pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poisťovňa ASTRA ukončila predaj poistenia

04.09.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Z času na čas sa, žiaľ, medzi naše aktuality dostane aj nie príliš pozitívna správa. Aktuálne sa týka poisťovni ASTRA, ktorá na Slovensku prestala predávať povinné zmluvné poistenie.

Tento stav nastal v dôsledku zlej situácie jej materskej spoločnosti v Rumunsku. Poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. so sídlom v Bukurešti mala totiž už dlhšie problémy a bola jej udelená nútená správa. Ozdravný plán z februára 2014 s opatreniami udelenými Úradom pre dohľad nad finančným trhom jej nepomohol, a tak jej bolo na základe rozhodnutia dňa 26.8.2015 odobrané povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 31.8.2015, kedy aj Národná banka Slovenska u nás vydala nasledovné upozornenie:

„Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na činnosť spoločnosti nemá ASTRA povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti, a preto Národná banka Slovenska upozorňuje klientov, aby neuzatvárali poistné zmluvy, v ktorých ako poisťovateľ vystupuje spoločnosť ASTRA.

Od tohto dátumu preto nie je možné dojednať si povinné zmluvné poistenie od poisťovne ASTRA ani na našej stránke.

Klienti by sa nemali obávať o vyplácanie poistných plnení

Všetky záväzky, ktoré vyplývajú poisťovni z doteraz uzatvorených poistných zmlúv v prípade jej insolventnosti preberá na seba podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona č. 381/2001 Z.z. o PZP obvykle Slovenská kancelária poisťovateľov a jej garančný fond.

V Rumunsku bol však zriadený Úradom pre dohľad nad finančným trhom Garančný fond, ktorý má rovnakú funkciu, ale rozšírenú pôsobnosť. Hradiť bude poistné plnenia nielen osobám poisteným v domácej krajine, ale aj v iných členských štátoch, a tým pádom aj poisteným na Slovensku. Na základe tejto skutočnosti budú teda všetky vzniknuté poistné plnenia hradené z Garančného fondu v Rumunsku.

V prípade, že by ste mali nejaké otázky ohľadom poskytovania poistného plnenia, je možné podať podnet Národnej banke Slovenska.

Vyjadrenie zástupcu poisťovne ASTRA na Slovensku

Prikladáme ešte vyjadrenie riaditeľa slovenskej pobočky poisťovne ASTRA, p. Zaťka, zo dňa 31.8.2015:

„Zatiaľ máme pozastavený len predaj poistenia a ostatné aktivity by mali pokračovať. Predpokladám, že do niekoľkých dní dostaneme pokyny ako ďalej postupovať. Určite budeme čo najskôr informovať o ďalšom postupe našich klientov, obchodných partnerov a dodávateľov“.

Vo vyjadrení o budúcnosti bol zatiaľ opatrný: „V tomto momente je predčasné hovoriť o budúcnosti, pretože najprv musíme zvládnuť aktuálnu situáciu.“

Akonáhle budeme mať k dispozícii novšie informácie, budeme vás samozrejme informovať.

Zdroj: nbs.sk, opoisteni.sk

AKTUALIZOVANÉ 8.9.2015

Aktuálne slovenská organizačná zložka poisťovne ASTRA intenzívne rokuje o svojej ďalšej činnosti a budúcnosti. V súčasnosti ale platí nasledovné:

  • všetky uzatvorené poistné zmluvy sú platné aj z nich vyplývajúce práva a povinnosti
  • nové poistné zmluvy ani pripoistenia k existujúcim nie je možné uzatvoriť
  • ak majú klienti záujem, môžu svoje poistenie ukončiť podľa platnej legislatívy
  • v prípade vzniku poistnej udalosti ju treba nahlásiť slovenskej pobočke ASTRA, u ktorej likvidácia prebieha. Poistné plnenie bude čerpané podľa typu produktu z garančného fondu SKP alebo z rumunského Garančného fondu.

Zdroj: poisťovňa Astra