Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Groupama poisťovňa, a.s. – Ročné cestovné poistenie


Logo - Groupama poisťovňa

Poisťovňa Groupama poskytuje svojim klientom okrem krátkodobého aj ročné cestovné poistenie. Využiť ho môžu jednotlivci, ale aj viaceré osoby bez obmedzenia veku, navyše niektoré s výhodnými zľavami – deti do 14 rokov vrátane majú zvýhodnené sadzby poistného a deti do 3 rokov sú poistené dokonca zdarma.

Ročné cestovné poistenie si môžu klienti uzatvoriť pre územie Európy (zemepisná oblasť Európy, Alžírsko, Cyprus, Egypt, Maroko, Tunisko, Turecko) alebo pre územie celého sveta (všetky krajiny a územia sveta). Poistenie umožňuje klientom cestovať neobmedzene počas celého roka a šetrí ich peniaze, pretože poisťovňa neuplatňuje spoluúčasť pri žiadnom riziku.

Poistné krytie v ročnom cestovnom poistení Groupama

Balíky ročného cestovného poistenia obsahujú nižšie uvedené zložky poistenia a líšia sa rozsahom poistného krytia.

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na prípady náhleho ochorenia alebo úrazu a kryje náklady na nevyhnutné lekárske ošetrenie, lieky, hospitalizáciu, ošetrenie zubov, prevoz späť do vlasti, sprevádzanie dieťaťa, predĺženie pobytu po nemocničnom ošetrení a repatriáciu poisteného.

Asistenčné služby

Asistenčné služby k ročnému cestovnému poisteniu poskytuje spoločnosť EuroCross Assistance. Klienti ich môžu v prípade núdze využiť kedykoľvek, 24 hodín denne, a sú súčasťou každého poistného balíka. Medzi poskytované asistenčné služby patrí najmä lekárska pomoc, technická a osobná asistencia a ďalšie služby:

 • zaobstaranie potrebných liekov pre poisteného;
 • udržiavanie kontaktu s poisteným, cestovnými spoločnosťami a ošetrujúcimi lekármi v prípade hospitalizácie poistenej osoby v zahraničí;
 • vyhľadanie a zaistenie prevozu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia;
 • zabezpečenie kvalifikovaného lekárskeho doprovodu počas celého prevozu, ak je nevyhnutný;
 • zariadenie repatriácie späť do krajiny trvalého pobytu, ktorej súčasťou je kvalifikovaný lekársky doprovod;
 • priebežné Informovanie sa o zdravotnom stave poistenej osoby;
 • preklad a tlmočenie personálu požiadavky zo strany poisteného, ak sa vyskytol problém s dorozumením;
 • zaistenie poškodeného a poisteného vozidla a odtiahnutie do opravovne;
 • zaobstaranie ubytovania pre poistené osoby počas opravy vozidla;
 • zariadenie repatriácie poistených osôb v prípade, že vozidlo nie je možné oprava;
 • poskytnutie finančnej pomoci v príapde poistnej udalosti, prípade zabezpečenie prevodu peňazí poisteným osobám.

Poistenie batožiny

Predmetom poistenia batožiny v ročnom cestovnom je:

 • cestovná batožina – šatstvo, obuv, toaletné a hygienické potreby, kufre, tašky a športové náradie;
 • elektronické prístroje spolu s príslušenstvom;
 • výpočtová technika – osobný počítač, jeho periférne zariadenia a príslušenstvo, mobilný telefóny, satelitné navigačné GPS prístroje;
 • optické prístroje – fotoaparáty, videokamery, filmovacia a premietacia technika, ďalekohľady;
 • náklady, ktoré má poistený s vybavovaním náhradných cestovných dokladov v zahraničí v prípade ich straty alebo odcudzenia.

Neskoré dodanie batožiny

Táto zložka poistenia batožiny predstavuje kompenzáciu za náklady, ktoré poistený vynaloží na nákup nevyhnutných odevov, toaletných a hygienických potrieb z dôvodu, že mu po prílete nebola leteckou spoločnosťou doručená jeho cestovná batožina. Poisťovňa kompenzuje aj škody, ktoré vzniknú následkom živelnej udalosti, odcudzením, poškodením alebo stratou veci počas prepravy.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Za klienta poskytne poisťovňa kompenzáciu škôd na živote, zdraví, zničením veci, poškodením veci alebo inú majetkovú ujmu, ktorá vyplýva zo škody na živote a zdraví v zahraničí a ktorú by spôsobil tretej osobe. Toto poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu na hnuteľných veciach v ubytovacom zariadení, kde je poistený ubytovaný a využíva tak ubytovacie, príp. stravovacie služby. Nepatria k nim však prenajaté alebo požičané hnuteľné veci, ubytovateľ poskytol poistenému (bicykle, surfy, plavidlá a pod.).

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie v ročnom cestovnom poistení sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí v rámci cesty alebo pobytu v zahraničí, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad trvalých následkov úrazu. Ak dôjde k úrazu, poisťovňa poistné plnenie v rozsahu uvedenom vo všeobecných poistných podmienkach.

Poistenie storna objednanej služby a predčasného návratu

Poistnou udalosťou je stornovanie objednanej služby zo strany poisteného z dôvodov akútneho závažného ochorenia alebo úrazu poisteného alebo jeho rodinného príslušníka, hospitalizácie, úmrtia, či poškodenia majetku živelnou udalosťou alebo trestným činom. V uvedených prípadoch poisťovateľ preplatí náklady, ktoré poistený vynaloží na kúpu resp. rezerváciu objednaného zájazdu alebo na ubytovanie a dopravu v prípade predčasného ukončenia pobytu v zahraničí.

Poistenie právnej ochrany a asistencie v zahraničí

Predmetom tohto poistenia sú advokátom potvrdené náklady, ktoré boli vynaložené na právne zastupovanie pre poisteného a kaucia – stanovená podľa všeobecne používaných sadzieb právneho zastupovania v navštívenej krajine.

Poistenie technickej pomoci a odtiahnutie vozidla

Poistné plnenie je vo forme kompenzácie nákladov za náhradné ubytovanie počas doby nevyhnutnej na opravu nepojazdného vozidla. V prípade, že osobné vozidlo bolo odcudzené alebo nie je možná jeho oprava, poisťovňa poistenému preplatí primerané náklady na dopravu do vlasti vlakom alebo autobusom. Ďalej nahradí aj náklady spojené s vyprostením, dopravou, uskladnením poškodeného vozidla prípadne odstránením zvyškov motorového vozidla z vozovky.

Balíky ročného cestovného poistenia Optimum, Standard a Exclusive

Tabuľka obsahuje prehľad poistných limitov pre jednotlivé balíky ročného cestovného poistenia.

Limity poistného krytia

Rozsah nárokov

Rozsah poistných súm podľa typu poistenia

Optimum

Standard

Exclusive

Liečebné náklady

Územná platnosť „Európa“

50 000 €

100 000 €

200 000 €

Územná platnosť „Celý svet“

50 000 €

100 000 €

200 000 €

Asistencia: Lekárske ošetrenie

1 660 €

2 300 €

3 300 €

3 300 €

4 980 €

6 640 €

Hospitalizácia (choroba/úraz)

50 000 €

100 000 €

200 000 €

50 000 €

10 000 €

200 000 €

Prevoz poisteného

10 000 €

14 940 €

19 920 €

14 940 €

23 240 €

49 790 €

Preprava dieťaťa (doprovod)

665 €

665 €

665 €

995 €

995 €

995 €

Návšteva chorého

665 €

665 €

665 €

995 €

995 €

995 €

Predĺženie pobytu

332 €

415 €

500 €

500 €

565 €

665 €

Prevoz telesných pozostatkov

6 640

8 300 €

9 960 €

9 960 €

11 620 €

13 280 €

Zubné ošetrenie (max. 2 zuby)

300 €

300 €

300 €

Zodpovednosť za škodu

na majetku

x

6 640 €

16 600 €

na zdraví

x

33 200 €

66 390 €

Úraz

trvalé následky

x

3 320 €

3 320 €

smrť úrazom

x

3 320 €

3 320 €

Poistenie batožiny a strata dokladov

batožina

x

665 €

995 €

optické a elektronické prístroje

x

221 €

331 €

strata dokladov

x

265 €

265 €

Neskoré dodanie batožiny

x

300 € / os.

300 € / os.

Storno objednanej služby a predčasný návrat

storno

x

995 € / os.

1 330 € / os.

cestovné náklady

x

665 € / os.

995 € / os.

nečerpané náklady na ubytovanie

x

995 € / os.

1 330 € / os.

Meškanie odletu

x

150 € / os.

150 € / os.

Nepojazdné vozidlo

náklady na ubytovanie

x

x

75 € / os.

cestovné náklady

x

x

150 € / os.

Právne zastupovanie

náklady na zloženie kaucie

x

x

5 000 €

náklady právneho zastúpenia

x

x

10 000 €

Doplňujúce informácie pre ročné cestovné poistenie

Ročné cestovné poistenie je určené pre jednotlivcov aj rodiny. Umožňuje uzatvoriť celoročné poistenie na 365 dní (366 dní v prípade priestupného roka) a to s neobmedzenou dobou jedného pobytu v zahraničí. V prípade využitie poistenia storna objednanej služby je toto poistenie účinné dňom nasledujúcim po uhradení poistného a končí dňom nástupu na zájazd.

Rekreačné športy, okrem rekreačného lyžovania a snowboardingu, sú zahrnuté v základnom poistení bez nutnosti pripoistenia. Poistenie nekryje účasti na krajských, regionálnych a medzinárodných športových súťažiach, ani poistné udalosti spôsobené vykonávaním extrémnych športov alebo mimoriadne nebezpečnou činnosťou – tieto je možné pripoistiť za zvýšené poistné. Klient sa môže bez navýšeného poistného poistiť aj na pracovnú cestu administratívneho charakteru, manuálnu prácu si už musí pripoistiť.

Aké výhody má ročné cestovné poistenie od Groupama poisťovne?

 • na výber je viacero poistných balíkov podľa potrieb klienta
 • nie je obmedzená doba jedného pobytu v zahraničí
 • deti do 3 rokov majú poistenie zdarma, deti do 14 rokov vrátane s 50 % zľavou na poistnom
 • poistiť je možné všetky osoby bez obmedzenia veku
 • pri žiadnom riziku nie je uplatňovaná spoluúčasť
 • asistenčná služby je dostupná 24 hodín denne po celý rok


Aktuality - Groupama poisťovňa, a.s.

havarovaná motorka na ceste

Havarijné poistenie motocykla nie je zbytočnosť – čo všetko vám pokryje?

04.05.2022 | Autor: Eva Majerská

Motocykle sú veľmi obľúbeným prostriedkom prepravy, no jazda na nich je predovšetkým koníčkom a vyjadrením životného štýlu. Na Slovensku počet evidovaných motocyklov z roka na rok stúpa, podľa policajnej štatistiky z jari 2022 je ich okolo 163 tisíc (vrátane tých s postranným vozíkom). A napriek tomu iba malá časť z nich je havarijne poistená. Motocykle pritom patria medzi najcitlivejší hnuteľný majetok.

kľúče od auta v ruke predajcu

Čo s poistením, keď vám končí lízing? Zistite, na čo si dať pozor

13.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Po dlhých mesiacoch prišiel ten moment, kedy platíte poslednú splátku lízingovej spoločnosti a auto si konečne môžete prepísať na seba. Je to určite dôvod na radosť, ale čakajú vás aj nevyhnutné povinnosti spojené so zmenou vlastníka vozidla. Okrem prepisu auta na dopravnom inšpektoráte a s tým súvisiacej byrokracie vás čakajú aj úkony týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, respektíve havarijného poistenia. V tomto článku vám ponúkame zhrnutie, ako postupovať a čo robiť s poisteniami auta, keď lízing končí.

auto v servise

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?