pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čo sa zmenilo v rámci objektívnej zodpovednosti?

28.02.2024 | Autor: Katarína Zelinková

Od roku 2012 je na Slovensku zavedený inštitút objektívnej zodpovednosti. Mnohí vodiči však dodnes netušia, čo to presne znamená a na čo by si mali dať pozor.

Sudcovske kladivo

V rámci objektívnej zodpovednosti je držiteľ každého automobilu povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, a to aj vtedy, keď jeho vozidlo používa niekto iný. Ak niekomu požičiate vaše auto a ten poruší dopravné predpisy, pokutu dostanete vy, pretože ste držiteľ daného automobilu.

Objektívna zodpovednosť je nástroj, ktorým sa štát snaží zabezpečiť to, aby vodiči vždy dodržiavali pravidlá cestnej premávky, teda rešpektovali dopravné značenia a najvyššiu povolenú rýchlosť, neprechádzali na červenú a pod.. Po právnej stránke je definovaná ako zodpovednosť držiteľa vozidla za niektoré skutky vodiča. Už v definícii je jasne rozlíšené, že držiteľ a vodič vozidla môžu byť dve rôzne osoby, pričom pokutu nedostanú obaja, ale iba držiteľ.

Pozor na pokuty

Správne delikty budú sankcionované, pričom výška pokút je jasne vopred určená. Policajti nie sú oprávnení uložiť pokutu v inej výške, prihliadať na okolnosti alebo o výške pokuty rozhodovať na základe osoby vodiča vozidla. Výška samotnej pokuty závisí od závažnosti previnenia a v niektorých prípadoch sa môže vyšplhať do vysokých súm. Za prekročenie rýchlosti môžete v meste dostať pokutu v rozmedzí od 20 do 800 eur, mimo obce sa výšky pokút pohybujú až do sumy 1000 €. Za jazdu v záchranárskej uličke vám môže byť priznaná pokuta od 200 do 300 eur. Jedna z najvyšších sankcií je udeľovaná za prekročenie najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla. V prípade takéhoto priestupku môžete dostať pokutu až do výšky 798 eur.

V rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti platí, že ak držiteľ uhradí pokutu do 15 dní odo dňa, kedy mu bola doručená, bude musieť zaplatiť iba 2/3 z celkovej sumy, ktorá mu bola pôvodne uložená. Ak bude sankciu hradiť po uplynutí 15-dňovej lehoty, musí zaplatiť plnú výšku. Pokutovaný vodič má právo podať voči rozhodnutiu o uložení pokuty odpor, ktorý ale nemusí byť vyriešený v jeho prospech. Okrem toho bude musieť uhradiť aj trovy konania. Zaplatenie pokuty predstavuje ukončenie celej záležitosti, pričom držiteľ vozidla nedostane žiadny zápis do evidencie vodičov.

Prinieslo zavedenie objektívnej zodpovednosti nejaké pozitíva?

Inštitút objektívnej zodpovednosti je na Slovensku zavedený už vyše 10 rokov, jeho výsledky sú však rozporuplné. Pre štát predstavuje zisk, ale nedá sa povedať, že by naozaj prispel k plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Ďalším kameňom úrazu v prípade objektívnej zodpovednosti je jej procesná stránka, ktorá je v našej krajine veľmi zdĺhavá. Keď vodič spácha priestupok, údaje sú prepisované manuálne pracovníkom polície. V praxi sa tak často stáva, že držiteľ vozidla dostane pokutu aj niekoľko rokov od spáchania správneho deliktu. V takom čase si už nikto nemusí pamätať, či auto mal niekto požičané, alebo daný automobil už môže byť odhlásený z evidencie.

V zahraničí to funguje na plne automatickom procese. Keď vodič spácha priestupok a systém ho zaznamená, podľa EČV vypátra držiteľa a odošle mu pokutu. Spravidla to vyzerá tak, že jeden deň vodič poruší pravidlá cestnej premávky a na druhý deň už má pokutu na stole. Systém sankcionovania je pritom nastavený veľmi sofistikovane. Za prejdenie na červenú v prvej sekunde červeného signálu bude vodič pokutovaný v inej výške, než keď prejde pred koncom červenej.

Dôležitý je však čas medzi spáchaním priestupku a doručením pokuty. Čím je kratší, tým je vyššia možnosť upozornenia a „výchovy“ vodičov, ktorí sa môžu naučiť lepšie kontrolovať svoje správanie na ceste a šoférske návyky.

Problém s automatickými pokutami

Národný kontrolný úrad (NKÚ) začiatkom tohto roka upozornil na značné nedostatky ohľadom inštitútu objektívnej zodpovednosti. Kritizuje najmä nízku mieru automatizácie a fakt, že procesy nie sú plne digitalizované. Ako sme už spomenuli vyššie, susedné štáty sú v tomto ohľade ďaleko pred nami a to aj napriek tomu, že s implementáciou systému začali približne v rovnakom čase ako Slovensko. NKÚ tiež vidí problém v tom, že polícia nemá jasne definované pravidlá ani stratégiu ohľadom kontroly nad bezpečnosťou premávky.

Krajiny ako Česko či Rakúsko by nám mohli byť vzorom, nakoľko po automatizácii a digitalizácii potrebných procesov im zavedenie inštitútu objektívnej zodpovednosti prinieslo tieto pozitíva:

  • efektívnejšie riešenie priestupkov,
  • významný pokles dopravných nehôd, pri ktorých došlo k usmrteniu osoby.

Takže sa dá povedať, že v zahraničí tento inštitút plní svoj účel. Aj na Slovensku by to tak mohlo byť, potrebujeme však zmodernizovať technológie. To prinesie nielen rýchlejšie riešenie celej záležitosti ohľadom priestupku, ale zároveň sa aj minimalizuje možnosť korupcie, keďže pokuty by neboli spracovávané manuálne, ale automaticky. Vylepšenie všetkých procesov by tak prinieslo veľa dobrého, no je otázne, kedy sa tak naozaj stane.

Kontrola od NKÚ však nezistila len nedostatky, ale aj zmeny k lepšiemu. Tie podľa kontrolórov učinili samosprávy krajských miest, keď inštitút objektívnej zodpovednosti začali aktívne využívať. Nemajú však na starosti riešenie dopravných nehôd, ale kontrolu parkovania.

Samosprávy a objektívna zodpovednosť

Od 1.5. 2021 môžu dodržiavanie objektívnej zodpovednosti kontrolovať aj mestá a obce, pričom vyzbierané pokuty budú ich príjmom.

Treba však brať do úvahy, že obecná polícia nie je oprávnená riešiť všetky dopravné priestupky. V rámci objektívnej zodpovednosti obce a mestá kontrolujú najmä statickú dopravu. Tieto právomoci im boli pridelené najmä z dôvodu, že v mestách a obciach je potrebné riešiť problém s parkovaním rezidentov, pričom stanovili jasné pravidlá a zabezpečili potrebné dopravné značenie. Dlho však neboli oprávnené na výkon kontroly dodržiavania týchto pravidiel.

Mestá a obce majú v súčasnosti nasledujúce právomoci:

  • zadokumentovanie porušenia zákazu zastavenia a státia,
  • udelenie pokuty,
  • riešenie podaného odporu,
  • rozhodovanie v konaní pri podanom odpore.

V prípade, že držiteľ vozidla podá odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré vydalo mesto alebo obec, následné konanie bude viesť príslušný orgán policajného zboru.

Prínosom malo byť čiastočné odbremenenie polície, pričom obce a mestá môžu lepšie kontrolovať dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa parkovania rezidentov.

Objektívna zodpovednosť a PZP

Povinné zmluvné poistenie kryje zodpovednosť vodiča za škodu spôsobenú jeho motorovým vozidlom. Niektorí vodiči si mýlia zodpovednosť za škodu s objektívnou zodpovednosťou. V prvom prípade ide o spôsobenie škodovej udalosti alebo dopravnej nehody, v druhom prípade o porušenie dopravných predpisov. Preto upozorňujeme na to, že akékoľvek pokuty udelené v rámci objektívnej zodpovednosti nie sú zo zákonného poistenia kryté.

Na vaše poistenie auta sa môžete spoľahnúť pri celom rade nepríjemnosti, od malého ťuknutia na parkovisku až po rozbité čelné sklo či zrážku so zverou. Na cestách je vždy dôležité byť obozretný a zodpovedný, a dodržiavať dopravné predpisy. V prípade rôznych nečakaných problémov či nepríjemností sa potom môžete spoľahnúť na vaše povinné zmluvné poistenie, ktoré si môžete za najlepšiu cenu uzatvoriť kompletne online. Využite naše online porovnanie cien PZP a uzatvorte si výhodnú poistku ešte dnes.


Stačí pár kliknutí a PZP za najelpšiu cenu je vaše!