ERGO Poisťovňa, a.s. – Cestovné poistenie


Logo - ERGO Poisťovňa

ERGO Poisťovňa je súčasťou silnej zahraničnej poisťovacej skupiny a na území Slovenska poskytuje v cestovnom poistení okrem štandardného krátkodobého poistenia aj ročné poistenie. V oboch typoch sa môžu poistiť nielen jednotlivci, ale aj viaceré osoby jednou poistnou zmluvou, pričom výhodné je najmä rodinné poistenie (platí pre dvoch dospelých a až dve deti do 18 rokov ich veku). Ako prvá na Slovensku prináša ERGO jedinečné poistenie pre prípad útoku žraloka.

Krátkodobé cestovné poistenie

Poistenie sa dojednáva na dobu uvedenú v poist­nej zmluve, najdlhšie však na dobu 45 dní. Samotný produkt je možné uzavrieť vo viacerých variantoch, ktoré sa odlišujú rozsahom poskytovaného poistného krytia a územnou platnosťou poistenia. Pre balíky Europe Element, Europe Standard a Europe Privilege je územnou platnosťou územie všetkých krajín Európy. Pre balík World Privi­lege je územnou platnosťou územie všetkých krajín sveta.

Poistiť sa môže aj osoba pred dovŕšením 90. roku.

Rovnako kryje aj administratívne služobné cesty, avšak nepoisťuje zahraničné cesty manuálnej povahy.

Bežné rekreačné športy sú zahrnuté do poistenia automaticky. Zimné športy (lyžovanie, snowboarding, beh na lyžiach, jazda na boboch – všetky po vyznačených trasách,  korčuľovanie na ľade, sánkovanie) je možné si dojednať za vyššie poistné. ERGO poisťovňa nepoisťuje rizikové (extrémne) športy ani výkonnostné športy (športy na súťažnej úrovni).

Klient má v krátkodobom cestovnom poistení k dispozícii tieto základné poistné balíky:

Balík cestovného poistenia Europe Element

Poistenie liečebných nákladov

Z poistenia liečebných nákladov sú hradené nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na ošetrenie akútneho ochorenia a úrazu (lekárske ošetrenie, hospitalizácia, lieky, diagnostické vyšetrenia, preprava do zdravotníckeho zariadenia a pod.).

Limity poistného krytia:

 • liečebné náklady v zahraničí: 60 000 €
 • akútne zubné ošetrenie: 200 € (za jeden zub max. 100 €)
 • náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok: 100 €
 • ambulantná preprava, prevoz telesných pozostatkov na Slovensko: do 60 000 €

Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti sumou 15 €.

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú automatickou súčasťou tohto poistenia a zabezpečuje ich spoločnosť Europ Assistance s.r.o.. K dispozíciu sú nonstop sedem dní v týždni. Táto spoločnosť zabezpečuje napr. nasledovné:

 • informačné služby pred vycestovaním (napr. vízová povinnosť, povinné resp. odporúčané očkovanie, bezpečnostná situácia a pod.);
 • monitoring liečby a hospitalizácie, vrátane kon­troly nákladov na liečbu;
 • vyhľadanie najbližšieho zdravotníckeho zariade­nia resp. poskytovateľa lekárskych služieb, schopné­ho poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Balík cestovného poistenia Europe Standard

Obsahuje riziká ako v balíku Europe Element (rovnaké limity poistného krytia pre poistenie liečebných nákladov aj rozsah asistenčných služieb). Naviac zahŕňa:

Poistenie batožiny

Predmetom poistenia je batožina a veci osobnej potreby poisteného, ktoré si poistený berie so sebou na cestu a pobyt. Len pre prípad lúpeže sú kryté aj kamery a fotoaparáty.

Limity poistného krytia:

 • celkovo do výšky 400 € pre individuálne poistenie alebo do výšky 800 € pre rodinné poistenie (pre krádež z vozidla je to 200 € pre individuálne poistenie alebo 400 € pre rodinné poistenie), z toho:
  • za jeden kus poistenej batožiny je limit 200 € (platí aj v prípade krádeže z vozidla)
  • za jednu osobnú vec do limitu 100 € (platí aj v prípade krádeže z vozidla)

Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti sumou 15 €.

Okrem toho je jeho súčasťou aj krytie straty, krádeže, zničenia a poškodenia cestovných dokladov. Poisťovňa poskytne kompenzáciu za nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných dokladov a to do sumy 300 €.

Úrazové poistenie

Finančné odškodnenie poisteného v prípade úmrtia následkom úrazu alebo vzniku trvalých následkov úrazu. V prípade útoku žraloka poisťovňa ako jediná na Slovensku vyplatí dvojnásobné plnenie.

Limity poistného krytia:

 • odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu s limitom do 7 000 €
 • odškodnenie v prípade smrti úrazom vo výške 3 500 €

Europe Privilege

Obsahuje riziká ako v balíku Europe Standard (rovnaké limity poistného krytia pre poistenie liečebných nákladov aj rozsah asistenčných služieb, poistenie batožiny a úrazové poistenie). Naviac zahŕňa:

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poisťovňa poskytne za klientov kompenzáciu škôd na živote, zdraví, zničením veci, poškodením veci alebo inej majetkovej ujmy vyplývajúcej zo škody na živote a zdraví v zahraničí, ktorú by klient spôsobil tretej osobe.

Limity poistného krytia:

 • škody na zdraví: 40 000 €
 • škody na majetku: 20 000 €

Poistenie právnej ochrany v zahraničí

Z poistenia právnej pomoci poskytne poisťovateľ plnenie za nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na právnu pomoc a zastupovanie advokátom pred súdom.

Limity poistného krytia:

 • právna pomoc:1 000 €
 • poskytnutie kaucie: 3 000 €
 • celkový limit: 4 000 €

Poistenie technickej pomoci v zahraničí

Ak sa klientovi pokazí auto v zahraničí alebo bude mať dopravnú nehodu, v rámci poistenia technickej pomoci v zahraničí má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov a poskytnutie asistenčných služieb ako napr.:

 • oprava vozidla na mieste, jeho odtiahnutie a úschova v prípade dopravnej nehody alebo poruchy vozidla;
 • pomoc pri strate kľúčov od vozidla, pri zlom natankovanom palive alebo defekte;
 • pomoc pri repatriácií vozidla na územie Slovenskej republiky.

Maximálny limit plnenia je vo výške 500 €, resp. pre náhradné ubytovanie v sume 70 € za noc (max. 2 noci).

Balík cestovného poistenia World Privilege

Poistenie liečebných nákladov World Privilege

Poistenie liečebných nákladov zahŕňa úhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov  na ošetrenie akútneho ochorenia a úrazu (lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, lieky, diagnostické vyšetrenia, prepravu do zdravotníckeho zariadenia a pod.).

Limity poistného krytia:

 • liečebné náklady v zahraničí: 120 000 €
 • akútne zubné ošetrenie: 300 € / (za jeden zub max. 100 €)
 • náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok: 100 €
 • ambulantná preprava, prevoz telesných pozostatkov na Slovensko: do 120 000 €

Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti sumou 15 €.

Asistenčné služby World Privilege

Automatickou súčasťou tohto poistného balíka sú asistenčné služby, ktoré zabezpečuje spoločnosť Europ Assistance s.r.o. nonstop, t.j. 24 hodín sedem dní v týždni.  Ide najmä o nasledovné:

 • informačné služby pred vycestovaním (napr. vízová povinnosť, povinné resp. odporúčané očkovanie, bezpečnostná situácia a pod.);
 • monitoring liečby a hospitalizácie vrátane kon­troly nákladov na liečbu;
 • vyhľadanie najbližšieho zdravotníckeho zariade­nia resp. poskytovateľa lekárskych služieb, ktoré sú schopné poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Poistenie batožiny v balíku World Privilege

Predmetom poistenia je batožina a veci osobnej potreby poisteného, ktoré si poistený berie so sebou na cestu a pobyt. Len pre prípad lúpeže sú kryté aj kamery a fotoaparáty.

Limity poistného krytia:

 • celkovo do výšky 1 000 € pre individuálne poistenie alebo do výšky 1 500 € pre rodinné poistenie (pre krádež z vozidla je to 350 € pre individuálne poistenie alebo 700 € pre rodinné poistenie), z toho:
  • za jeden kus poistenej batožiny je limit 200 € (platí aj v prípade krádeže z vozidla)
  • za jednu osobnú vec do limitu 100 € (platí aj v prípade krádeže z vozidla)

Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti sumou 15 €.

Okrem toho je jeho súčasťou aj krytie straty, krádeže, zničenie a poškodenia cestovných dokladov. Poisťovňa poskytne kompenzáciu za nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných dokladov, a to do sumy 400 €.

Úrazové poistenie v balíku World Privilege

Finančné odškodnenie poisteného v prípade úmrtia následkom úrazu alebo vzniku trvalých následkov úrazu. Ako jediná na Slovensku vám vyplatí dvojnásobné plnenie v prípade útoku žraloka.

Limity poistného krytia:

 • odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu s limitom do 10 000 €
 • odškodnenie v prípade smrti úrazom vo výške 5 000 €

Poistenie zodpovednosti za škodu World Privilege

Poisťovňa poskytne za klientov kompenzáciu škôd na živote, zdraví, zničením veci, poškodením veci alebo inej nemajetkovej ujmy, ktorá vyplýva zo škody na živote a zdraví v zahraničí, ktorú by klient spôsobil tretej osobe.

Limity poistného krytia:

 • škody na zdraví: 100 000 €
 • škody na majetku: 35 000 €

Poistenie právnej ochrany v zahraničí World Privilege

Z poistenia právnej pomoci poskytne poisťovateľ plnenie za nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na právnu pomoc a zastupovanie advokátom pred súdom.

Limity poistného krytia:

 • právna pomoc: 5 000 €
 • poskytnutie kaucie: 5 000 €
 • celkový limit: 10 000 €

Aktuality - ERGO Poisťovňa, a.s.

Netfinancie.sk sa predstavia aj na SIBAF forum 2016

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov