Podmienky ochrany osobných údajov

Vyplnením osobných údajov vo formulári a jeho odoslaním dobrovoľne udeľujete spoločnosti DELUVIS s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 798 998, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 22769/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), súhlas k tomu, aby všetky Vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené vo formulári, spracovávala v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Účelom spracovania osobných údajov je (i) poskytnutie služby uvedenej v záhlaví formulára, (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, (iii) archivačné a analytické činnosti Prevádzkovateľa t.j. hodnotenie kvality služieb Prevádzkovateľa a Vašej spokojnosti s cieľom zefektívňovania, optimalizácie a identifikácie poskytovaných služieb. Zároveň dávate súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ poskytol Vaše osobné údaje na spracovávanie iným subjektom, ktoré sú voči Prevádzkovateľovi v právnom postavení prepojených osôb a podriadenými finančným agentom vykonávajúcimi činnosť pre Prevádzkovateľa. Svoj súhlas poskytujete Prevádzkovateľovi na dobu 5 rokov a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Svoj súhlas poskytujete Prevádzkovateľovi na dobu 5 rokov a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dotknutá osoba môžete uplatňovať voči Prevádzkovateľovi práva, ako Vám vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Aktuálne znenie Zákona je uverejnené na stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR: http://www.dataprotection.gov.sk/ .

Práva dotknutej osoby vo veci ochrany osobných údajov

Práva dotknutej osoby vo veci ochrany osobných údajov upravuje najmä ustanovenia §15 a §28 Zákona.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

(a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

(b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom definovanom rozsahu,

(c) informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

(d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

(g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti u Prevádzkovateľa namietať voči:

(a) spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

(b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

(c) poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má v zákonom definovaných prípadoch právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba má v zákonom definovaných prípadoch právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať dotknutá osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v zákonom stanovenej lehote. Dotknutá osoba je oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Práva Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je oprávnený kontaktovať dotknuté osoby za účelom overenia si aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje, u ktorých bude odôvodnená pochybnosť o ich správnosti, bude Prevádzkovateľ oprávnený blokovať a pokiaľ ich nebude možné opraviť alebo overiť bez väčších nákladov resp. úsilia, takéto osobné údaje budú zlikvidované.

Osobitné upozornenia

Spustením internetovej stránky v prehliadači dochádza k sledovaniu Vašej činnosti na stránke vrátane zistenia doménového mena/servera/IP adresy Vášho počítača, čoho ste si plne vedomí a súhlasíte s tým.

Komunikácia s Prevádzkovateľom prostredníctvom elektronickej pošty (email) nie je kódovaná. Prevádzkovateľ preto odporúča, aby užívatelia stránok neposielali prostredníctvom elektronickej pošty žiadne informácie, ktoré sú osobnej či dôvernej povahy alebo majú byť utajované v zmysle právnych predpisov alebo z iných dôvodov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím so zasielaním marketingových materiálov, noviniek, informácií a obchodných ponúk na sprostredkovanie finančných služieb formou elektronickej pošty od spoločnosti DELUVIS s.r.o. v súlade s §3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení a §62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a dávam spoločnosti DELUVIS s.r.o. súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov na tieto účely.