033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

AEGON Hungary Closed Company Ltd. – Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu


Logo - AEGON poisťovňa

Poisťovacia spoločnosť AEGON Hungary Closed Company Ltd. sa zameriava na poistenie majetku fyzických osôb, ktorým v rámci svojho poistného produktu DOM KOMPLET poskytuje komplexné poistenie majetku. Súčasťou poistenia majetku sú aj nonstop asistenčné služby.

Medzi hlavné výhody poistenia DOM KOMPLET patrí široké krytie rizík, automatické a bezplatné poistenie vedľajších budov či predĺžená záruka na spotrebiče. V rámci poistenia majetku AEGON je možné poistiť sa proti strate či odcudzeniu dokladov, uzatvoriť zvýhodnené úrazové poistenie pre členov domácnosti alebo si dojednať poistenie zodpovednosti za škodu s poistným plnením až do výšky 10 000 Eur.

Poistenie nehnuteľnosti – byt / rodinný dom

Poistenie bytu a rodinného domu AEGON sa vzťahuje na byty a rodinné domy v osobnom vlastníctve, ktoré:

 • sú murované
 • sú v užívaní alebo v rekonštrukcii (nie však vo výstavbe)
 • sú trvalo obývané (aspoň 270 dní v roku)
 • sa nachádzajú na území SR na adrese miesta poistenia
 • nie sú využívané prevažne na podnikateľské účely
 • ešte neboli skolaudované, ale sú obývané a už sú k dispozícii revízne správy

V prípade, že sa poisťovaný byt nachádza v obytnom dome, poistenie bytu AEGON sa rozširuje v pomere majetkového podielu aj na spoločne užívané priestory, resp. spoločný majetok a nebytové priestory slúžiace na uspokojovanie osobných potrieb.

Poistenie rodinného domu je poistením pevných častí tzv. kostry domu. Poistenie DOM KOMPLET kryje tiež vedľajšie stavby s doplnkovou funkciou k nehnuteľnosti (záhradkárske chatky, ploty, altánky atď.) nachádzajúce sa na tom istom pozemku.

Poistenie nie je možné dojednať pre byty, ktoré:

 • nie sú stále obývané
 • sa nachádzajú v budovách s drevenými stenami
 • sú v budovách so strechou vyhotovenou z trstiny, slamy, otepov slamy alebo pokrytých drevenými šindľami

Poistenie nie je možné dojednať pre rodinné domy, ktoré:

 • nie sú stále obývané (chata, usadlosť na samote, rozostavané, nedokončené budovy)
 • majú drevené steny
 • majú strechu vyhotovenú z trstiny, slamy, otepov slamy alebo pokrytú drevenými šindľami
 • sú stavbou vyhĺbenou v zemi, pričom nemá murované steny
 • sú fóliovými stanmi a skleníkmi

Poistenie bytu a domu AEGON sa dojednáva pre prípad ich poškodenia alebo zničenia nasledovnými poistnými rizikami:

 • požiar (horenie alebo tlenie)
 • výbuch
 • priamy aj nepriamy úder blesku (prepätie)
 • povodeň
 • záplava
 • víchrica
 • krupobitie
 • zosuv alebo pokles pôdy
 • zrútenie skál alebo zemín
 • zosuv alebo zrútenie lavíny
 • pád predmetov, ktoré nie sú súčasťou poškodenej veci
 • tiaž snehu a námraza
 • zemetrasenie
 • vlámanie
 • lúpež
 • vandalizmus
 • náraz dopravného prostriedku
 • skrat elektromotora
 • unikajúca a škody spôsobujúca voda
 • lom skla

Poistenie DOM KOMPLET okrem poistnej sumy zahŕňa aj náklady na:

 • ubytovanie v dočasnom príbytku a náklady na sťahovania (5 % poistnej sumy)
 • odstránenie stavebného odpadu a jednorazové čistenie
 • uhasenie požiaru a záchranárske práce
 • ostatné náklady na zmiernenie škôd
 • vyhotovenie projektovej dokumentácie a získanie úradných povolení

Poistenie domu a bytu AEGON sa vždy dojednáva so spoluúčasťou, ktorej základná výška je 30 Eur.

Poistenie domácnosti – byt / rodinný dom

Pod poistením domácnosti sa rozumie zabezpečenie zariadenia nachádzajúceho sa  v byte alebo rodinnom dome. Predmetom poistenia domácnosti teda sú:

 • hnuteľné veci používané v domácnosti na mieste poistenia (nábytok, zariadenie, elektrospotrebiče, ošatenie, knihy, hračky, koberce, ozdobné predmety a pod.)
 • predmety záhradného zariadenia a vybavenia (kosačka, záhradné náradie, postrekovacie zariadenie a pod.)
 • súčiastky potrebné k prevádzke motorového vozidla a ich príslušenstvo (okrem konštrukčných prvkov)
 • hobby predmety (poľovnícka, rybárska a športová výstroj)
 • výstroj domáceho majstra (náčinie ako vŕtačka, hobľovačka, brúska a pod.)
 • poľnohospodárske produkty vypestované pre vlastnú potrebu
 • domáce hobby zvieratá (akváriové rybičky, ozdobné vtáctvo a pod.)
 • stavebné materiály
 • predmety majetku súvisiace s podnikaním
 • cenné predmety (drahé kovy, drahokamy, umelecké diela, antické predmety, zbierky mincí a známok a pod.)
 • finančná hotovosť a valuty
 • osobné doklady

Poistenie domácnosti AEGON sa nevzťahuje na:

 • kreditné a platobné karty, vkladné knižky, cenné papiere a listiny, ceniny nahrádzajúce peniaze
 • listiny, rukopisy, plány, dokumenty, údaje uložené na médiách, vlastnoručne vyvinuté počítačové programy
 • vodné, vzdušné a motorom poháňané dopravné prostriedky, karavany, prívesy a ich konštrukčné diely
 • majetok prevzatý do úschovy
 • majetok nájomníkov, spolunájomníkov, podnájomníkov, platiacich hostí a pomocníkov v domácnosti

Tak ako poistenie nehnuteľnosti, tak aj poistenie domácnosti AEGON kryje poistený majetok pred týmito poistnými rizikami:

 • požiar (horenie alebo tlenie)
 • výbuch
 • priamy a nepriamy úder blesku
 • povodeň a záplava
 • víchrica a krupobitie
 • zosuv a pokles pôdy
 • zrútenie skál alebo zemín
 • zosuv alebo zrútenie lavíny
 • pád predmetov
 • tiaž snehu a námrazy
 • zemetrasenie
 • vlámanie, lúpež a vandalizmus
 • náraz dopravného vozidla
 • unikajúca voda alebo kvapalina
 • skrat elektromotora

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistením zodpovednosti za škodu ste chránený pred škodami na živote a zdraví, materiálnymi škodami ako aj následnými finančnými škodami, ktoré možno odvodiť od poistenej škody na živote a zdraví alebo poistenej materiálnej škody. Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje aj na náklady na zisťovanie a odvrátenie povinnosti poskytnúť náhradu takto vzniknutej škody, ktorú si uplatňuje tretia osoba v prípade neoprávneného nároku.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti AEGON sa vzťahuje na škodu, ktorá je spôsobená inej (tretej) osobe:

 • prevádzkou poistenej nehnuteľnosti
 • prevádzkou vedľajších stavieb k nej prislúchajúcich
 • užívaním pozemku

Maximálny limit poistnej sumy za jednu a všetky poistné udalosti počas poistného obdobia je stanovený  na 10 000 Eur. Poistenie zodpovednosti za škodu AEGON sa vzťahuje len na tie poistné udalosti, ku ktorým došlo na území SR. Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti sa dojednáva bez spoluúčasti.

Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti

V rámci poistenia zodpovednosti za škodu členov domácnosti AEGON sa pod poistnou udalosťou rozumie:

 • škoda, ktorú poistený alebo osoby trvalo žijúce s poisteným v spoločnej domácnosti spôsobí iným, a ktorá vznikla v súvislosti s ich činnosťou a funkciami v rámci bežného občianskeho života,
 • škody spôsobené osobami, ktoré sa na základe poverenia poisteného starajú o domácnosť alebo nehnuteľnosť poisteného uvedenú v poistnej zmluve alebo ktoré v nej vykonávajú bežné domáce práce, ak pri vykonávaní týchto činností spôsobia škodu iným osobám ako je poistený.

Maximálny limit poistnej sumy je stanovený vo výške 10 000 €, a to za jednu a všetky poistné udalosti počas poistného obdobia. Poistené sú všetky osoby žijúce spoločne s poisteným bez ohľadu na ich počet alebo vek. Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti AEGON sa vzťahuje len na tie poistné udalosti, ku ktorým došlo na území SR. Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti sa dojednáva bez spoluúčasti.Aktuality - AEGON Hungary Closed Company Ltd.

Generic placeholder image

Ocenenie SASP za rok 2018 má svojich víťazov

04.06.2019 | Autor: Netfinancie.sk

Odborníci rozhodli. Toto sú najlepšie poisťovne z oblasti neživotného poistenia pre rok 2018.

Generic placeholder image

Čo majú spoločné NN a Union poisťovňa?

09.05.2019 | Autor: Netfinancie.sk

Akvizíciu s Aegon na slovenskom a českom trhu. K prvej spomínanej prišlo už začiatkom tohto roka, druhá sa realizuje v tomto období.

Generic placeholder image

Netfinancie.sk sa predstavia aj na SIBAF forum 2016

11.10.2016 | Autor: Netfinancie.sk

Okrem pravidelného hosťovania v relácii Teleráno a rôznych rozhlasových reláciách sa Netfinancie tentokrát objavia aj na podujatí SIBAF forum 2016. Konkrétne vďaka nášmu odborníkovi na poistenie, Mgr. Vladimírovi Cvikovi, ktorý bude jednu z diskusií moderovať.