033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

Súhlas s marketingovým spracovaním vašich údajov

Netfinancie, s.r.o.

Súhlasom sa prihlásite k odberu našich newslettrov (infomailov), čím získate informácie o zaujímavých aktualitách, akciách, či nových službách. Nakoľko si poskytnutie vášho emailu úprimne vážime, nebudeme vás obťažovať veľkým množstvom mailov. Celkový počet newslettrov nebude väčší ako cca 5 mailov za rok. V prípade, že máte záujem o pravidelnejšie informácie, budeme radi, ak si pridáte do sledovania aj našu facebookovu stránku.

pre poisťovňu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Vašim dobrovoľným súhlasom dávate poisťovni Allianz povolenie na spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, a to s platnosťou do jeho písomného odvolania. Ako poistník súčasne súhlasíte so zasielaním korešpondencie poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Zároveň však aj beriete na vedomie, že súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným poisťovateľovi.

pre poisťovňu AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

Ako poistník poskytujete poisťovni AXA ASSISTANCE súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska/sídla, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, konkrétne na účely produktovej ponuky AXA ASSISTANCE a tretích osôb patriacich do finančnej skupiny AXA alebo AXA ASSISTANCE (Poistník uzatvorením poistnej zmluvy súhlasí s poskytnutím informácií o skutočnostiach týkajúcich sa jeho poistenia iným poistiteľom), ako aj osobám, ktoré sú zmluvnými partnermi poistiteľa, a to za účelom ponuky ich obchodu, služieb a marketingu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak nedošlo k jeho písomnému odvolaniu, udeľuje ho poistník poisťovateľovi (poisťovni AXA ASSISTANCE) na celú dobu existencie vzájomných záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poistnou zmluvou a ďalej na dobu 5 rokov nasledujúcich po vysporiadaní uvedených záväzkov.

pre poisťovňu AXA pojišťovna, a.s.

Vyjadrením svojho súhlasu povoľujete, aby AXA pojišťovna, a.s. využívala vaše osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, adresu) za účelom skvalitnenia starostlivosti o klienta a na marketingové účely poistiteľa a osôb patriacich do finančnej skupiny AXA na Slovensku, priamo alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a zmluvných partnerov poistiteľa. Súhlas je udelený na dobu existencie zmluvy a nasledujúcich 5 rokov. Je však možné kedykoľvek ho písomne odvolať.

pre poisťovňu Colonnade Insurance S.A.

Vašim dobrovoľným súhlasom dávate poisťovni, Colonnade Insurance S.A., povolenie na spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, a to s platnosťou do jeho písomného odvolania. Ako poistník súčasne súhlasíte so zasielaním korešpondencie poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Zároveň však aj beriete na vedomie, že súhlas máte právo odvolať podľa príslušných podmienok, a to písomným oznámením adresovaným poisťovateľovi.

pre poisťovňu Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Vašim dobrovoľným súhlasom dávate poisťovni, Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, povolenie na spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, a to s platnosťou do jeho písomného odvolania. Ako poistník súčasne súhlasíte so zasielaním korešpondencie poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Zároveň však aj beriete na vedomie, že súhlas máte právo odvolať podľa príslušných podmienok, a to písomným oznámením adresovaným poisťovateľovi.

pre poisťovňu Generali Poisťovňa, a. s.

Súhlasom dávate rovnako poisťovni Generali povolenie, aby spracúvala vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo na účely marketingových činností poisťovateľa, sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generali (napr. ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom. Zároveň beriete na vedomie, že máte právo na blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými ste boli oboznámený, sú v príslušných poistných podmienkach, ako aj na webovej stránke poisťovateľa.

pre poisťovňu Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Vašim dobrovoľným súhlasom dávate poisťovni, Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel, povolenie na spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, a to s platnosťou do jeho písomného odvolania. Ako poistník súčasne súhlasíte so zasielaním korešpondencie poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Zároveň však aj beriete na vedomie, že súhlas máte právo odvolať podľa príslušných podmienok, a to písomným oznámením adresovaným poisťovateľovi.

pre poisťovňu Groupama poisťovňa, a.s.

Vašim súhlasom dávate poisťovni Groupama povolenie k spracovaniu Vašich osobných údajov, v rozsahu osobných údajov uvedených v poistnej zmluve, na marketingové účely. Ako poistník súčasne súhlasíte so zasielaním korešpondencie poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Zároveň však aj beriete na vedomie, že súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným poisťovateľovi.

pre poisťovňu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vašim dobrovoľným súhlasom dávate poisťovni, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., povolenie na spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, a to s platnosťou do jeho písomného odvolania. Ako poistník súčasne súhlasíte so zasielaním korešpondencie poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Zároveň však aj beriete na vedomie, že súhlas máte právo odvolať podľa príslušných podmienok, a to písomným oznámením adresovaným poisťovateľovi.

pre poisťovňu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Ako poistník a poistená/é osoba/y resp. zákonný zástupca maloletého v súvislosti s uzatvorením tejto poistnej zmluvy, dávate súhlas poisťovni KOOPERATIVA, aby osobné údaje získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou a počas trvania zmluvného vzťahu spracovávala v rámci výkonu predmetu svojej činnosti, a to na účel a po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie správy tejto poistnej zmluvy, výkonu práv a plnenia povinností vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy, preverenia údajov v nej obsiahnutých, ako aj na vykonávanie všetkých úkonov potrebných na úplnú likvidáciu prípadne vzniknutej poistnej udalosti, resp. na uplatnenie vzájomných alebo jednostranných právnych úkonov. Dávate súhlas, aby poisťovňa osobné údaje obsiahnuté v tejto poistnej zmluve poskytla a sprístupnila členom koncernovej skupiny Vienna Insurance Group, ktorej súčasťou je poisťovateľ, jeho zmluvným partnerom, registrovaným sprostredkovateľom poistenia, subjektom poskytujúcich pre poisťovateľa asistenčné služby v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, poskytovaním asistenčných služieb, ktoré poverila uplatňovaním oprávnených nárokov z tejto poistnej zmluvy, zaisťovacím spoločnostiam na výkon zaisťovacej činnosti, a to i mimo územia Slovenskej republiky do krajín, ktoré zaručujú primeranú ochranu osobných údajov, ako aj do krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov, za podmienok stanovených zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Ako poistník prehlasujete, že vám bol daný súhlas na uvedenie osobných údajov osôb uvedených v tejto poistnej zmluve a udelenie súhlasu poisťovni na ich spracovanie a poskytnutie tretím osobám, ako je uvedené vyššie.
Ako poistník tiež ďalej prehlasujete, že všetky uvedené údaje sú úplné a pravdivé a udelený súhlas so spracovaním osobných údajov v tejto zmluve je oprávnený odvolať s tým, že jeho účinky nastanú okamihom vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy.

pre poisťovňu MetLife Europe Insurance d.a.c.

Vašim dobrovoľným súhlasom dávate poisťovni, MetLife Europe Insurance d.a.c., povolenie na spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, a to s platnosťou do jeho písomného odvolania. Ako poistník súčasne súhlasíte so zasielaním korešpondencie poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Zároveň však aj beriete na vedomie, že súhlas máte právo odvolať podľa príslušných podmienok, a to písomným oznámením adresovaným poisťovateľovi.

pre poisťovňu Poštová poisťovňa, a.s.

Vašim súhlasom (ako poistníka a poisteného) na spracovanie osobných údajov na marketingové účely (v rozsahu osobných údajov uvedených v poistnej zmluve), udeľujete Poisťovni Poštovej banky súhlas na zasielanie reklamných informácií a oznamovanie ponúk ďalších produktov, služieb a/alebo o marketingových akciách poisťovne prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie (telefonický kontakt, krátke textové správy, správy elektronickej pošty) prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste oznámili poisťovni. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň (ako poistník a poistený) dávate súhlas k tomu, aby poisťovňa poskytla vaše údaje všetkým subjektom patriacim do finančnej skupiny Poštovej banky, a.s., na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom ich podnikateľskej činnosti a na činnosti súvisiace s ich podnikateľskou činnosťou, na vykonávanie marketingových činností, vzájomnej podpory predaja, poskytovanie komplexného finančného servisu a vyhotovovania štatistík a analýz. Rovnako aj tento súhlas je možné kedykoľvek písomnej odvolať.

pre poisťovňu Union poisťovňa, a.s.

Svojím súhlasom so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. a § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z.) dávate Union poisťovni povolenie, aby vaše osobné údaje uvedené v bode 1 poistnej zmluvy alebo návrhu poistnej zmluvy (okrem rodného čísla) spracovávala na účely marketingových aktivít, a to najmä ponúkanie produktov a s nimi súvisiacich služieb, zisťovanie názorov na spokojnosť s poskytovanými službami realizovanými Union poisťovňou, a.s. alebo jej zmluvnými partnermi. Súčasne sa súhlas vzťahuje aj na využitie vášho telefónneho čísla a e-mailovej adresy na zasielanie marketingových správ formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Súhlas je poskytnutý na dobu trvania poistnej zmluvy a na dobu 10 rokov po ukončení platnosti poistného vzťahu.
Poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely nie je povinné. Beriete tak na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať a že odvolanie nemá spätné účinky.

pre poisťovňu UNIQA poisťovňa, a.s.

Vašim dobrovoľným súhlasom dávate poisťovni, UNIQA poisťovňa, a.s., povolenie na spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, a to s platnosťou do jeho písomného odvolania. Ako poistník súčasne súhlasíte so zasielaním korešpondencie poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Zároveň však aj beriete na vedomie, že súhlas máte právo odvolať podľa príslušných podmienok, a to písomným oznámením adresovaným poisťovateľovi.

pre poisťovňu Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Ako poistník a poistený poskytujete poisťovni Wüstenrot súhlas:

  1. na spracúvanie osobných údajov uvedených v poistnej zmluve (ďalej len „údaje“) vrátane ich poskytovania zmluvnej zaisťovni so sídlom v zahraničí za účelom zaistenia;

a zároveň súhlas na spracúvanie uvedených osobných údajov a poskytovanie:

  1. zmluvným partnerom za účelom marketingovej činnosti poisťovne a zmluvných partnerov, vzájomnej podpory predaja a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva vám ako poistníkovi a ako poistenému; zmluvným zástupcom poisťovne za účelom správy poistenia;
  2. zmluvným zástupcom poisťovne za účelom správy poistenia
  3. v súvislosti so šetrením poistnej udalosti vrátane ich poskytovania zmluvným partnerom poisťovne v oblasti likvidácie (asistenčná služba) za účelom likvidácie poistných udalostí
  4. tretím osobám (najmä advokátom, notárom, spoločnostiam zaoberajúcim sa inkasom pohľadávok) za účelom ochrany a domáhania sa práv poisťovne
  5. všetkým subjektom patriacim k finančnej skupine Wüstenrot za účelom finančného sprostredkovania, marketingovej činnosti, vzájomnej podpory predaja a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva vám ako poistníkovi a ako poistenému a vyhotovovania štatistík a analýz
  6. navyše aj vrátane čísla poistnej zmluvy prideleného informačným systémom poisťovne, dátumu, do ktorého je poistné zaplatené, a výšky splatného poistného z poistnej zmluvy, ktoré ste ako poistník nezaplatil, a to veriteľovi poisteného, v prospech ktorého je viazané poistné plnenie (vinkulácia poistného plnenia) za účelom kontroly plnenia podmienok zmluvného vzťahu medzi vami ako poisteným a veriteľom, v prospech ktorého je poistné plnenie viazané.

Súhlas na spracovanie údajov poskytujete ako poistník a ako poistený:

  1. vrátane ich poskytnutia s výnimkou súhlasu podľa písm. b) a f) na dobu trvania zmluvného vzťahu a na dobu nevyhnutnú pre uplatnenie práv a povinností stanovených zákonom poisťovni a po uvedenú dobu nie ste ako poistník oprávnený súhlas účinne odvolať.
  2. vrátane ich poskytnutia podľa písm. g) na dobu trvania viazania poistného plnenia v prospech veriteľa poisteného, po uvedenú dobu nie ste ako poistník ani ako poistený oprávnený súhlas účinne odvolať.
  3. vrátane ich poskytnutia podľa písm. b) a f), v tomto prípade je súhlas kedykoľvek odvolateľný.