie alebo školenie zo všetkých.

11. Bude stáčanie kilometrov trestným činom?

Pravdepodobne tento bod, ktorý súvisí s cestnou premávkou, ale rieši sa novelou Trestného zákona, nebude prijatý. Návrh trestu vo forme trojročného väzenia za manipuláciu odometrov, totiž nezískal už od začiatku potrebnú podporu. Tento skutok by sa mal však sankcionovať podľa iných právnych nástrojov, ktoré ponúka Trestný zákon, a to napríklad ako podvod. Riešenie však môže priniesť aj Občiansky či Obchodný zákonník.

Nedávne zmeny

1. Domáce traktory sú už na cestách

Len od nedávna, konkrétne od 1.9.2013, u nás platí , že aj podomácky vyrobené traktory môžu jazdiť po cestách. Avšak len po cestách III.triedy, miestnych a účelových komunikáciách a nie za zníženej viditeľnosti. Navyše musia mať pridelené špeciálne evidenčné číslo s písmenom „C“, o ktoré musí majiteľ požiadať na dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého bydliska na základe žiadosti. Špeciálne čísla sú vydávané na 3 roky a vydanie jednej tabuľky s EČ je spoplatnené vo výške 33 eur. Takéto traktory sú však oslobodené od absolvovania technickej či emisnej kontroly, nie však od povinnosti uzavrieť zákonné poistenie.

2. Platnosť vodičských preukazov

Od 15.1.2013 sa na základe novely menila aj platnosť vodičských preukazov.

  • pri vodičských preukazoch skupín A, B, T sa upravila na 15 rokov (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, T)
  • pri vodičských preukazoch skupín C, D to bolo 5 rokov (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D)
  • zároveň sa znížila platnosť preukazov pre vodičov, ktorý majú viac ako 63 rokov na dobu 2 rokov.

3. Silnejšie motorky už aj s „B“ skupinou

Dátum 1.5.2013 zrejme potešil viacerých fanúšikov motocyklov. Od tohto dátumu totiž platí rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny B aj na motocykel s objemom do 125 cm3. Maximálnym objemom, ktorý bol povolený doteraz, bol 50 cm3. Táto platnosť sa však rozšírila iba na území Slovenskej republiky a musia byť splnené dve podmienky:

  • automatická prevodovka na motocykle
  • minimálne 2 roky vydané vodičské oprávnenie skupiny B

Veríme, že hoci je zmien viacero, postupne sa po uvedení do praxi zaradia do pravidiel cestnej premávky a vodiči si na ne zvyknú. Predsa len, viaceré sú prijaté najmä preto, aby vodičom uľahčili administratívne úkony ohľadom ich vozidla. Uvidíme však, kedy prídu ďalšie zmeny a najmä v čom budú spočítať.