Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Groupama - Cestovné poistenie


Logo - Groupama poisťovňa

Groupama poisťovňa má vo svojej ponuke krátkodobé aj ročné cestovné poistenie. Obe možnosti môžu využiť nielen jednotlivci, ale aj viaceré osoby, a to bez obmedzenia veku. Zvýhodnené sadzby majú deti do 14 rokov (vrátane) a deti do 3 rokov neplatia poistné vôbec. Cestovné poistenie je možné dojednať pre územie Európy (zemepisná oblasť Európy, ďalej Alžírsko, Cyprus, Egypt, Maroko, Tunisko, Turecko) alebo pre celý svet (všetky štáty a územia sveta). Cestovať s poistením môže klient na krátku dovolenku, dlhodobý pracovný pobyt, aj manuálnej povahy, alebo môže využívať poistenie pri cestách počas celého roka neobmedzene. Navyše poisťovňa Groupama neuplatňuje pri žiadnom riziku spoluúčasť.

Krátkodobé cestovné poistenie

V krátkodobom cestovnom poistení má klient na výber viacero balíkov, ktoré sa líšia krytím, ale aj limitmi poistného plnenie. Medzi jednotlivé zložky poistného krytia patria:

Poistenie liečebných nákladov

Vzťahuje sa na prípad náhlej choroby alebo úrazu a kryje náklady spojené s nevyhnutným lekárskym ošetrením, liekmi, hospitalizáciou, ošetrením zubov, prevozom späť do vlasti, sprevádzaním dieťaťa, predĺžením pobytu po nemocničnom ošetrení a repatriáciou poistného.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Groupama

Poskytuje ich spoločnosť EuroCross Assistance. Sú klientom k dispozícii nepretržite, 24 hodín denne, a automaticky v každom balíku poistenia. Asistenčné služby pre klientov v zahraničí zabezpečia lekársku pomoc, technickú a osobnú asistenciu a nasledovné služby:

 • zabezpečenie potrebných liekov pre poisteného;
 • v prípade hospitalizácie v zahraničí udržiavanie kontaktu s poistenou osobu, cestovnými spoločnosťami, aj s lekármi, ktorí ošetrujú poisteného;
 • vyhľadanie a zabezpečenie prevozu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia;
 • zabezpečenie kvalifikovaného lekárskeho sprievodu počas prevozu poisteného, aj je to zo zdravotného hľadiska nevyhnutné;
 • zabezpečenie repatriácie späť do krajiny trvalého pobytu spolu s kvalifikovaným lekárskym sprievodom;
 • priebežné informovanie o zdravotnom stave poistenej osoby;
 • tlmočenie personálu nemocnice požiadavky poisteného v prípade, že má problémy s dorozumením;
 • zabezpečenie odťahu poškodeného poisteného vozidla do opravovne;
 • zabezpečenie ubytovania pre poistené osoby počas opravy vozidla;
 • zabezpečenie repatriácie poistených osôb v prípade, že vozidlo nie je možné opraviť;
 • poskytnutie finančnej pomoci v prípade poistnej udalosti, resp. zabezpečenie prevodu peňazí poisteným osobám.

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny sa vzťahuje na:

 • cestovnú batožinu – šatstvo, obuv, toaletné a hygienické potreby, kufre, tašky a športové náradie;
 • elektronické prístroje spolu s príslušenstvom;
 • výpočtovú techniku – osobný počítač, jeho periférne zariadenia a príslušenstvo, mobilné telefóny, satelitné navigačné GPS prístroje;
 • optické prístroje – fotoaparáty, videokamery, filmovacia a premietacia technika, ďalekohľady;
 • v prípade straty alebo odcudzenia náklady poisteného spojené s vybavením náhradných cestovných dokladov v zahraničí.

Neskoré dodanie batožiny

Klient má nárok na kompenzáciu za náklady, ktoré vynaloží na nákup nevyhnutných odevov, toaletných a hygienických potrieb v prípade, že mu nebola po prílete dodaná cestovná batožina zo strany leteckej spoločnosti. Rovnako poisťovňa preplatí klientovi aj škody, ktoré vzniknú následkom živelnej udalosti, odcudzenia, poškodenia a straty veci počas prepravy.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poisťovňa poskytne za klienta kompenzáciu škôd na živote, zdraví, zničením veci, poškodením veci alebo inú majetkovú ujmu vyplývajúcu zo škody na živote a zdraví v zahraničí, ktorú by spôsobil tretej osobe. Týka sa aj zodpovednosti poisteného za škodu na hnuteľných veciach v ubytovacom zariadení, ktoré poistený využíval v čase ubytovania v súvislosti s poskytovaním ubytovacích, príp. stravovacích služieb. Nevťahuje sa na prenajaté alebo požičané hnuteľné veci, ktoré klientovi poskytol ubytovateľ (plavidlá, surfy, bicykle a podobne).

Úrazové poistenie

Predstavuje finančnú kompenzáciu za úrazy klienta pri ceste a pobyte v zahraničí pre prípad smrti následkom úrazu alebo pre prípad trvalých následkov úrazu. V prípade úrazu poskytne poisťovňa poistné plnenie v rozsahu dohodnutom vo všeobecných poistných podmienkach.

Poistenie storna objednanej služby a predčasného návratu

Poistenie storna sa vzťahuje na stornovanie objednanej služby zo strany poisteného, pričom dôvodom je akútne závažné ochorenie alebo úraz poisteného alebo jeho rodinného príslušníka, hospitalizácia, úmrtie, či poškodenie majetku živelnou udalosťou alebo trestným činom. Poisťovňa v takýchto prípadoch poskytne náhradu za náklady vynaložené na kúpu resp. rezerváciu objednaného zájazdu, aj za náklady na ubytovanie a dopravu z dôvodu predčasného ukončenia pobytu v zahraničí.

Poistenie právnej ochrany / asistencie v zahraničí

Poistenie sa vzťahuje na preplatenie advokátom potvrdených nákladov za právne zastupovanie poisteného a kaucie, ktoré sú ocenené podľa všeobecne používaných sadzieb právneho zastupovania v navštívenej krajine.

Poistenie technickej pomoci a odtiahnutia vozidla

Poisťovňa poskytne kompenzáciu nákladov za náhradné ubytovanie počas doby, ktorá je nevyhnutná na opravu nepojazdného motorového vozidla. Rovnako preplatí aj primerané náklady na dopravu do vlasti vlakom alebo autobusom v prípade odcudzenia motorového vozidla, alebo ak nie je možná jeho oprava, ďalej aj náklady spojené s vyprostením, dopravou, uskladnením poškodeného osobného vozidla prípadne odstránením zvyškov z vozovky.

Balíky cestovného poistenia Optimum, Standard a Exclusive

V tabuľke sú uvedené jednotlivé balíky krátkodobého cestovného poistenia s limitmi poistného krytia platnými pre dané poistenia.

Limity poistného krytia

Rozsah nárokov

Rozsah poistných súm podľa typu poistenia

Optimum

Standard

Exclusive

Liečebné náklady

Územná platnosť „Európa“

50 000 €

100 000 €

200 000 €

Územná platnosť „Celý svet“

50 000 €

100 000 €

200 000 €

Asistencia: Lekárske ošetrenie

1 660 €

2 300 €

3 300 €

3 300 €

4 980 €

6 640 €

Hospitalizácia (choroba/úraz)

50 000 €

100 000 €

200 000 €

50 000 €

100 000 €

200 000 €

Prevoz poisteného

10 000 €

14 940 €

19 920 €

14 940 €

23 240 €

49 790 €

Preprava dieťaťa (doprovod)

665 €

665 €

665 €

995 €

995 €

995 €

Návšteva chorého

665 €

665 €

665 €

995 €

995 €

995 €

Predĺženie pobytu

332 €

415 €

500 €

500 €

565 €

665 €

Prevoz telesných pozostatkov

6 640

8 300 €

9 960 €

9 960 €

11 620 €

13 280 €

Zubné ošetrenie (max. 2 zuby)

300 €

300 €

300 €

Zodpovednosť za škodu

na majetku

x

6 640 €

16 600 €

na zdraví

x

33 200 €

66 390 €

Úraz

trvalé následky

x

3 320 €

3 320 €

smrť úrazom

x

3 320 €

3 320 €

Poistenie batožiny a strata dokladov

batožina

x

665 €

995 €

optické a elektronické prístroje

x

221 €

331 €

strata dokladov

x

265 €

265 €

Neskoré dodanie batožiny

x

300 € / os.

300 € / os.

Storno objednanej služby a predčasný návrat

storno

x

995 € / os.

1 330 € / os.

cestovné náklady

x

665 € / os.

995 € / os.

nečerpané náklady na ubytovanie

x

995 € / os.

1 330 € / os.

Meškanie odletu

x

150 € / os.

150 € / os.

Nepojazdné vozidlo

náklady na ubytovanie

x

x

75 € / os.

cestovné náklady

x

x

150 € / os.

Právne zastupovanie

náklady na zloženie kaucie

x

x

5 000 €

náklady právneho zastúpenia

x

x

10 000 €

Doplňujúce informácie pre cestovné poistenie

Cestovné poistenie je určené pre jednotlivca aj rodinu. V prípade storna objednanej služby je poistenie účinné nasledujúcim dňom po úhrade poistného a končí dňom nástupu na dovolenku alebo pobyt.

V základnom poistení bez nutnosti pripoistenia sú zahrnuté aj rekreačné športy, s výnimkou rekreačného lyžovania a snowboardingu. Poistenie ďalej nekryje účasti na krajských, regionálnych a medzinárodných športových súťažiach, taktiež ani poistné udalosti, ktoré vznikli v dôsledku vykonávania extrémnych športov alebo v dôsledku mimoriadne nebezpečnej činnosti (tieto prípady je možné dojednať za zvýšené poistné).

Bez navýšenia poistného sú kryté zahraničné cesty za prácou administratívneho charakteru, manuálnu prácu je nutné si pripoistiť.

Aké výhody má cestovné poistenie od Groupama poisťovne?

 • dáva možnosť výberu vhodného poistného balíka podľa preferencií a potrieb klienta;
 • neobmedzuje dobu jedného pobytu v zahraničí;
 • poskytuje poistenie zdarma pre deti do 3 rokov a deťom do 14 rokov vrátane zľavu 50 %;
 • poskytuje poistenie pre všetkých klientov bez obmedzenia veku;
 • neuplatňuje spoluúčasť pri žiadnom poistnom riziku;
 • poskytuje asistenčnú službu dostupnú nonstop po celý rok.


Aktuality - Groupama

výbuch sopky na La Palma

Čo ak moju dovolenkovú destináciu zasiahol živel? Pozrite sa, aké možnosti máte

21.06.2022 | Autor: Eva Majerská

Kto by sa netešil na každoročnú dovolenku? Vyhliadky a plánovanie popri bežných povinnostiach dodávajú každému dňu radosť. Lenže stáva sa bohužiaľ aj to, že tak dlho očakávané dni v dovolenkovej destinácii sa z hodiny na hodinu zmenia na nočnú moru. A povedzme si pravdu, v posledných rokoch sa tomu vďaka výkyvom počasia nedá vyhnúť už zrejme nikde.

havarovaná motorka na ceste

Havarijné poistenie motocykla nie je zbytočnosť – čo všetko vám pokryje?

04.05.2022 | Autor: Eva Majerská

Motocykle sú veľmi obľúbeným prostriedkom prepravy, no jazda na nich je predovšetkým koníčkom a vyjadrením životného štýlu. Na Slovensku počet evidovaných motocyklov z roka na rok stúpa, podľa policajnej štatistiky z jari 2022 je ich okolo 163 tisíc (vrátane tých s postranným vozíkom). A napriek tomu iba malá časť z nich je havarijne poistená. Motocykle pritom patria medzi najcitlivejší hnuteľný majetok.

kľúče od auta v ruke predajcu

Čo s poistením, keď vám končí lízing? Zistite, na čo si dať pozor

13.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Po dlhých mesiacoch prišiel ten moment, kedy platíte poslednú splátku lízingovej spoločnosti a auto si konečne môžete prepísať na seba. Je to určite dôvod na radosť, ale čakajú vás aj nevyhnutné povinnosti spojené so zmenou vlastníka vozidla. Okrem prepisu auta na dopravnom inšpektoráte a s tým súvisiacej byrokracie vás čakajú aj úkony týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, respektíve havarijného poistenia. V tomto článku vám ponúkame zhrnutie, ako postupovať a čo robiť s poisteniami auta, keď lízing končí.