ERGO Poisťovňa, a.s. – Ročné cestovné poistenie


Logo - ERGO Poisťovňa

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, a to do konca dňa, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Samotný produkt je možné uzavrieť vo viacerých variantoch, pričom územná platnosť vo všetkých balíkoch je celý svet. Maximálna dĺžka vycestovania je 45 dní na jednu cestu, pričom počet ciest za rok nie je obmedzený.
Poistenie sa dá uzatvoriť, ak má klient menej ako 74 rokov a môže byť poistený až do veku 75 rokov. Rovnako kryje aj administratívne služobné cesty. Produkt  však nie je určený pre zahraničné cesty manuálnej povahy.
Bežné rekreačné športy a zimné športy (lyžovanie,  snowboarding, beh na lyžiach, jazda na boboch - po vyznačených trasách, korčuľovanie na ľade, sánkovanie) sú automaticky zahrnuté do poistenia. ERGO poisťovňa nepoisťuje rizikové (extrémne) športy ani výkonnostné športy (športy na súťažnej úrovni).
Automaticky získa klient zdarma aj poistenie pre prípad zásahu Horskej služby na území SR s celkovým limitom 10 000 €.

Balíky celoročného cestovného poistenia ERGO

Klient má k dispozícii tieto základné poistné balíky:

Ročné cestovné poistenie EASY

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov kryje a hradí nevyhnutne a účelne vynaložené náklady na ošetrenie akútneho ochorenia a úrazu (lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, lieky, diagnostické vyšetrenia, prepravu do zdravotníckeho zariadenia a pod.).

Limity poistného krytia:

 • liečebné náklady v zahraničí: 200 000 €
 • akútne zubné ošetrenie: 300 €
 • náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok: 100 €
 • ambulantná preprava, prevoz telesných pozostatkov na Slovensko: do 200 000 €

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú automaticky súčasťou ročného cestovného poistenia všetkých balíkov. Zabezpečuje ich spoločnosť Europ Assistance s.r.o. a k dispozíciu sú non-stop sedem dní v týždni. Táto spoločnosť zabezpečuje napr.:

 • informačné služby pred vycestovaním (napr. vízová povinnosť, povinné resp. odporúčané očkovanie, bezpečnostná situácia a pod.);
 • monitoring liečby a hospitalizácie, vrátane kon­troly nákladov na liečbu;
 • vyhľadanie najbližšieho zdravotníckeho zariade­nia, resp. poskytovateľa lekárskych služieb schopné­ho poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Ročné cestovné poistenie CLASSIC

Okrem základného krytia ročného cestovného poistenia EASY (poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby), obsahuje poistný balík CLASSIC navyše aj:

Poistenie batožiny

Predmetom poistenia je batožina a veci osobnej potreby poisteného, ktoré si poistený berie so sebou na cestu a pobyt. Kamery a fotoaparáty sú kryté len pre prípad lúpeže.

Limity poistného krytia:

 • celkovo do výšky 700 € (pre krádež z vozidla je to 350 €), z toho:
  • za jeden kus poistenej batožiny (za jednu osobnú vec) do limitu 350 € (v prípade krádeže z vozidla je limit 175 €)

Úrazové poistenie

Finančné odškodnenie poisteného v prípade úmrtia následkom úrazu alebo vzniku trvalý následkov úrazu. V prípade útoku žraloka poisťovňa ako jediná na Slovensku vyplatí dvojnásobné plnenie.

Limity poistného krytia:

 • odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu s limitom do 10 000 €
 • odškodnenie v prípade smrti úrazom vo výške 5 000 €

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poisťovňa poskytne za klienta kompenzáciu škôd na živote, zdraví, zničením veci, poškodením veci alebo inej majetkovej ujmy vyplývajúcej zo škody na živote a zdraví v zahraničí, ktorú by spôsobil tretej osobe. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti sumou 175 €.

Limity poistného krytia:

 • škody na zdraví: 100 000 €
 • škody na majetku: 35 000 €

Ročné cestovné poistenie GOLD

Ročné cestovné poistenie GOLD obsahuje okrem poistného krytia balíka EASY navyše aj:

Poistenie batožiny v balíku GOLD

Poistenie kryje batožinu a veci osobnej potreby poisteného, ktoré si poistený berie so sebou na cestu a pobyt. Kryté sú aj kamery a fotoaparáty, ale len pre prípad lúpeže.

Limity poistného krytia:

 • celkovo do výšky 1 200 € (pre krádež z vozidla je to 350 €), z toho:
  • za jeden kus poistenej batožiny (za jednu osobnú vec) do limitu 350 € (v prípade krádeže z vozidla je limit 175 €)

Okrem toho je jeho súčasťou aj krytie straty, krádeže, zničenia a poškodenia cestovných dokladov. Poisťovňa poskytne kompenzáciu za nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných dokladov, a to do sumy 250 €.

Poistenie omeškania batožiny počas leteckej prepravy GOLD

Klient má v prípade meškania batožiny nárok na náhradu škody za nevyhnutné náklady na náhradné osobné potreby a oblečenie. Pričom pre výšku náhrady platí, že:

 • meškanie nad 6 hod. / 50 €
 • meškanie nad 12 hod. / 100 €
 • meškanie nad 24 hod. / 150 €
 • meškanie nad 48 hod. / 400 €

Úrazové poistenie v balíku GOLD

Úrazové poistenie poskytuje finančné odškodnenie poisteného v prípade úmrtia následkom úrazu alebo vzniku trvalý následkov úrazu. V prípade útoku žraloka poisťovňa vyplatí dvojnásobné plnenie, ako jediná na Slovensku.

Limity poistného krytia:

 • odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu s limitom do 15 000 €
 • odškodnenie v prípade smrti úrazom vo výške 7 500 €

Poistenie zodpovednosti za škodu GOLD

Poisťovňa poskytne za klienta kompenzáciu škôd na živote, zdraví, zničením veci, poškodením veci alebo inej majetkovej ujmy vyplývajúcej zo škody na živote a zdraví v zahraničí, ktorú by spôsobil klient tretej osobe. Z každej poistnej udalosti sa poistený podieľa na poistnom plnení sumou 175 €.

Limity poistného krytia:

 • škody na zdraví: 100 000 €
 • škody na majetku: 35 000 €

Poistenie právnej ochrany v zahraničí

Poisťovateľ poskytne klientovi z poistenia právnej pomoci plnenie za nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na právnu pomoc a zastupovanie advokátom pred súdom.

Limity poistného krytia:

 • právna pomoc: 5 000 €
 • poskytnutie kaucie: 5 000 €
 • celkový limit: 5 000 €

Poistenie technickej pomoci v zahraničí

V prípade, ak sa klientovi pokazí auto v zahraničí alebo bude mať dopravnú nehodu, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov a poskytnutie asistenčných služieb, ako napr.:

 • oprava vozidla na mieste, jeho odtiahnutie a úschova v prípade dopravnej nehody alebo poruchy vozidla;
 • pomoc pri strate kľúčov od vozidla, pri zlom natankovanom palive alebo pri defekte;
 • pomoc pri repatriácií vozidla na Slovensko.

Maximálny limit plnenia je vo výške 500 €, resp. pre náhradné ubytovanie v sume 70 € za noc (max. 2 noci).

Poistenie storna cesty GOLD

Poistením storna cesty sa poisťovňa zaväzuje k finančnej kompenzácii za storno poplatky leteckých spoločností, ubytovacích zariadení alebo iných nákladov, ktoré vzniknú z dôvodu stornovania zakúpenej letenky, dovolenky, ubytovania a pod. Limit plnenia je vo výške 1 000 €, pričom spoluúčasť pois­teného v prípade choroby, úrazu, živelnej udalosti, trestného činu je 20 %, v prípade úmrtia poisteného alebo blízkej osoby je 0 %.

Poistenie oneskorenia letu v balíku GOLD

V prípade oneskorenia letu poskytne poisťovateľ taktiež klientovi náhradu za náklady na hygienické potreby a náklady na občerstvenie. Pre výšku náhrady platí, že:

 • oneskorenie nad 6 hod. / 100 €
 • oneskorenie nad 24 hod. / 300 €

Ročné cestovné poistenie ELITE

Ročné cestovné poistenie ELITE obsahuje síce rovnaké poistné krytie ako vyššie uvedené poistné balíky (poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, poistenie batožiny...), ale líšia sa v rozsahu a limitoch poistného krytia.

Poistenie liečebných nákladov ELITE

Z poistenia liečebných nákladov sú hradené nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na ošetrenie akútneho ochorenia a úrazu (lekárske ošetrenie, hospitalizácia, lieky, diagnostické vyšetrenia, preprava do zdravotníckeho zariadenia a pod.).

Limity poistného krytia:

 • liečebné náklady v zahraničí: 400 000 €
 • akútne zubné ošetrenie: 300 €
 • náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok: 100 €
 • ambulantná preprava, prevoz telesných pozostatkov na Slovensko: do 400 000 €

Asistenčné služby v balíku ELITE

Asistenčné služby sú rovnako automaticky súčasťou tohto poistenia a k dispozícii non-stop sedem dní v týždni.  Spoločnosť Europ Assistance s.r.o., ktorá ich poskytuje, zabezpečuje napr.:

 • informačné služby pred vycestovaním (napr. vízová povinnosť, povinné resp. odporúčané očkovanie, bezpečnostná situácia a pod.);
 • monitoring liečby a hospitalizácie, vrátane kon­troly nákladov na liečbu;
 • vyhľadanie najbližšieho zdravotníckeho zariade­nia resp. poskytovateľa lekárskych služieb schopné­ho poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Poistenie batožiny v balíku ELITE

Poistenie sa vzťahuje na batožinu a veci osobnej potreby poisteného, ktoré si berie so sebou na cestu a pobyt. Kamery a fotoaparáty sú kryté len pre prípad lúpeže.

Limity poistného krytia:

 • celkovo do výšky 2 000 € (pre krádež z vozidla je to 500 €), z toho:
  • za jeden kus poistenej batožiny (za jednu osobnú vec) do limitu 350 € (v prípade krádeže z vozidla je limit 175 €)

Zároveň kryje aj prípad straty, krádeže, zničenia a poškodenia cestovných dokladov. Za nevyhnutné náklady za zaobstaranie náhradných dokladov poskytne poisťovňa poskytne kompenzáciu, a to až do výšky 400 €.

Poistenie omeškania batožiny počas leteckej prepravy

Klient má v prípade meškania batožiny nárok na náhradu škody za nevyhnutné náklady na náhradné osobné potreby a oblečenie. Pričom pre výšku náhrady platí, že:

 • meškanie nad 6 hod. / 50 €
 • meškanie nad 12 hod. / 100 €
 • meškanie nad 24 hod. / 150 €
 • meškanie nad 48 hod. / 400 €

Úrazové poistenie ELITE

Úrazové poistenie predstavuje finančné odškodnenie poisteného v prípade úmrtia následkom úrazu alebo vzniku trvalých následkov úrazu. Ako jediná poisťovňa na Slovensku, vyplatí v prípade útoku žraloka dvojnásobné plnenie.

Limity poistného krytia:

 • odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu s limitom do 40 000 €
 • odškodnenie v prípade smrti úrazom vo výške 10 000 €

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poisťovňa poskytne za klienta kompenzáciu škôd na živote, zdraví, zničením veci, poškodením veci alebo inej majetkovej ujmy vyplývajúcej zo škody na živote a zdraví v zahraničí, ktorú by spôsobil tretej osobe. Z každej poistnej udalosti sa poistený podieľa na poistnom plnení sumou 175 €.

Limity poistného krytia:

 • škody na zdraví: 200 000 €
 • škody na majetku: 35 000 €

Poistenie právnej ochrany v zahraničí ELITE

Z poistenia právnej pomoci poskytne poisťovateľ plnenie za nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na právnu pomoc, zastupovanie advokátom pred súdom.

Limity poistného krytia:

 • právna pomoc: 5 000 €
 • poskytnutie kaucie: 10 000 €
 • celkový limit: 15 000 €

Poistenie technickej pomoci v zahraničí ELITE

V prípade, ak sa klientovi pokazí auto v zahraničí alebo bude mať dopravnú nehodu, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov a poskytnutie asistenčných služieb ako napr.:

 • oprava vozidla na mieste, jeho odtiahnutie a úschova v prípade dopravnej nehody alebo poruchy vozidla;
 • pomoc pri strate kľúčov od vozidla, zlom natankovanom palive alebo defekte;
 • pomoc pri repatriácií vozidla do Slovenskej republiky.

Maximálny limit plnenia je vo výške 500 €, resp. pre náhradné ubytovanie v sume 70 € za noc (max. 2 noci).

Poistenie storna cesty

Poistením storna cesty sa poisťovňa zaväzuje, že klientovi finančne vykompenzuje storno poplatky leteckých spoločností, ubytovacích zariadení alebo iné náklady vzniknuté na základe stornovania zakúpenej letenky, dovolenky, ubytovania a pod. Limit plnenia je vo výške 1 500 €, pričom spoluúčasť pois­teného v prípade choroby, úrazu, živelnej udalosti, trestného činu je 5 %, v prípade úmrtia poisteného alebo blízkej osoby je spoluúčasť 0 %.

Poistenie oneskorenia letu

Poisťovateľ (poisťovňa) taktiež poskytne náhradu (za náklady na hygienické potreby a občerstvenie) v prípade oneskorenia letu. Pre výšku náhrady platí, že:

 • oneskorenie nad 6 hod. / 100 €
 • oneskorenie nad 24 hod. / 300 €

Aktuality - ERGO Poisťovňa, a.s.

Netfinancie.sk sa predstavia aj na SIBAF forum 2016

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov